آپدیت ۳ آذر ۱۳۹۹ – لیست کامل کارت های گرافیک پشتیبانی کننده از DirectX12

آپدیت 3 آذر 1399 - لیست کامل کارت های گرافیک پشتیبانی کننده از DirectX12

آپدیت 3 آذر 1399 - لیست کامل کارت های گرافیک پشتیبانی کننده از DirectX12

به روز رسانی ۳ آذر ۱۳۹۹ – کارت های گرافیک سازگار DX12

دو جدولی که در ادامه مشاهده میکنید، لیست کامل کارت های گرافیک پشتیبانی کننده از DirectX 12 – یعنی نسخه DX12 Ultimate این پلتفرم است و شامل کارت های گرافیک جدید انویدیا و AMD است. تمام کارت های گرافیک دو جدول زیر از تمام ویژگی های موجود در DirectX 12 به صورت کامل پشتیبانی میکنند و نگرانی‌ای بابت این موضوع نباید داشته باشید. در ادامه این دو جدول، سه جدو دیگر هم آماده کردیم که محصولات این سه جدول، تنها از بخشی از ویژگی های موجود در DirectX 12 پشتیبانی میکنند.

کارت های گرافیک پشتیبانی کننده از DX12 Ultimate شرکت AMD

AMD
نام کارت رافیک اسم رمز تاریخ عرضه کلاک GPU کلاک حافظه
Radeon RX 6500 XT Navi 23 Unknown ۱۴۸۹ MHz ۲۰۰۰ MHz
Radeon RX 6700 Navi 22 Unknown ۱۴۸۹ MHz ۲۰۰۰ MHz
Radeon RX 6700 XT Navi 22 Unknown ۱۴۸۹ MHz ۲۰۰۰ MHz
Radeon RX 6800 Navi 21 Oct 28th, 2020 ۱۷۰۰ MHz ۲۰۰۰ MHz
Radeon RX 6800 XT Navi 21 Oct 28th, 2020 ۱۸۲۵ MHz ۲۰۰۰ MHz
Radeon RX 6900 XT Navi 21 Oct 28th, 2020 ۱۸۲۵ MHz ۲۰۰۰ MHz
Xbox Series S GPU Lockhart Nov 10th, 2020 ۱۵۶۵ MHz ۱۷۵۰ MHz
Xbox Series X GPU Scarlett Nov 10th, 2020 ۱۸۲۵ MHz ۱۷۵۰ MHz

کارت های گرافیک پشتیبانی کننده از DX12 Ultimate شرکت انویدیا

NVIDIA
نام کارت رافیک اسم رمز تاریخ عرضه کلاک GPU کلاک حافظه
GRID RTX T10-16 TU102 Unknown ۱۰۶۵ MHz ۱۵۷۵ MHz
GRID RTX T10-4 TU102 Unknown ۱۰۶۵ MHz ۱۷۵۰ MHz
GRID RTX T10-8 TU102 Unknown ۱۰۶۵ MHz ۱۷۵۰ MHz
GeForce GTX 1650 TU106 TU106 Jun 18th, 2020 ۱۴۱۰ MHz ۱۵۰۰ MHz
GeForce RTX 2060 TU106 Jan 7th, 2019 ۱۳۶۵ MHz ۱۷۵۰ MHz
GeForce RTX 2060 Max-Q TU106 Jan 29th, 2020 ۹۷۵ MHz ۱۳۷۵ MHz
GeForce RTX 2060 Max-Q Refresh TU106B Jan 29th, 2019 ۹۶۰ MHz ۱۳۵۳ MHz
GeForce RTX 2060 Mobile TU106 Jan 29th, 2019 ۹۶۰ MHz ۱۷۵۰ MHz
GeForce RTX 2060 Mobile TU106B Jan 29th, 2019 ۹۶۰ MHz ۱۷۵۰ MHz
GeForce RTX 2060 Mobile TU106 Jan 29th, 2019 ۹۶۰ MHz ۱۳۷۵ MHz
GeForce RTX 2060 Mobile Refresh TU106B Jan 29th, 2019 ۱۰۰۵ MHz ۱۷۵۰ MHz
GeForce RTX 2060 SUPER TU106 Jul 9th, 2019 ۱۴۷۰ MHz ۱۷۵۰ MHz
GeForce RTX 2060 SUPER Mobile TU106 Apr 10th, 2020 ۱۳۰۵ MHz ۱۷۵۰ MHz
GeForce RTX 2060 TU104 TU104 Jan 10th, 2020 ۱۳۶۵ MHz ۱۷۵۰ MHz
GeForce RTX 2070 TU106 Oct 17th, 2018 ۱۴۱۰ MHz ۱۷۵۰ MHz
GeForce RTX 2070 Max-Q TU106 Jan 29th, 2019 ۸۸۵ MHz ۱۷۵۰ MHz
GeForce RTX 2070 Max-Q TU106B Jan 29th, 2019 ۸۸۵ MHz ۱۵۰۰ MHz
GeForce RTX 2070 Max-Q Refresh TU106 Mar 4th, 2020 ۹۰۰ MHz ۱۳۷۵ MHz
GeForce RTX 2070 Max-Q Refresh TU106B Jun 16th, 2020 ۹۰۰ MHz ۱۳۷۵ MHz
GeForce RTX 2070 Mobile TU106 Jan 29th, 2019 ۱۲۱۵ MHz ۱۷۵۰ MHz
GeForce RTX 2070 Mobile TU106B Jan 29th, 2019 ۱۲۱۵ MHz ۱۷۵۰ MHz
GeForce RTX 2070 Mobile Refresh TU106 Mar 4th, 2020 ۱۲۶۰ MHz ۱۳۷۵ MHz
GeForce RTX 2070 Mobile Refresh TU106B Jan 19th, 2020 ۱۳۰۵ MHz ۱۷۵۰ MHz
GeForce RTX 2070 SUPER TU104 Jul 9th, 2019 ۱۶۰۵ MHz ۱۷۵۰ MHz
GeForce RTX 2070 SUPER Max-Q TU104B Apr 2nd, 2020 ۹۳۰ MHz ۱۳۷۵ MHz
GeForce RTX 2070 SUPER Max-Q TU104 Apr 2nd, 2020 ۹۳۰ MHz ۱۳۷۵ MHz
GeForce RTX 2070 SUPER Mobile TU104B Apr 2nd, 2020 ۱۱۴۰ MHz ۱۷۵۰ MHz
GeForce RTX 2070 SUPER Mobile TU104 Apr 2nd, 2020 ۱۱۴۰ MHz ۱۷۵۰ MHz
GeForce RTX 2080 TU104 Sep 20th, 2018 ۱۵۱۵ MHz ۱۷۵۰ MHz
GeForce RTX 2080 Max-Q TU104 Jan 29th, 2019 ۷۳۵ MHz ۱۵۰۰ MHz
GeForce RTX 2080 Max-Q TU104B Jan 29th, 2019 ۷۳۵ MHz ۱۵۰۰ MHz
GeForce RTX 2080 Mobile TU104 Jan 29th, 2019 ۱۳۸۰ MHz ۱۵۰۰ MHz
GeForce RTX 2080 Mobile TU104B Jan 29th, 2019 ۱۳۸۰ MHz ۱۵۰۰ MHz
GeForce RTX 2080 SUPER TU104 Jul 23rd, 2019 ۱۶۵۰ MHz ۱۹۳۷ MHz
GeForce RTX 2080 SUPER Max-Q TU104 Apr 2nd, 2020 ۷۳۵ MHz ۱۳۷۵ MHz
GeForce RTX 2080 SUPER Max-Q TU104B Apr 2nd, 2020 ۷۳۵ MHz ۱۳۷۵ MHz
GeForce RTX 2080 SUPER Mobile TU104B Apr 2nd, 2020 ۱۳۶۵ MHz ۱۷۵۰ MHz
GeForce RTX 2080 SUPER Mobile TU104 Apr 2nd, 2020 ۱۳۶۵ MHz ۱۷۵۰ MHz
GeForce RTX 2080 Ti TU102 Sep 20th, 2018 ۱۳۵۰ MHz ۱۷۵۰ MHz
GeForce RTX 3050 GA107 Unknown ۹۰۰ MHz ۱۷۵۰ MHz
GeForce RTX 3050 Ti GA106 Unknown ۱۶۹۵ MHz ۱۷۵۰ MHz
GeForce RTX 3060 GA106 ۲۰۲۱ ۱۷۷۰ MHz ۱۷۵۰ MHz
GeForce RTX 3060 Ti GA104 Dec 2nd, 2020 ۱۴۱۰ MHz ۱۷۵۰ MHz
GeForce RTX 3070 GA104 Sep 1st, 2020 ۱۵۰۰ MHz ۱۷۵۰ MHz
GeForce RTX 3070 Max-Q GA104 Unknown ۷۸۰ MHz ۱۲۵۰ MHz
GeForce RTX 3070 Max-Q GA104 Unknown ۷۸۰ MHz ۱۲۵۰ MHz
GeForce RTX 3070 Mobile GA104 Unknown ۱۱۱۰ MHz ۱۵۰۰ MHz
GeForce RTX 3070 Mobile GA104 Unknown ۱۱۱۰ MHz ۱۲۵۰ MHz
GeForce RTX 3070 Ti GA102 ۲۰۲۰ ۱۵۰۰ MHz ۱۷۵۰ MHz
GeForce RTX 3080 GA102 Sep 1st, 2020 ۱۴۴۰ MHz ۱۱۸۸ MHz
GeForce RTX 3080 Ti GA102 ۲۰۲۱ ۱۳۹۵ MHz ۱۲۱۹ MHz
GeForce RTX 3090 GA102 Sep 1st, 2020 ۱۳۹۵ MHz ۱۲۱۹ MHz
Quadro RTX 3000 Max-Q TU106 May 27th, 2019 ۶۰۰ MHz ۱۵۰۰ MHz
Quadro RTX 3000 Mobile TU106 May 27th, 2019 ۹۴۵ MHz ۱۷۵۰ MHz
Quadro RTX 3000 Mobile Refresh TU106 May 27th, 2019 ۹۴۵ MHz ۱۷۵۰ MHz
Quadro RTX 4000 TU104 Nov 13th, 2018 ۱۰۰۵ MHz ۱۶۲۵ MHz
Quadro RTX 4000 Max-Q TU104 May 27th, 2019 ۷۸۰ MHz ۱۶۲۵ MHz
Quadro RTX 4000 Mobile TU104 May 27th, 2019 ۱۱۱۰ MHz ۱۷۵۰ MHz
Quadro RTX 5000 TU104 Aug 13th, 2018 ۱۶۲۰ MHz ۱۷۵۰ MHz
Quadro RTX 5000 Max-Q TU104 May 27th, 2019 ۶۰۰ MHz ۱۷۵۰ MHz
Quadro RTX 5000 Mobile TU104 May 27th, 2019 ۱۰۳۵ MHz ۱۷۵۰ MHz
Quadro RTX 5000 Mobile Refresh TU104B Jun 8th, 2020 ۱۰۳۵ MHz ۱۷۵۰ MHz
Quadro RTX 6000 TU102 Aug 13th, 2018 ۱۴۴۰ MHz ۱۷۵۰ MHz
Quadro RTX 6000 Mobile TU102 ۲۰۲۰ ۱۲۷۵ MHz ۱۷۵۰ MHz
Quadro RTX 6000 Passive TU102 Aug 13th, 2018 ۱۳۰۵ MHz ۱۷۵۰ MHz
Quadro RTX 8000 TU102 Aug 13th, 2018 ۱۳۹۵ MHz ۱۷۵۰ MHz
Quadro RTX 8000 Passive TU102 Aug 13th, 2018 ۱۲۳۰ MHz ۱۷۵۰ MHz
RTX A40 GA102 ۲۰۲۱ ۱۳۰۵ MHz ۱۸۱۲ MHz
RTX A6000 GA102 Oct 5th, 2020 ۱۴۵۵ MHz ۲۰۰۰ MHz
TITAN RTX TU102 Dec 18th, 2018 ۱۳۵۰ MHz ۱۷۵۰ MHz
Tesla T4 TU104 Sep 13th, 2018 ۵۸۵ MHz ۱۲۵۰ MHz

به روز رسانی ۱ آذر ۱۳۹۹ – کارت های سازگار DX12

در سه جدول زیر، ما لیست کاملی از کارت های گرافیک سازگار با DX12 از سه شرکت انویدیا، اینتل و AMD را گردآوری کردیم. کارت هایی که در سه جدول زیر مشاهده میکنید، به طور کلی با DX12 سازگار هستند. اما از برخی ویژگی های حرفه ای آن پشتیبانی نمیکنند که در ادامه جداول توضیح دادیم.

کارت های گرافیک پشتیبانی کننده از DirectX 12 شرکت AMD

AMD
نام کارت رافیک اسم رمز  تاریخ عرضه کلاک GPU کلاک حافظه
AeroBox GPU Kryptos Mar 13th, 2020 ۹۳۵ MHz ۱۰۶۶ MHz
Atari VCS 400 GPU Banded Kestrel ۲۰۲۰ ۳۰۰ MHz ۱۲۰۰ MHz
Atari VCS 800 GPU Banded Kestrel ۲۰۲۰ ۳۰۰ MHz ۱۲۰۰ MHz
Radeon 610 Mobile Banks May 23rd, 2019 ۱۰۳۰ MHz ۱۰۰۰ MHz
Radeon E9390 PCIe Ellesmere Oct 15th, 2019 ۷۱۳ MHz ۱۲۵۰ MHz
Radeon E9560 PCIe Ellesmere Oct 15th, 2019 ۱۱۲۰ MHz ۱۷۵۰ MHz
Radeon Graphics 320SP Renoir Jan 6th, 2020 ۴۰۰ MHz System Shared
Radeon Graphics 384SP Renoir Jan 6th, 2020 ۴۰۰ MHz System Shared
Radeon Graphics 448SP Renoir Jan 6th, 2020 ۴۰۰ MHz System Shared
Radeon Graphics 512SP Renoir Mar 7th, 2020 ۴۰۰ MHz System Shared
Radeon Graphics 512SP Renoir Unknown ۴۰۰ MHz System Shared
Radeon Pro 5300 Navi 14 Aug 4th, 2020 ۱۰۰۰ MHz ۱۷۵۰ MHz
Radeon Pro 5300M Navi 14 Nov 13th, 2019 ۱۰۰۰ MHz ۱۵۰۰ MHz
Radeon Pro 5500 XT Navi 14 Aug 4th, 2020 ۱۱۸۷ MHz ۱۷۵۰ MHz
Radeon Pro 5500M Navi 14 Nov 13th, 2019 ۱۰۰۰ MHz ۱۵۰۰ MHz
Radeon Pro 5600M Navi 12 Jun 15th, 2020 ۱۰۰۰ MHz ۷۷۰ MHz
Radeon Pro 5700 Navi 10 Aug 4th, 2020 ۱۲۴۳ MHz ۱۵۰۰ MHz
Radeon Pro 5700 XT Navi 10 Aug 4th, 2020 ۱۲۴۳ MHz ۱۵۰۰ MHz
Radeon Pro VII Vega 20 May 13th, 2020 ۱۴۰۰ MHz ۱۰۰۰ MHz
Radeon Pro Vega II Vega 20 Jun 3rd, 2019 ۱۵۷۴ MHz ۸۰۶ MHz
Radeon Pro Vega II Duo Vega 20 Unknown ۱۴۰۰ MHz ۱۰۰۰ MHz
Radeon Pro W5300M Navi 14 Nov 13th, 2019 ۱۰۰۰ MHz ۱۵۰۰ MHz
Radeon Pro W5500 Navi 14 Feb 10th, 2020 ۱۱۸۷ MHz ۱۷۵۰ MHz
Radeon Pro W5500M Navi 14 Feb 10th, 2020 ۱۰۰۰ MHz ۱۵۰۰ MHz
Radeon Pro W5700 Navi 10 Nov 19th, 2019 ۱۲۴۳ MHz ۱۷۵۰ MHz
Radeon Pro W5700X Navi 10 Dec 11th, 2019 ۱۲۴۳ MHz ۱۷۵۰ MHz
Radeon Pro WX 3200 Polaris 23 Jul 2nd, 2019 ۱۲۹۵ MHz ۱۵۰۰ MHz
Radeon Pro WX 3200 Mobile Polaris 23 Jul 2nd, 2019 ۱۰۸۲ MHz ۱۰۰۰ MHz
Radeon RX 5300 Navi 14 May 28th, 2020 ۱۳۲۷ MHz ۱۷۵۰ MHz
Radeon RX 5300 XT Navi 14 Oct 7th, 2019 ۱۶۷۰ MHz ۱۷۵۰ MHz
Radeon RX 5300M Navi 14 Nov 13th, 2019 ۱۰۰۰ MHz ۱۷۵۰ MHz
Radeon RX 5500 OEM Navi 14 Oct 7th, 2019 ۱۵۰۰ MHz ۱۷۵۰ MHz
Radeon RX 5500 XT Navi 14 Dec 12th, 2019 ۱۶۰۷ MHz ۱۷۵۰ MHz
Radeon RX 5500M Navi 14 Oct 7th, 2019 ۱۳۷۵ MHz ۱۷۵۰ MHz
Radeon RX 5600 OEM Navi 10 Jan 21st, 2020 ۱۱۳۰ MHz ۱۵۰۰ MHz
Radeon RX 5600 XT Navi 10 Jan 21st, 2020 ۱۱۳۰ MHz ۱۵۰۰ MHz
Radeon RX 5600M Navi 10 Jul 7th, 2020 ۱۰۳۵ MHz ۱۵۰۰ MHz
Radeon RX 5700 Navi 10 Jul 7th, 2019 ۱۴۶۵ MHz ۱۷۵۰ MHz
Radeon RX 5700 XT Navi 10 Jul 7th, 2019 ۱۶۰۵ MHz ۱۷۵۰ MHz
Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary Navi 10 Jul 7th, 2019 ۱۶۸۰ MHz ۱۷۵۰ MHz
Radeon RX 5700M Navi 10 ۲۰۲۰ ۱۴۶۵ MHz ۱۵۰۰ MHz
Radeon RX 590 GME Polaris 20 Mar 9th, 2020 ۱۲۵۷ MHz ۲۰۰۰ MHz
Radeon RX Vega 11 Picasso Jul 7th, 2019 ۳۰۰ MHz System Shared
Radeon RX Vega 11 Mobile Picasso Oct 22nd, 2019 ۳۰۰ MHz System Shared
Radeon Vega 11 Picasso Sep 30th, 2019 ۳۰۰ MHz System Shared
Radeon Vega 3 Picasso Nov 20th, 2019 ۳۰۰ MHz System Shared
Radeon Vega 3 Embedded Picasso ۲۰۱۹ ۳۰۰ MHz System Shared
Radeon Vega 3 Embedded Picasso ۲۰۱۹ ۳۰۰ MHz System Shared
Radeon Vega 3 Mobile Picasso Jan 6th, 2020 ۳۰۰ MHz System Shared
Radeon Vega 8 Picasso Jul 7th, 2019 ۳۰۰ MHz System Shared
Radeon Vega 9 Mobile Picasso Oct 22nd, 2019 ۳۰۰ MHz System Shared

کارت های گرافیک پشتیبانی کننده از DirectX 12 شرکت اینتل

Intel
کارت گرافیک اسم رمز تاریخ عرضه کلاک GPU کلاک حافظه
H3C XG310 DG1 Nov 11th, 2020 ۹۰۰ MHz ۲۱۳۳ MHz
Iris Plus Graphics 645 Coffee Lake GT3e Oct 7th, 2019 ۳۰۰ MHz System Shared
Iris Plus Graphics G4 Ice Lake GT1 May 29th, 2019 ۳۰۰ MHz System Shared
Iris Plus Graphics G7 Ice Lake GT2 May 4th, 2020 ۳۰۰ MHz System Shared
Iris Xe Graphics G4 Tiger Lake GT2 Sep 2nd, 2020 ۳۰۰ MHz System Shared
Iris Xe Graphics G7 80EU Tiger Lake GT2 Sep 2nd, 2020 ۳۰۰ MHz System Shared
Iris Xe Graphics G7 96EU Tiger Lake GT2 Sep 2nd, 2020 ۳۰۰ MHz System Shared
Iris Xe Graphics MAX DG1 Oct 31st, 2020 ۳۰۰ MHz ۲۱۳۳ MHz
UHD Graphics Comet Lake GT1 Aug 21st, 2019 ۳۰۰ MHz System Shared
UHD Graphics Amber Lake GT2 Aug 21st, 2019 ۳۰۰ MHz System Shared
UHD Graphics Comet Lake GT2 Aug 21st, 2019 ۳۰۰ MHz System Shared
UHD Graphics 610 Comet Lake GT1 Apr 30th, 2020 ۳۵۰ MHz System Shared
UHD Graphics 630 Comet Lake GT2 Apr 30th, 2020 ۳۵۰ MHz System Shared
UHD Graphics 630 Comet Lake GT2 Apr 30th, 2020 ۳۵۰ MHz System Shared
UHD Graphics G1 Ice Lake GT1 May 29th, 2019 ۳۰۰ MHz System Shared
UHD Graphics G4 Lakefield GT1 May 28th, 2020 ۲۰۰ MHz System Shared
UHD Graphics G7 Lakefield GT2 May 28th, 2020 ۲۰۰ MHz System Shared
UHD Graphics P630 Comet Lake GT2 May 13th, 2020 ۳۵۰ MHz System Shared
UHD Graphics P630 Comet Lake GT2 May 13th, 2020 ۳۵۰ MHz System Shared
Xe Arctic Sound Arctic Sound ۲۰۲۰ ۹۰۰ MHz ۱۲۰۰ MHz
Xe DG1 DG1 Never Released ۹۰۰ MHz ۲۱۳۳ MHz
Xe DG1-SDV DG1 Never Released ۹۰۰ MHz ۲۱۳۳ MHz

کارت های گرافیک پشتیبانی کننده از DirectX 12 شرکت انویدیا

NVIDIA
نام کارت گرافیک اسم رمز تاریخ عرضه کلاک GPU کلاک حافظه
GeForce GTX 1650 GDDR6 TU117 Apr 1st, 2020 ۱۴۱۰ MHz ۱۵۰۰ MHz
GeForce GTX 1650 Max-Q TU117 Apr 15th, 2020 ۹۹۰ MHz ۱۲۵۰ MHz
GeForce GTX 1650 Mobile TU117 Apr 15th, 2020 ۱۳۸۰ MHz ۱۵۰۰ MHz
GeForce GTX 1650 Mobile TU117 Apr 15th, 2020 ۱۳۸۰ MHz ۱۵۰۰ MHz
GeForce GTX 1650 Mobile Refresh TU117B Apr 15th, 2020 ۱۳۸۰ MHz ۱۵۰۰ MHz
GeForce GTX 1650 SUPER TU116 Nov 22nd, 2019 ۱۵۳۰ MHz ۱۵۰۰ MHz
GeForce GTX 1650 TU116 TU116 Jul 7th, 2020 ۱۴۱۰ MHz ۱۵۰۰ MHz
GeForce GTX 1650 Ti Max-Q TU117 Apr 2nd, 2020 ۱۰۳۵ MHz ۱۲۵۰ MHz
GeForce GTX 1650 Ti Mobile TU116 Apr 23rd, 2020 ۱۳۵۰ MHz ۱۵۰۰ MHz
GeForce GTX 1650 Ti Mobile TU117 Apr 2nd, 2020 ۱۳۵۰ MHz ۱۵۰۰ MHz
GeForce GTX 1660 SUPER TU116 Oct 29th, 2019 ۱۵۳۰ MHz ۱۷۵۰ MHz
GeForce GTX 1660 Ti Mobile Refresh TU116B May 15th, 2019 ۱۴۵۵ MHz ۲۰۰۰ MHz
GeForce MX330 GP108 Feb 10th, 2020 ۱۵۳۱ MHz ۱۷۵۲ MHz
GeForce MX350 GP107 Feb 10th, 2020 ۱۳۵۴ MHz ۱۷۵۲ MHz
GeForce MX350 GP107 Feb 10th, 2020 ۷۴۷ MHz ۱۷۵۲ MHz
GeForce MX450 25W TU117 Aug 15th, 2020 ۷۲۰ MHz ۱۲۵۰ MHz
GeForce MX450 30.5W 10Gbps TU117 Aug 25th, 2020 ۱۳۹۵ MHz ۱۲۵۰ MHz
GeForce MX450 30.5W 8Gbps TU117 Aug 25th, 2020 ۱۰۳۵ MHz ۲۰۰۰ MHz
Jetson Xavier NX GPU GV10B May 14th, 2020 ۸۵۴ MHz System Shared
Quadro P2200 GP106 Jun 10th, 2019 ۱۰۰۰ MHz ۱۲۵۱ MHz
Quadro P520 Mobile GP108 May 23rd, 2019 ۱۳۰۳ MHz ۱۵۰۲ MHz
Quadro T1000 Mobile TU117 May 27th, 2019 ۱۳۹۵ MHz ۲۰۰۱ MHz
Quadro T1000 Mobile GDDR6 TU117B Jun 8th, 2020 ۱۳۹۵ MHz ۱۵۰۰ MHz
Quadro T2000 Max-Q TU117 May 27th, 2019 ۱۲۰۰ MHz ۱۷۵۱ MHz
Quadro T2000 Mobile TU117 May 27th, 2019 ۱۵۷۵ MHz ۲۰۰۱ MHz
Quadro T500 Mobile TU117 Dec 2nd, 2020 ۱۳۶۵ MHz ۱۲۵۰ MHz
Tesla V100 SXM2 16 GB GV100 Nov 26th, 2019 ۱۲۴۵ MHz ۱۱۰۶ MHz
Tesla V100S PCIe 32 GB GV100 Nov 26th, 2019 ۱۲۴۵ MHz ۱۱۰۶ MHz

آپدیت اردیبهشت ۱۳۹۵

نکته: به گفته تولید کنندگان کارت گرافیک؛ تمام کارت های تولید شده «رده بالا» پس از AMD R9 Fury X و GTX 980 TI از تمام قابلیت های «Feature Level» یا همان سطوح ویژگی ۰_۱۲ به بالا پشتیبانی میکنند.

سطوح ویژگی چیست؟! نگاهی به رندرینگ Direct3D 12

سطوح ویژگی بخش بسیار مهمی از DirectX 12 است که برای کارت های مختلف متفاوت است. این سطوح میتواند شامل پشتیبانی از فناوری های قدرتمند و مخصوص DirectX 12 باشد که در تمام کارت هایی که از DirectX 12 پشتیبانی میکنند یکسان نیست. ما بخش مهمی از سطوح فوق را در مقاله «نگاهی به قابلیت های رندرینگ موجود در Direct3D 11.3 و Direct3D 12» توضیح دادیم و در مورد بخشش مهمی از آنها که در کارت های رده بالای انویدیا و AMD هم پشتیبانی نمیشود در دو مقاله «تحلیل | دعوای انویدیا و AMD در Ashes of the Singularity با DX12» و «بررسی Ashes of the Singularity و ماجرای DX12» توضیحات مفصلی دادیم که پیشنهاد میکنیم از دستش ندهید.

آپدیت ۲۴/۲/۹۴

کمپانی AMD طی خبری جدیدی لیست کارت های گرافیک و پردازنده های مجتمع (APU) پشتیبانی کننده از DirectX 12 را به روز رسانی کرد. تمامی پردازند های (APU) و کارت گرافیک های معرفی شده در لیست زیر از ویندوز ۱۰ های Build 10041 و قبل تر از آن هم پشتیبانی میکنند. لیست کارت های گرافیک و پردازنده های مجتمع (APU) پشتیبانی کننده از DirectX 12 کمپانی AMD به شرح زیر است:

آپدیت ۲۵/۱۲/۹۳

عرض کنیم که DX 12 از تمامی سخت افزار های نسل فعلی شامل کارت های AMD با معماری Graphics Core Next یا (GCN) و معماری های نسل فعلی و گذشته انویدیا شامل Fermi, Kepler و کارت های گرافیک مبتنی بر نسل اول و دوم معماری Maxwell پشتیبانی خواهد کرد (منبع). ما این کارت ها را در لیست زیر گرد آوری کردیم.

طبقه بندی کارت های انویدیا که از DX12 پشتیانی میکنند به شرح زیر است:

حالت اول: نسخه نوسازی شده معماری Kepler با اسم رمز GK که در سری ۶۰۰ انویدیا بود.
حالت دوم: نسخه به روز شده بر اساس معماری Fermi با اسم رمز GF.
حالت سوم: نسخه به روز شده بر اساس معماری Maxwell با اسم رمز GM.

در واقع کارتی مثل GeForce GTX 780 بر اساس حالت سوم تولید شده است.

توضیح اول

طبق توضیحی که در مقاله بررسی فنی DirectX 12 داده بودیم، تمامی کارت های گرافیکی فعلی به خوبی از قابلیت های DirectX 12 پشتیبانی میکنند. اما برخی قابلیت های ویژه و مخصوص رندرینگ در DirectX 12 وجود دارد که تنها مخصوص کارت های نسل جدید است. در رده کارت های گرافیکی کمپانی انویدیا کارت های گرافیکی همچون سری Geforce 400 (به جز ۴۰۵) و سری های Geforce 400M، Geforce 500، Geforce 500M، Geforce 600، Geforce 600M، Geforce 700 و Geforce 700M در رده کارت هایی قرار میگیرند که از ویژگی های جدید موجود در DirectX 12 نمیتوانند استفاده کنند. در رده کارت های گرافیکی AMD  هم کارت های گرافیکی ای همچون HD 77xx – ۷۹xx و HD 77xxM-79xxM از سری HD7000 و کارت های گرافیک HD8xxxG و HD8xxxD از سری HD8000 از قابلیت های جدید موجود در DirectX 12 نمیتوانند استفاده کنند.

توضیح دوم

در سری کارت های گرافیک جدیدی همچون سری R7 و R9 کارت های گرافیکی R7 240 و R7 240 به بالا و کلیه مدلهای سری R9 از قابلیت های جدید DirectX 12 پشتیبانی نمیکنند. زیرا اکثر کارت های فوق تنها مدل های بهبود یافته مدل های گذشته ای همچون سری HD7000 , HD8000 هستند و تنها از نظر کلاک، بافر، فرکانس کاری ردازنده و دیگر قابلیت ها بهینه سازی شده اند و با قیمتی معقول در اختیار مخاطب قرار گرفته است. همچنین تمام کارت های معرفی شده AMD از پلتفرم های OpenCLDirectX® ۱۲, Mantle, OpenGL 4.3 و DirectX 12 پشتیبانی میکنند. اما تمام کارتهای انویدیا که از معماری ماکسول استفاده میکنند از DirectX 12 به طور کامل پشتیبانی نمیکنند. دلیل این امر هم علاوه بر توضیحات بالا بر میگردد به نسل دوم معماری ماکسول که ربطی به نسل اولش ندارد.

توضیح سوم

پس از معرفی این لیست بود که نظرات جالبی در رد لیست مذکور مشاهده کردیم و طی مقاله “Guard3d بررسی میکند | تعجب آورترین حرف هادر باره پشتیبانی DX12 از سخت افزار های فعلی!” به طور مفصل به بررسی و رد اظهارت مهندسانه! مذکور پرداختیم که با کلیک روی لینک عنوان به مطلب مورد نظر هدایت مشوید!

خروج از نسخه موبایل