آپدیت ۳ آذر ۱۳۹۹ – لیست کامل کارت های گرافیک پشتیبانی کننده از DirectX12

به روز رسانی ۳ آذر ۱۳۹۹ – کارت های گرافیک سازگار DX12

دو جدولی که در ادامه مشاهده میکنید، لیست کامل کارت های گرافیک پشتیبانی کننده از DirectX 12 – یعنی نسخه DX12 Ultimate این پلتفرم است و شامل کارت های گرافیک جدید انویدیا و AMD است. تمام کارت های گرافیک دو جدول زیر از تمام ویژگی های موجود در DirectX 12 به صورت کامل پشتیبانی میکنند و نگرانی‌ای بابت این موضوع نباید داشته باشید. در ادامه این دو جدول، سه جدو دیگر هم آماده کردیم که محصولات این سه جدول، تنها از بخشی از ویژگی های موجود در DirectX 12 پشتیبانی میکنند.

کارت های گرافیک پشتیبانی کننده از DX12 Ultimate شرکت AMD

AMD
نام کارت رافیک اسم رمز تاریخ عرضه کلاک GPU کلاک حافظه
Radeon RX 6500 XT Navi 23 Unknown ۱۴۸۹ MHz ۲۰۰۰ MHz
Radeon RX 6700 Navi 22 Unknown ۱۴۸۹ MHz ۲۰۰۰ MHz
Radeon RX 6700 XT Navi 22 Unknown ۱۴۸۹ MHz ۲۰۰۰ MHz
Radeon RX 6800 Navi 21 Oct 28th, 2020 ۱۷۰۰ MHz ۲۰۰۰ MHz
Radeon RX 6800 XT Navi 21 Oct 28th, 2020 ۱۸۲۵ MHz ۲۰۰۰ MHz
Radeon RX 6900 XT Navi 21 Oct 28th, 2020 ۱۸۲۵ MHz ۲۰۰۰ MHz
Xbox Series S GPU Lockhart Nov 10th, 2020 ۱۵۶۵ MHz ۱۷۵۰ MHz
Xbox Series X GPU Scarlett Nov 10th, 2020 ۱۸۲۵ MHz ۱۷۵۰ MHz

کارت های گرافیک پشتیبانی کننده از DX12 Ultimate شرکت انویدیا

NVIDIA
نام کارت رافیک اسم رمز تاریخ عرضه کلاک GPU کلاک حافظه
GRID RTX T10-16 TU102 Unknown ۱۰۶۵ MHz ۱۵۷۵ MHz
GRID RTX T10-4 TU102 Unknown ۱۰۶۵ MHz ۱۷۵۰ MHz
GRID RTX T10-8 TU102 Unknown ۱۰۶۵ MHz ۱۷۵۰ MHz
GeForce GTX 1650 TU106 TU106 Jun 18th, 2020 ۱۴۱۰ MHz ۱۵۰۰ MHz
GeForce RTX 2060 TU106 Jan 7th, 2019 ۱۳۶۵ MHz ۱۷۵۰ MHz
GeForce RTX 2060 Max-Q TU106 Jan 29th, 2020 ۹۷۵ MHz ۱۳۷۵ MHz
GeForce RTX 2060 Max-Q Refresh TU106B Jan 29th, 2019 ۹۶۰ MHz ۱۳۵۳ MHz
GeForce RTX 2060 Mobile TU106 Jan 29th, 2019 ۹۶۰ MHz ۱۷۵۰ MHz
GeForce RTX 2060 Mobile TU106B Jan 29th, 2019 ۹۶۰ MHz ۱۷۵۰ MHz
GeForce RTX 2060 Mobile TU106 Jan 29th, 2019 ۹۶۰ MHz ۱۳۷۵ MHz
GeForce RTX 2060 Mobile Refresh TU106B Jan 29th, 2019 ۱۰۰۵ MHz ۱۷۵۰ MHz
GeForce RTX 2060 SUPER TU106 Jul 9th, 2019 ۱۴۷۰ MHz ۱۷۵۰ MHz
GeForce RTX 2060 SUPER Mobile TU106 Apr 10th, 2020 ۱۳۰۵ MHz ۱۷۵۰ MHz
GeForce RTX 2060 TU104 TU104 Jan 10th, 2020 ۱۳۶۵ MHz ۱۷۵۰ MHz
GeForce RTX 2070 TU106 Oct 17th, 2018 ۱۴۱۰ MHz ۱۷۵۰ MHz
GeForce RTX 2070 Max-Q TU106 Jan 29th, 2019 ۸۸۵ MHz ۱۷۵۰ MHz
GeForce RTX 2070 Max-Q TU106B Jan 29th, 2019 ۸۸۵ MHz ۱۵۰۰ MHz
GeForce RTX 2070 Max-Q Refresh TU106 Mar 4th, 2020 ۹۰۰ MHz ۱۳۷۵ MHz
GeForce RTX 2070 Max-Q Refresh TU106B Jun 16th, 2020 ۹۰۰ MHz ۱۳۷۵ MHz
GeForce RTX 2070 Mobile TU106 Jan 29th, 2019 ۱۲۱۵ MHz ۱۷۵۰ MHz
GeForce RTX 2070 Mobile TU106B Jan 29th, 2019 ۱۲۱۵ MHz ۱۷۵۰ MHz
GeForce RTX 2070 Mobile Refresh TU106 Mar 4th, 2020 ۱۲۶۰ MHz ۱۳۷۵ MHz
GeForce RTX 2070 Mobile Refresh TU106B Jan 19th, 2020 ۱۳۰۵ MHz ۱۷۵۰ MHz
GeForce RTX 2070 SUPER TU104 Jul 9th, 2019 ۱۶۰۵ MHz ۱۷۵۰ MHz
GeForce RTX 2070 SUPER Max-Q TU104B Apr 2nd, 2020 ۹۳۰ MHz ۱۳۷۵ MHz
GeForce RTX 2070 SUPER Max-Q TU104 Apr 2nd, 2020 ۹۳۰ MHz ۱۳۷۵ MHz
GeForce RTX 2070 SUPER Mobile TU104B Apr 2nd, 2020 ۱۱۴۰ MHz ۱۷۵۰ MHz
GeForce RTX 2070 SUPER Mobile TU104 Apr 2nd, 2020 ۱۱۴۰ MHz ۱۷۵۰ MHz
GeForce RTX 2080 TU104 Sep 20th, 2018 ۱۵۱۵ MHz ۱۷۵۰ MHz
GeForce RTX 2080 Max-Q TU104 Jan 29th, 2019 ۷۳۵ MHz ۱۵۰۰ MHz
GeForce RTX 2080 Max-Q TU104B Jan 29th, 2019 ۷۳۵ MHz ۱۵۰۰ MHz
GeForce RTX 2080 Mobile TU104 Jan 29th, 2019 ۱۳۸۰ MHz ۱۵۰۰ MHz
GeForce RTX 2080 Mobile TU104B Jan 29th, 2019 ۱۳۸۰ MHz ۱۵۰۰ MHz
GeForce RTX 2080 SUPER TU104 Jul 23rd, 2019 ۱۶۵۰ MHz ۱۹۳۷ MHz
GeForce RTX 2080 SUPER Max-Q TU104 Apr 2nd, 2020 ۷۳۵ MHz ۱۳۷۵ MHz
GeForce RTX 2080 SUPER Max-Q TU104B Apr 2nd, 2020 ۷۳۵ MHz ۱۳۷۵ MHz
GeForce RTX 2080 SUPER Mobile TU104B Apr 2nd, 2020 ۱۳۶۵ MHz ۱۷۵۰ MHz
GeForce RTX 2080 SUPER Mobile TU104 Apr 2nd, 2020 ۱۳۶۵ MHz ۱۷۵۰ MHz
GeForce RTX 2080 Ti TU102 Sep 20th, 2018 ۱۳۵۰ MHz ۱۷۵۰ MHz
GeForce RTX 3050 GA107 Unknown ۹۰۰ MHz ۱۷۵۰ MHz
GeForce RTX 3050 Ti GA106 Unknown ۱۶۹۵ MHz ۱۷۵۰ MHz
GeForce RTX 3060 GA106 ۲۰۲۱ ۱۷۷۰ MHz ۱۷۵۰ MHz
GeForce RTX 3060 Ti GA104 Dec 2nd, 2020 ۱۴۱۰ MHz ۱۷۵۰ MHz
GeForce RTX 3070 GA104 Sep 1st, 2020 ۱۵۰۰ MHz ۱۷۵۰ MHz
GeForce RTX 3070 Max-Q GA104 Unknown ۷۸۰ MHz ۱۲۵۰ MHz
GeForce RTX 3070 Max-Q GA104 Unknown ۷۸۰ MHz ۱۲۵۰ MHz
GeForce RTX 3070 Mobile GA104 Unknown ۱۱۱۰ MHz ۱۵۰۰ MHz
GeForce RTX 3070 Mobile GA104 Unknown ۱۱۱۰ MHz ۱۲۵۰ MHz
GeForce RTX 3070 Ti GA102 ۲۰۲۰ ۱۵۰۰ MHz ۱۷۵۰ MHz
GeForce RTX 3080 GA102 Sep 1st, 2020 ۱۴۴۰ MHz ۱۱۸۸ MHz
GeForce RTX 3080 Ti GA102 ۲۰۲۱ ۱۳۹۵ MHz ۱۲۱۹ MHz
GeForce RTX 3090 GA102 Sep 1st, 2020 ۱۳۹۵ MHz ۱۲۱۹ MHz
Quadro RTX 3000 Max-Q TU106 May 27th, 2019 ۶۰۰ MHz ۱۵۰۰ MHz
Quadro RTX 3000 Mobile TU106 May 27th, 2019 ۹۴۵ MHz ۱۷۵۰ MHz
Quadro RTX 3000 Mobile Refresh TU106 May 27th, 2019 ۹۴۵ MHz ۱۷۵۰ MHz
Quadro RTX 4000 TU104 Nov 13th, 2018 ۱۰۰۵ MHz ۱۶۲۵ MHz
Quadro RTX 4000 Max-Q TU104 May 27th, 2019 ۷۸۰ MHz ۱۶۲۵ MHz
Quadro RTX 4000 Mobile TU104 May 27th, 2019 ۱۱۱۰ MHz ۱۷۵۰ MHz
Quadro RTX 5000 TU104 Aug 13th, 2018 ۱۶۲۰ MHz ۱۷۵۰ MHz
Quadro RTX 5000 Max-Q TU104 May 27th, 2019 ۶۰۰ MHz ۱۷۵۰ MHz
Quadro RTX 5000 Mobile TU104 May 27th, 2019 ۱۰۳۵ MHz ۱۷۵۰ MHz
Quadro RTX 5000 Mobile Refresh TU104B Jun 8th, 2020 ۱۰۳۵ MHz ۱۷۵۰ MHz
Quadro RTX 6000 TU102 Aug 13th, 2018 ۱۴۴۰ MHz ۱۷۵۰ MHz
Quadro RTX 6000 Mobile TU102 ۲۰۲۰ ۱۲۷۵ MHz ۱۷۵۰ MHz
Quadro RTX 6000 Passive TU102 Aug 13th, 2018 ۱۳۰۵ MHz ۱۷۵۰ MHz
Quadro RTX 8000 TU102 Aug 13th, 2018 ۱۳۹۵ MHz ۱۷۵۰ MHz
Quadro RTX 8000 Passive TU102 Aug 13th, 2018 ۱۲۳۰ MHz ۱۷۵۰ MHz
RTX A40 GA102 ۲۰۲۱ ۱۳۰۵ MHz ۱۸۱۲ MHz
RTX A6000 GA102 Oct 5th, 2020 ۱۴۵۵ MHz ۲۰۰۰ MHz
TITAN RTX TU102 Dec 18th, 2018 ۱۳۵۰ MHz ۱۷۵۰ MHz
Tesla T4 TU104 Sep 13th, 2018 ۵۸۵ MHz ۱۲۵۰ MHz

به روز رسانی ۱ آذر ۱۳۹۹ – کارت های سازگار DX12

در سه جدول زیر، ما لیست کاملی از کارت های گرافیک سازگار با DX12 از سه شرکت انویدیا، اینتل و AMD را گردآوری کردیم. کارت هایی که در سه جدول زیر مشاهده میکنید، به طور کلی با DX12 سازگار هستند. اما از برخی ویژگی های حرفه ای آن پشتیبانی نمیکنند که در ادامه جداول توضیح دادیم.

کارت های گرافیک پشتیبانی کننده از DirectX 12 شرکت AMD

AMD
نام کارت رافیک اسم رمز  تاریخ عرضه کلاک GPU کلاک حافظه
AeroBox GPU Kryptos Mar 13th, 2020 ۹۳۵ MHz ۱۰۶۶ MHz
Atari VCS 400 GPU Banded Kestrel ۲۰۲۰ ۳۰۰ MHz ۱۲۰۰ MHz
Atari VCS 800 GPU Banded Kestrel ۲۰۲۰ ۳۰۰ MHz ۱۲۰۰ MHz
Radeon 610 Mobile Banks May 23rd, 2019 ۱۰۳۰ MHz ۱۰۰۰ MHz
Radeon E9390 PCIe Ellesmere Oct 15th, 2019 ۷۱۳ MHz ۱۲۵۰ MHz
Radeon E9560 PCIe Ellesmere Oct 15th, 2019 ۱۱۲۰ MHz ۱۷۵۰ MHz
Radeon Graphics 320SP Renoir Jan 6th, 2020 ۴۰۰ MHz System Shared
Radeon Graphics 384SP Renoir Jan 6th, 2020 ۴۰۰ MHz System Shared
Radeon Graphics 448SP Renoir Jan 6th, 2020 ۴۰۰ MHz System Shared
Radeon Graphics 512SP Renoir Mar 7th, 2020 ۴۰۰ MHz System Shared
Radeon Graphics 512SP Renoir Unknown ۴۰۰ MHz System Shared
Radeon Pro 5300 Navi 14 Aug 4th, 2020 ۱۰۰۰ MHz ۱۷۵۰ MHz
Radeon Pro 5300M Navi 14 Nov 13th, 2019 ۱۰۰۰ MHz ۱۵۰۰ MHz
Radeon Pro 5500 XT Navi 14 Aug 4th, 2020 ۱۱۸۷ MHz ۱۷۵۰ MHz
Radeon Pro 5500M Navi 14 Nov 13th, 2019 ۱۰۰۰ MHz ۱۵۰۰ MHz
Radeon Pro 5600M Navi 12 Jun 15th, 2020 ۱۰۰۰ MHz ۷۷۰ MHz
Radeon Pro 5700 Navi 10 Aug 4th, 2020 ۱۲۴۳ MHz ۱۵۰۰ MHz
Radeon Pro 5700 XT Navi 10 Aug 4th, 2020 ۱۲۴۳ MHz ۱۵۰۰ MHz
Radeon Pro VII Vega 20 May 13th, 2020 ۱۴۰۰ MHz ۱۰۰۰ MHz
Radeon Pro Vega II Vega 20 Jun 3rd, 2019 ۱۵۷۴ MHz ۸۰۶ MHz
Radeon Pro Vega II Duo Vega 20 Unknown ۱۴۰۰ MHz ۱۰۰۰ MHz
Radeon Pro W5300M Navi 14 Nov 13th, 2019 ۱۰۰۰ MHz ۱۵۰۰ MHz
Radeon Pro W5500 Navi 14 Feb 10th, 2020 ۱۱۸۷ MHz ۱۷۵۰ MHz
Radeon Pro W5500M Navi 14 Feb 10th, 2020 ۱۰۰۰ MHz ۱۵۰۰ MHz
Radeon Pro W5700 Navi 10 Nov 19th, 2019 ۱۲۴۳ MHz ۱۷۵۰ MHz
Radeon Pro W5700X Navi 10 Dec 11th, 2019 ۱۲۴۳ MHz ۱۷۵۰ MHz
Radeon Pro WX 3200 Polaris 23 Jul 2nd, 2019 ۱۲۹۵ MHz ۱۵۰۰ MHz
Radeon Pro WX 3200 Mobile Polaris 23 Jul 2nd, 2019 ۱۰۸۲ MHz ۱۰۰۰ MHz
Radeon RX 5300 Navi 14 May 28th, 2020 ۱۳۲۷ MHz ۱۷۵۰ MHz
Radeon RX 5300 XT Navi 14 Oct 7th, 2019 ۱۶۷۰ MHz ۱۷۵۰ MHz
Radeon RX 5300M Navi 14 Nov 13th, 2019 ۱۰۰۰ MHz ۱۷۵۰ MHz
Radeon RX 5500 OEM Navi 14 Oct 7th, 2019 ۱۵۰۰ MHz ۱۷۵۰ MHz
Radeon RX 5500 XT Navi 14 Dec 12th, 2019 ۱۶۰۷ MHz ۱۷۵۰ MHz
Radeon RX 5500M Navi 14 Oct 7th, 2019 ۱۳۷۵ MHz ۱۷۵۰ MHz
Radeon RX 5600 OEM Navi 10 Jan 21st, 2020 ۱۱۳۰ MHz ۱۵۰۰ MHz
Radeon RX 5600 XT Navi 10 Jan 21st, 2020 ۱۱۳۰ MHz ۱۵۰۰ MHz
Radeon RX 5600M Navi 10 Jul 7th, 2020 ۱۰۳۵ MHz ۱۵۰۰ MHz
Radeon RX 5700 Navi 10 Jul 7th, 2019 ۱۴۶۵ MHz ۱۷۵۰ MHz
Radeon RX 5700 XT Navi 10 Jul 7th, 2019 ۱۶۰۵ MHz ۱۷۵۰ MHz
Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary Navi 10 Jul 7th, 2019 ۱۶۸۰ MHz ۱۷۵۰ MHz
Radeon RX 5700M Navi 10 ۲۰۲۰ ۱۴۶۵ MHz ۱۵۰۰ MHz
Radeon RX 590 GME Polaris 20 Mar 9th, 2020 ۱۲۵۷ MHz ۲۰۰۰ MHz
Radeon RX Vega 11 Picasso Jul 7th, 2019 ۳۰۰ MHz System Shared
Radeon RX Vega 11 Mobile Picasso Oct 22nd, 2019 ۳۰۰ MHz System Shared
Radeon Vega 11 Picasso Sep 30th, 2019 ۳۰۰ MHz System Shared
Radeon Vega 3 Picasso Nov 20th, 2019 ۳۰۰ MHz System Shared
Radeon Vega 3 Embedded Picasso ۲۰۱۹ ۳۰۰ MHz System Shared
Radeon Vega 3 Embedded Picasso ۲۰۱۹ ۳۰۰ MHz System Shared
Radeon Vega 3 Mobile Picasso Jan 6th, 2020 ۳۰۰ MHz System Shared
Radeon Vega 8 Picasso Jul 7th, 2019 ۳۰۰ MHz System Shared
Radeon Vega 9 Mobile Picasso Oct 22nd, 2019 ۳۰۰ MHz System Shared

کارت های گرافیک پشتیبانی کننده از DirectX 12 شرکت اینتل

Intel
کارت گرافیک اسم رمز تاریخ عرضه کلاک GPU کلاک حافظه
H3C XG310 DG1 Nov 11th, 2020 ۹۰۰ MHz ۲۱۳۳ MHz
Iris Plus Graphics 645 Coffee Lake GT3e Oct 7th, 2019 ۳۰۰ MHz System Shared
Iris Plus Graphics G4 Ice Lake GT1 May 29th, 2019 ۳۰۰ MHz System Shared
Iris Plus Graphics G7 Ice Lake GT2 May 4th, 2020 ۳۰۰ MHz System Shared
Iris Xe Graphics G4 Tiger Lake GT2 Sep 2nd, 2020 ۳۰۰ MHz System Shared
Iris Xe Graphics G7 80EU Tiger Lake GT2 Sep 2nd, 2020 ۳۰۰ MHz System Shared
Iris Xe Graphics G7 96EU Tiger Lake GT2 Sep 2nd, 2020 ۳۰۰ MHz System Shared
Iris Xe Graphics MAX DG1 Oct 31st, 2020 ۳۰۰ MHz ۲۱۳۳ MHz
UHD Graphics Comet Lake GT1 Aug 21st, 2019 ۳۰۰ MHz System Shared
UHD Graphics Amber Lake GT2 Aug 21st, 2019 ۳۰۰ MHz System Shared
UHD Graphics Comet Lake GT2 Aug 21st, 2019 ۳۰۰ MHz System Shared
UHD Graphics 610 Comet Lake GT1 Apr 30th, 2020 ۳۵۰ MHz System Shared
UHD Graphics 630 Comet Lake GT2 Apr 30th, 2020 ۳۵۰ MHz System Shared
UHD Graphics 630 Comet Lake GT2 Apr 30th, 2020 ۳۵۰ MHz System Shared
UHD Graphics G1 Ice Lake GT1 May 29th, 2019 ۳۰۰ MHz System Shared
UHD Graphics G4 Lakefield GT1 May 28th, 2020 ۲۰۰ MHz System Shared
UHD Graphics G7 Lakefield GT2 May 28th, 2020 ۲۰۰ MHz System Shared
UHD Graphics P630 Comet Lake GT2 May 13th, 2020 ۳۵۰ MHz System Shared
UHD Graphics P630 Comet Lake GT2 May 13th, 2020 ۳۵۰ MHz System Shared
Xe Arctic Sound Arctic Sound ۲۰۲۰ ۹۰۰ MHz ۱۲۰۰ MHz
Xe DG1 DG1 Never Released ۹۰۰ MHz ۲۱۳۳ MHz
Xe DG1-SDV DG1 Never Released ۹۰۰ MHz ۲۱۳۳ MHz

کارت های گرافیک پشتیبانی کننده از DirectX 12 شرکت انویدیا

NVIDIA
نام کارت گرافیک اسم رمز تاریخ عرضه کلاک GPU کلاک حافظه
GeForce GTX 1650 GDDR6 TU117 Apr 1st, 2020 ۱۴۱۰ MHz ۱۵۰۰ MHz
GeForce GTX 1650 Max-Q TU117 Apr 15th, 2020 ۹۹۰ MHz ۱۲۵۰ MHz
GeForce GTX 1650 Mobile TU117 Apr 15th, 2020 ۱۳۸۰ MHz ۱۵۰۰ MHz
GeForce GTX 1650 Mobile TU117 Apr 15th, 2020 ۱۳۸۰ MHz ۱۵۰۰ MHz
GeForce GTX 1650 Mobile Refresh TU117B Apr 15th, 2020 ۱۳۸۰ MHz ۱۵۰۰ MHz
GeForce GTX 1650 SUPER TU116 Nov 22nd, 2019 ۱۵۳۰ MHz ۱۵۰۰ MHz
GeForce GTX 1650 TU116 TU116 Jul 7th, 2020 ۱۴۱۰ MHz ۱۵۰۰ MHz
GeForce GTX 1650 Ti Max-Q TU117 Apr 2nd, 2020 ۱۰۳۵ MHz ۱۲۵۰ MHz
GeForce GTX 1650 Ti Mobile TU116 Apr 23rd, 2020 ۱۳۵۰ MHz ۱۵۰۰ MHz
GeForce GTX 1650 Ti Mobile TU117 Apr 2nd, 2020 ۱۳۵۰ MHz ۱۵۰۰ MHz
GeForce GTX 1660 SUPER TU116 Oct 29th, 2019 ۱۵۳۰ MHz ۱۷۵۰ MHz
GeForce GTX 1660 Ti Mobile Refresh TU116B May 15th, 2019 ۱۴۵۵ MHz ۲۰۰۰ MHz
GeForce MX330 GP108 Feb 10th, 2020 ۱۵۳۱ MHz ۱۷۵۲ MHz
GeForce MX350 GP107 Feb 10th, 2020 ۱۳۵۴ MHz ۱۷۵۲ MHz
GeForce MX350 GP107 Feb 10th, 2020 ۷۴۷ MHz ۱۷۵۲ MHz
GeForce MX450 25W TU117 Aug 15th, 2020 ۷۲۰ MHz ۱۲۵۰ MHz
GeForce MX450 30.5W 10Gbps TU117 Aug 25th, 2020 ۱۳۹۵ MHz ۱۲۵۰ MHz
GeForce MX450 30.5W 8Gbps TU117 Aug 25th, 2020 ۱۰۳۵ MHz ۲۰۰۰ MHz
Jetson Xavier NX GPU GV10B May 14th, 2020 ۸۵۴ MHz System Shared
Quadro P2200 GP106 Jun 10th, 2019 ۱۰۰۰ MHz ۱۲۵۱ MHz
Quadro P520 Mobile GP108 May 23rd, 2019 ۱۳۰۳ MHz ۱۵۰۲ MHz
Quadro T1000 Mobile TU117 May 27th, 2019 ۱۳۹۵ MHz ۲۰۰۱ MHz
Quadro T1000 Mobile GDDR6 TU117B Jun 8th, 2020 ۱۳۹۵ MHz ۱۵۰۰ MHz
Quadro T2000 Max-Q TU117 May 27th, 2019 ۱۲۰۰ MHz ۱۷۵۱ MHz
Quadro T2000 Mobile TU117 May 27th, 2019 ۱۵۷۵ MHz ۲۰۰۱ MHz
Quadro T500 Mobile TU117 Dec 2nd, 2020 ۱۳۶۵ MHz ۱۲۵۰ MHz
Tesla V100 SXM2 16 GB GV100 Nov 26th, 2019 ۱۲۴۵ MHz ۱۱۰۶ MHz
Tesla V100S PCIe 32 GB GV100 Nov 26th, 2019 ۱۲۴۵ MHz ۱۱۰۶ MHz

آپدیت اردیبهشت ۱۳۹۵

نکته: به گفته تولید کنندگان کارت گرافیک؛ تمام کارت های تولید شده «رده بالا» پس از AMD R9 Fury X و GTX 980 TI از تمام قابلیت های «Feature Level» یا همان سطوح ویژگی ۰_۱۲ به بالا پشتیبانی میکنند.

سطوح ویژگی چیست؟! نگاهی به رندرینگ Direct3D 12

سطوح ویژگی بخش بسیار مهمی از DirectX 12 است که برای کارت های مختلف متفاوت است. این سطوح میتواند شامل پشتیبانی از فناوری های قدرتمند و مخصوص DirectX 12 باشد که در تمام کارت هایی که از DirectX 12 پشتیبانی میکنند یکسان نیست. ما بخش مهمی از سطوح فوق را در مقاله «نگاهی به قابلیت های رندرینگ موجود در Direct3D 11.3 و Direct3D 12» توضیح دادیم و در مورد بخشش مهمی از آنها که در کارت های رده بالای انویدیا و AMD هم پشتیبانی نمیشود در دو مقاله «تحلیل | دعوای انویدیا و AMD در Ashes of the Singularity با DX12» و «بررسی Ashes of the Singularity و ماجرای DX12» توضیحات مفصلی دادیم که پیشنهاد میکنیم از دستش ندهید.

آپدیت ۲۴/۲/۹۴

کمپانی AMD طی خبری جدیدی لیست کارت های گرافیک و پردازنده های مجتمع (APU) پشتیبانی کننده از DirectX 12 را به روز رسانی کرد. تمامی پردازند های (APU) و کارت گرافیک های معرفی شده در لیست زیر از ویندوز ۱۰ های Build 10041 و قبل تر از آن هم پشتیبانی میکنند. لیست کارت های گرافیک و پردازنده های مجتمع (APU) پشتیبانی کننده از DirectX 12 کمپانی AMD به شرح زیر است:

 • کارتهای گرافیک سری AMD Radeon R9
 • کارت های گرافیک سری AMD Radeon R7
 • کارت گرافیک AMD Radeon R5 240
 • سری AMD Radeon HD 8000 برای سیستم های OEM شامل HD 8570 و بالاتر
 • کارت گرافیک های سری AMD Radeon HD 8000M برای نوت بوک ها
 •  کارت گرافیک های سری AMD Radeon HD 7000 شامل HD 7730 و بالاتر
 • کارت گرافیک های سری AMD Radeon HD 7000M برای نوت بوک ها (HD 7730M و بالاتر)
 •  APU های AMD A4/A6/A8/A10-7000 با اسم رمز (Kaveri)
 • APU های سری AMD A6/A8/A10 PRO-7000 با اسم رمز (Kaveri)
 •  APU های سری AMD E1/A4/A10 Micro-6000 بااسم رمز (Mullins)
 •  APU های سری AMD E1/E2/A4/A6/A8-6000 با اسم رمز (Beema)

آپدیت ۲۵/۱۲/۹۳

عرض کنیم که DX 12 از تمامی سخت افزار های نسل فعلی شامل کارت های AMD با معماری Graphics Core Next یا (GCN) و معماری های نسل فعلی و گذشته انویدیا شامل Fermi, Kepler و کارت های گرافیک مبتنی بر نسل اول و دوم معماری Maxwell پشتیبانی خواهد کرد (منبع). ما این کارت ها را در لیست زیر گرد آوری کردیم.

طبقه بندی کارت های انویدیا که از DX12 پشتیانی میکنند به شرح زیر است:

 • GeForce 400 series با معماری Fermi با اسم رمز GF100
  GeForce 500 series با معماری Fermi با اسم رمز GF110
  GeForce 600 series با معماری Kepler با اسم رمز GF119 (شروع) و GK104 (تمام)
  GeForce 700 series در سه حالت:

حالت اول: نسخه نوسازی شده معماری Kepler با اسم رمز GK که در سری ۶۰۰ انویدیا بود.
حالت دوم: نسخه به روز شده بر اساس معماری Fermi با اسم رمز GF.
حالت سوم: نسخه به روز شده بر اساس معماری Maxwell با اسم رمز GM.

در واقع کارتی مثل GeForce GTX 780 بر اساس حالت سوم تولید شده است.

 • GeForce 900 series با معماری Big-Maxwell یا نسل دوم معماری Maxwell

توضیح اول

طبق توضیحی که در مقاله بررسی فنی DirectX 12 داده بودیم، تمامی کارت های گرافیکی فعلی به خوبی از قابلیت های DirectX 12 پشتیبانی میکنند. اما برخی قابلیت های ویژه و مخصوص رندرینگ در DirectX 12 وجود دارد که تنها مخصوص کارت های نسل جدید است. در رده کارت های گرافیکی کمپانی انویدیا کارت های گرافیکی همچون سری Geforce 400 (به جز ۴۰۵) و سری های Geforce 400M، Geforce 500، Geforce 500M، Geforce 600، Geforce 600M، Geforce 700 و Geforce 700M در رده کارت هایی قرار میگیرند که از ویژگی های جدید موجود در DirectX 12 نمیتوانند استفاده کنند. در رده کارت های گرافیکی AMD  هم کارت های گرافیکی ای همچون HD 77xx – ۷۹xx و HD 77xxM-79xxM از سری HD7000 و کارت های گرافیک HD8xxxG و HD8xxxD از سری HD8000 از قابلیت های جدید موجود در DirectX 12 نمیتوانند استفاده کنند.

توضیح دوم

در سری کارت های گرافیک جدیدی همچون سری R7 و R9 کارت های گرافیکی R7 240 و R7 240 به بالا و کلیه مدلهای سری R9 از قابلیت های جدید DirectX 12 پشتیبانی نمیکنند. زیرا اکثر کارت های فوق تنها مدل های بهبود یافته مدل های گذشته ای همچون سری HD7000 , HD8000 هستند و تنها از نظر کلاک، بافر، فرکانس کاری ردازنده و دیگر قابلیت ها بهینه سازی شده اند و با قیمتی معقول در اختیار مخاطب قرار گرفته است. همچنین تمام کارت های معرفی شده AMD از پلتفرم های OpenCLDirectX® ۱۲, Mantle, OpenGL 4.3 و DirectX 12 پشتیبانی میکنند. اما تمام کارتهای انویدیا که از معماری ماکسول استفاده میکنند از DirectX 12 به طور کامل پشتیبانی نمیکنند. دلیل این امر هم علاوه بر توضیحات بالا بر میگردد به نسل دوم معماری ماکسول که ربطی به نسل اولش ندارد.

توضیح سوم

پس از معرفی این لیست بود که نظرات جالبی در رد لیست مذکور مشاهده کردیم و طی مقاله “Guard3d بررسی میکند | تعجب آورترین حرف هادر باره پشتیبانی DX12 از سخت افزار های فعلی!” به طور مفصل به بررسی و رد اظهارت مهندسانه! مذکور پرداختیم که با کلیک روی لینک عنوان به مطلب مورد نظر هدایت مشوید!

مطالبمرتبط

دیدگاه ها ۳۹۵

 1. محسن حسین پور می‌گوید:

  سازنده پردازنده گرافیکی
  NVIDIA
  مدل پردازنده گرافیکی
  GeForce GTX 960M GDDR5
  حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی
  چهار گیگابایت

  با سلام ویندوز ۱۱ روش میکشه؟

 2. محمد حسین تورچی فر می‌گوید:

  سلام،کامپیوتر من مشخصاتش این هست ولی برای موقع باز کردن بازی فورزا هورایزن ۴ ارور میده که ورژن ۱۲ dx رو کارت گرافیکت پشتبانی نمیکنه و مشخصات کامپیوترم اینه:
  سلام خسته نباشید
  ممنون میشم بفرمایین که با مشخصات سیستم من بازی به صورت اجرا میشه:
  پردازنده:intel core i5_6600k
  Intel pentium G 2030
  کارت گرافیک:
  Nividia Geforce GTX 1070
  AMD Radeon HD 5450
  ۲ GB
  رم:
  ۸ GB
  ویندوز:
  ۱۰ PRO
  ۶۴ بیتی

 3. علیرضا می‌گوید:

  سلام ببخشید ه سوال کارت ۱۰۳۰ بهتره یا ۷۵۰ ti 2g ؟
  در پیام قبلی تون متوجه نشدم ۷۵۰ ti فیوچر لول ۱۲ میخوره بازی هایی که نیاز به فیوچر لول دارند ساپورت میکنه ممنون ؟

  • مدیر سایت می‌گوید:

   سلام.

   اگر منظرتون GeForce GT 1030 GK107 هست بله از GeForce GTX 750 Ti قویتره، چون ۴ سال بعد از این کارت وارد بازار شده و فناوری جدیدتر و هسته قویتری داره. در مورد سوال دومتون هم پاسخ دادم از دایرکت ایکس ۱۲ فیچر لول ۱۱ یعنی (۱۲ (۱۱_۰)) استفاده میکند. شما اگر میتونید هزینه بکنید، GT 1030 GK107 رو بخرید. این کارت هم از دایرکت ایکس ۱۲ فیچر لول ۱۱ یعنی (۱۲ (۱۱_۰)) استفاده میکند. اما دقت کنید که بازی های متوسط (نه قوی ااز نظر گرافیکی) رو میتونید اجرا کنید.

 4. علیرضا می‌گوید:

  ۱۰۳۰چند مدل داره کدومش بهتره؟ و کارت های هم قیمت از مارک های دیگه کدوم بهتره ؟ به نظرتون از ۷۵۰ ti بهتره یا نه بعضی جاها دیدم میکن ۷۵۰ بهتره ممنون راهنماییم کنید کارتی میخوام فیوچر لول ۱۲ بگیره برای بازی اساسین والهالا و ردد خواشا جواب همه سوالا رو بدید ممنون

 5. علیرضا می‌گوید:

  سلام وقت به خیر ممنون از پاسختون یعنی ۷۵۰ ti که نوشتید در dxdarg نوشته فیچر لول ۱۲ (۱۱۰) چون بازی والهالا رو میخوام کارتی که دارم نوشته ۱۱ پشتیبانی نمیکنه فقط بازیش از فیوچر لول ۱۲ پشتیبانی میشه بهش میخوره ؟
  و کارت ۱۰۳۰ رو بگریم بنظرتون خوبه یا کارت های بهتری در محدوده قیمتش هست
  ببخشید طولانی شد

 6. علیرضا می‌گوید:

  سلام خسته نباشید ببخشید کارت gtx 750 tiمدل ایسوس فیچر لول یا سطح ویزگی ۱۲ رو داره ؟در dxdarg ممنون میشم پاسخ بدید وبین این و r7 250 کدوم بهتره

 7. محمد می‌گوید:

  سلام ممنون میشم راهنمایی کنید کارت گرافیک xfx r9 370 series 4gb از دایرکس (۰-۱۲) ۱۲ پشتیبانی میکند?
  کارت xfx rx560 4gb چطور ؟

  • حسین می‌گوید:

   سلام. کارت اول از دایرکت ایکس نسخه ۱۲ (۱۱_۱) و کارت دوم نیز از نسخه ۱۲ (۱۲_۰) پشتیبانی میکند. یعنی کارت دوم جدیدتر و بهتر و گسترده پشتیبانی از ویژگی های مربوط به دایرکت ایکس ۱۲ را فراتر از کارت گرافیک اول برای شما فراهم میکند

 8. فرزام می‌گوید:

  با درود، ابتدا ممنون از شما که با حوصله به این میزان سوال طی این چند سال پاسخ داده اید
  می بخشید بنده گرافیک AFOX GT610 2GB DDR3 دارم روی corei5 6600 و ۱۶ گیگ رم ddr4 و هارد ssd samsung میخواستم ببینم دایرکت x 12 روی این سیستمم نصب میشود؟ و برایش بایستی چیکار کنم؟
  آیا میتوان این گرافیک را تنظیم کرد که از رم نیز بگیرد و قویتر عمل کند؟
  آیا در pc میشود طوری تنظیم کرد از هر ۲ گرافیک سیپییو و کارت بکشه در بازی؟
  تنطیمات را چگونه انجام دهم که بیشترین کارایی را داشته باشم؟
  میبخشید خیلی شد

  • حسین می‌گوید:

   سلام. متشکرم

   اول: پشتیبانی از دایرکت ایکس ۱۲ ارتباطی به حافظه رم یا پردازنده شما ندارد. دوم: مشخصات فنی کارت گرافیک شما نشان میدهد این که کارت قدیمی از ورژن ۱۲ (۱۱_۰) پشتیبانی میکند. سوم: از آنجایی که کارت شما قدیمی است، به نظر بیشتر یک حالت شوآف دارد و توانایی اجرا ندارد. چون کارت ضعیفی است و عمده بازی های مختلف را نمیتواند با کیفیت بالاتر از رزولوشن ۶۴۰×۴۸۰ اجرا کند. اگر هم اجرا کند با لگ و افت فریم زیادی همراه است. بنابراین بهتر است به فکر ارتقا کلی سیستم باشید.

 9. شایان می‌گوید:

  سلام وقت شما به خیر.

  مدل گرافیک من gtx 860m ——- 1019 mhz

  آیا diert x 12 میخوره بهش ؟
  چطور باید نصبش کنم ؟

  • حسین می‌گوید:

   سلام. کارت شما دارای ۳ مدل با چیپ GM107، GK104 و GM107 هست که هر ۳ مورد به صورت بسیار محدود از dx12 پشتیبانی میکنند. اما از فیچرلول ها پشتیبانی نمیکنند. برای اینکه بدونید فیچر لول ها چیه در مقاله لینک مربوطه رو باز کنید و مقالات مربوطه رو بخونید

 10. Ali می‌گوید:

  سلام کارت گرافیک من ۴۶۰۰ هست قدیمیه ایا از direct3D11 پشتیبانی می کند

 11. داریوش می‌گوید:

  درود و سپاس
  پس کارت گرافیک جی فورس ۶۴۰ می تونه با دایرکس ۱۲ هم پیشروی کنه
  یا من اشتباه برداشت کردم؟
  چون سری ی ۶ رو نوشتین اوکی

  • حسین می‌گوید:

   سلام به صوتر کلی بله پشتیبانی میکنه، ولی سطوح ویژگی یا همون فیچر لول های اون متفاوته و با کارت های رده های بالاتر (سری ۷۰۰ و ۱۰۰۰) اصلاً یکی نیست. در مورد سطح ویژگی هم پیشنهاد میکنم لینک زیر و بخویند»: البته دیگر لینک های موجود در متن هم میتونه جهان بینی خوبی در مورد دایرکت ایکس ۱۲ به شما بده که خوندنش خالی از لطف نیست.

   نگاهی به قابلیت های رندرینگ موجود در Direct3D 11.3 و Direct3D 12

 12. ali می‌گوید:

  خب برنامه ای هست که تبدیل کنم ویندوزمو به ۶۴bit اگه هست لطفا بگین

 13. ali می‌گوید:

  سلام من گرافیکم NVIDIA GEFORSE 9500 GT 1 GBهس و از دایرکت ایکس ۱۱پشتیبانی میکند که از طریق dxdiag فهمیدم . دایرکت ایکس ۱۲رو هم ساپرت میکنه ؟ فقط اگه کسی راهی که بدون عوض کردن ویندوز داره برای ۶۴bityکردن ویندوز داره بگه چون چیندوزم ۳۲bit هست. ممنون

  • حسین می‌گوید:

   سلام، کارت گرافیک شما از دایرکت ایکس ۱۲ پشتیبانی نمیکنه، برای استفادهاز ویندوز ۶۴ بیتی هم باید حداقل ۴ گیگابایت حافظه رم داشته باشید

 14. محمد می‌گوید:

  سلام ببخشید میخاستم بدونم کارت گرافیک asus gtx750 tiocاز دایرکت ایکس ۱۲ پشتیبانی میکنه ؟؟؟

 15. حمید می‌گوید:

  سلام.من چند تا سوال داشتم..
  ۱=من مبخام یه سیستم یگیرم که دوتا کارت گرافیک داره یکی هشت و یکی چهار از سریgt610انویدیا..میخاستم بدونم یه همچین کارت گرافیکی هست و اصن بدرد بازی میخورن..مثل gtav?!
  ۲_بین این دوتا سیستم کدوم بیشتر بدرد گیم میخوره.
  سیستم۱=گرافیک:یکی چهار و هشت gt610*سی پی یو شش هسته*هارد ۱ ترا*رم ۱۲*
  سیستم دوم=رم ۸*گرافیک ۲جی تی ۷۳۰*هارد ۵۰۰گیگ*سی پی یو i3 3.7*
  با تشکر لطفا راهنمایی کنید.

  • حسین می‌گوید:

   سلام؛ اول اینکه GeForce GT 610 یه کارت قدیمیه و اصلاً برای بازی توصیه نمیشه و فقط یک مدل ۲۰۱۶ به نام GeForce GT 610 OEM وجود داره که تو بازار نیست و حداکثر ۲ گیگابایت حافظه ویدئویی داره! بنابراین از نظر ما هیچ کدوم از سیستم هایی که نام بردید برای اجرای بازی مناسب نیستن

 16. علی می‌گوید:

  سلام و عرض ادب خدمت حسین آقا.استاد کارت گرافیک لبتابی مدل radeon r7 m440 از دایرکتیس ۱۲ پشتیبانی میکنه یا نه؟ ممنون میشم زود جواب بدید.

  • حسین می‌گوید:

   سلام؛ پشتیبانی میکنه، اما نه به صورت کامل و سخت افزاری، از طریق درایور این پشتیبانی صورت میگیره

 17. حامد می‌گوید:

  سلام.جسارتا اسم تکنولوژی که apu با کارت مجزا همزمان پردازش گرافیکو انجام میدن hybrid crossfire نه multi gpu

  • حسین می‌گوید:

   سلام دوست عزیز؛ درست میگید، hybrid یه پسوند اضافی برای CrossFireX هست که بیشتر برای تراشه های گرافیکی مجتمع مورد استفاده قرار میگیره و فناوری multi-GPU هم یه توصیف کلی برای معرفی برند CrossFire و مدل های مختلفش محسوب میشه. فقط توی متن فوق؛ جایی از این توصیفی که گفتید استفاده نشده! اگر جایی دیدید، بگید که اصلاح بشه.

   متشکر از تذکرتون

 18. شایان می‌گوید:

  سلام.من بازی کوانتم بریک نصب کردم در ریجستریش ارور میده.باید دایرکس ۱۲ نصب کنم؟اگه میشه لینک دانلودش کجاس پیرا نمیکنم.ممنون

 19. اسماعیل1369 می‌گوید:

  سلام
  من بازی کوانتوم بریک رونصب کردم کارت گرافیکمasus r9 280x موقع اجرای بازی سیستمerror گرافیک دایریکس۱۲ رو میده آیا برای رفع این مشکل باید جدیدترین درایور کارت گرافیک رو نصب کنم.ویندوزم آخرین ورژن win10 هستش. با تشکر

  • حسین می‌گوید:

   سلام؛ حتما از آخرین درایور گرافیکی استفاده کنید

 20. Reza می‌گوید:

  سلام استاد یک سوال داشتم میخواستم بدونم سیپیوcorei5رومادربردگیگابایتH61جواب.میده.اگه.بشه.زودتر.جواب.بدید..ممنون

 21. dayan می‌گوید:

  سلام استاد با تشکر از راهنمایی بین asus 970 pro gaming aura + cpu fx8xxx series و msi a88x-g41 + cpu amd godaveri a10-7870k کدام را برای بازی پیشنهاد می دهید ؟ برای قطعات r7 360 + 8gb ddr3 + 530 w green

  • حسین می‌گوید:

   سلام؛ پردازدنده های سری FX و اصلاً تایید نمیکنم و بهتره یا معدلش در سری اینتل و یا msi a88x-g41 + cpu amd godaveri a10-7870k رو بخرید.

 22. dayan می‌گوید:

  سلام asus r7 360 2gb gddr5 + ram 8gb ddr3 bus 1600 +power 530 green دارم یک cpu و یک main g لازم دارم ( پولم حدود ۷۰۰ الی ۸۰۰ هزار تومان ) لطفا بهترین گزینه ممکن را معرفی کنید برای بازی می خواهم ( متوسط اجرا کند کافیست واسه عالی پول ندارم ) ترجیحا amd ( بخاطر قیمت ) با تشکر منتظر راهنمایی شما هستم

  • حسین می‌گوید:

   سلام؛ برای مادربرد؛ بهترین و جدیدترین گزینه AM3+ مادربرد ASUS 970-PRO-GAMING-AURA که حدود ۴۰۰ تومنه (شاید کمی بیشتر) و برای سوکت +AMD FM2 هم مادربرد MSI A88X-G41 PC Mate (از اسلات PCI E 3.0 استفاده میکنه و برای کارت های نسل جدیدهم مناسبه) رو پیشنهاد میکنم که حدود ۳۰۰ تومنه و اگر اینتل میخواید میتونم مادربردهای GIGABYTE GA-Z170-D3H Motherboard و ASUS Z170-P Motherboard رو پیشنهاد میکنم. برای پردازنده AMD هم میتونید از AMD Godaveri A10-7870K استفاده کنید. که حدود ۴۸۰ تومن قیمت داره.

 23. محمد2000 می‌گوید:

  با تایید صحبتهای اقا حسین و با اجازه ایشون
  اقا سعید چرا رفتین apu بستین ?میشه دلیلش رو بپرسم?
  خب این پردازنده ها نه قدرت دارن و نه اینده نگری.به درد سیستمهای ارزون قیمتی میخورن که کسی نخواد کارت گرافیک مجزا روش بندازه ولی شما که ۲۷۰ انداختین روی سیستم بهتر بود میرفتین سراغ اینتل
  مثلا اگر یه مادربورد و پردازنده i3 اینتلی بسته بودین حتی سوکتهای قدیمیش مثل ۱۱۵۵ در اینده شانس اینو داشتین که قویترین پردازنده ها مثل i7 رو هم روش بندازین و البته همین i3 قطعا کارایی بالاتر از پردازنده فعلی سیستم شما در بازیها داره.ولی در این سیستم حتی قدرتمند ترینapu ـــه سوکت fm2+ کارایی کمتر از یه i3 داره
  و گرافیک قویتر هم به درد این سیستم نمیخوره چون قطعا این پردازندتون براش گلوگاه میشه و نمیتونین از تمام قدرت گرافیک استفاده کنید
  ویندوزتون هم بکنید ویندوز ۱۰ که برای گیمینگ به مراتب بهتر از ویندوز ۷ هست
  و مسئله اخر شما نمیتونین در این سیستم از gpu پردازنده در کنار ۲۷۰ به صورت مولتی gpu استفاده کنین!!شما کاری به اون چیزی که در درایور بهتون نشون میده نداشته باشین افزایش کارایی ندارین
  شما باید میرفتین سراغ سری ‘گرافیکهای r7 ,اگر هم اینها با هم به صورت مولتی gpu کار کنن(که من فکر میکنم نمیکنن)
  البته افزایش عملکرد انچنانی ایی هم دریافت نمیکردید ونهایتا چند فریم اضافه تر میگیرید ولی گاها فریم تایم بدتر میشه!
  یه مثال میزنم شما در بازی grid 2 با کارت گرافیک به تنهایی مثلا حدود ۴۰ فریم میگیرین و در حالت مولتی gpu حدود۴۵ فریم . اما این وسط یه مشکلی بوجود مییاد که استفاده از همون کارت گرافیک به تنهایی رو ترجیح میدین و اون فریم تایم بدتر در حالت مولتی gpu هست یعنی شما درسته فریم بالاتر میگیرین اما روونی گیم پلی از بین میره و شما در بازی stutter یا لگ دارین
  در کل سیستم بدی نیست ولی این سیستم، دیگه جای اینده نگری برای بستن پردازنده کارت گرافیک قویتر نداره

  • حسین می‌گوید:

   اجازه ما دست شماست محمد جان؛ بفرمایید 🙂

  • ناشناس می‌گوید:

   قویترین سی پی یو fm2+ از ای ۳ کمتره؟؟؟
   حرفاتون با منبع اعلام کنید

 24. saeid می‌گوید:

  خیلی ممنونم بابت وقتی که گذاشتین..شرمنده کردین…حالا پس من بازی هارو میگیرم و نصب میکنم و در آینده نزدیک گزارش این نمونه سیستم رو بهتون اطلاع میدم..اگه خوب جواب داد که هیچی،اگه ج نداد گرافیکمو قویتر میکنم…بازم ممنون بخاطر راهنماییتون.به امیدی پیروزی و سربلندی واسه شما و مطالب خیلی مفید سایتتون.

 25. saeid می‌گوید:

  دوست عزیز من بنچمارک هارو خوندم،و اینطور که متوجه شدم میشه روی حالت نرمال بازی کنم…حالا ولی در آخر نظر شمام میخوام بدونم که ۱۰ سر و گردن اطلاعاتتون از بنده بیشتره و بهتر متوجه میشید..واقعا شرمنده مزاحمتون میشم و بسیار ممنونم از جانب خودم و بقیه کاربران که انقدر خوب رسیدگی میکنید..
  در کل فقط ببینید روی این سیستم بازی روان اجرا میشه و بدون مشکل یا با افت فریم و لگ مواجه میشم:
  Amd series A8 7600
  Multi gpu R7 + R8 270 2 Gb
  Ram 8 Gb
  Win7 64
  و در آخر باز هم قدردانی میکنم از توجه و اطلاعات خوب و بدون مشکلونتون..پیروز باشید دوست عزیز…

  • saeid می‌گوید:

   ببخشید R9 رو R8 تایپ کردم..پوزش میخوام…

  • حسین می‌گوید:

   خواهش میکنم دوست عزیز؛ سوالی یا ابهامی مونده بگید در حد توانم پاسخ بدم

  • حسین می‌گوید:

   شما لطف دارید دوست عزیز؛ والله واقعیت اینه تا زمانی که چیزی تست نشه نمیشه در موردش نظر درستی داد؛ ولی از اونجایی که کارت گرافیک شما و مخصوصاً پردازنده شما برای کارهای معمولی طراحی شده؛ نمیتونید انتظار داشته باشید که بازی ها رو با کیفیت خیلی بالا اجرا کنید، بنابراین در بعضی بازی های روز (که از افکت های گرافیکی سنگین استفاده میکنند) ممکنه به شدت به مشکل افت فریم برخورد کنید (البته به مقدار و نوع افکت های فعال و سطح کیفیتی که بازی میکنید و حتی رزولوشن شما بستگی داره).

   در کل APU انتخابی شما در زمره قویترین تراشه های گرافیک مجتمع قرار داره؛ ولی هدفش اجرای بازی نیست و برای کابرد گیمینگ طراحی نشده؛ برای کارهای متفرقه از جمله وب گردی؛ دیدن ویدئوهای HD، کار با فوتوشاپ و …. و در کنار این موارد اجرای بازی های سبک طراحی شده. در ضمن بازی یه چز داینامیک محسوب میشه و مثل فیلم از قبل رندر نشده که بشه نتیجه بنچمارکش و تشخیص داد! بنابراین سیستم شما در حالت کلی میتونه بازی های زیادی رو در حالت کیفیت متوسط (Medium) و برخی بازی هایی با سطح گرافیک ضعیف رو با کیفیت High و رزولوشن ۱۹۲۰×۱۰۸۰ اجرا کنه.

   سوالی بود در خدمتم

 26. saeid می‌گوید:

  سلامی دوباره..اولا ممنون واسه جواب کاملتون..دوما خب من که گفتم گرافیک مجزا گرفتم،MSI R9 270..الان گرافیک مجزا با گرافیک متصل به CPU باهم ملتی GPU شدن..بعد میخواستم بدونم الان گرافیک R9 270 من که خودش به تنهایی گرافیک بدی نیست الان که مولتی جی پی یو شده پردازشش تا چه حده سیستمم با این تفاصیر؟RAM 8 که البته با تغییر ویندوزم به ۶۴ بیت الان ۶ گیگش آزاده و ۲ گیگ واسه گرافیک متصل GPU استفاده میشه..و در آخر نتیجه گیری با شما دوست عزیز،الان تا چه حد سیستمم قوی هستش؟واسه مثال برای بازی GTA V جواب میده یا مثلا BF5?با سپاس و تشکر فراوان..

  • حسین می‌گوید:

   سلام؛ مقدار قدرتش مشخص نیست، تقریباً ترکیب این دو کارت باهم حدود ۱۰-۱۵ درصد عملکرد بهتری برای شما داره؛ این مقدار و روی جعبه پردازنده خودتون نوشته؛ برای نتیجه گیری هم بنچمارک های بازی های را ببینید؛ متوجه میشید. اگر نشدید سوال بپرسید

 27. saeid می‌گوید:

  با سلام و عرض ادب و خسته نباشید خدمت شما ادمین محترم
  عزیز من سیستممو کامل تعویض کردم و کارت گرافیک GPU متصل به CPU به مارک: A8 700 RADEON R7 گذاشتم،ازش راضی نبود و رفتم گرافیک جدا R9 270 خریداری کردم..فروشنده گفت دیگه سیستمت عالیه و مشکلی نداره و درضمن گفت Dual میشه گرافیکم و از همون R7 GPU هم استفاده میکنه سیستم…الان من به نظرم اونجور که باید نیست،
  حالا اولا این سیستمی که بهم داده خوبه؟
  دوما این DUALکه میگفت همین CROOSFIRE هستش؟
  چهارم،ویندوزم ۳۲ بیت ۷ هستش و RAM8،گرافیک GPU داره از رم استفاده میکنه،حالا چه مقدارشو استفاده میکنه؟۳۲ بیت ۳ گیگ از رم رو ساپورت میکنه؛یعنی از همین ۳ گیگ استفاده میکنه و من رم سیستمم الان ۲ هستش؟
  اگه بتونین سوالتمو جواب بدین و راهنمایی کنید خیلی ممنون میشم..
  با سپاس فراوان

  • saeid می‌گوید:

   اسم کارت گرافیک و سیپیو درست تایپ نشده..ببخشید،A8 7600 R7 4CPU+6GPU

  • حسین می‌گوید:

   سلام دوست عزیز؛ اول اینکه به اون گرافیک متصل به پردازنده (CPU) میگن APU یا گرافیک مجتمع! دوم اینکه تراشه های گرافیک مجتمع یا (APU) از یه چیپ گرافیکی ضعیف یا تقریباً قوی استفاده میکنن که معمولاً از سری AMD 7000 هست و قدرتی در همون حد رو ارائه میده. سوماً؛ در حال عادی؛ زمانی که شما کارت گرافیکی مجزا روی سیستم خودتون نصب کنید، تراشه گرافیک مجتمع ردازنده شما غیر فعال میشه و پردازش گرافیکی با کارت مجزا صورت میگیره؛ ولی بعضی کارت ها اینطور نیستن و همزمان میشه از کارت مجزا و تراشه گرافیک مجتمع (APU) در کنار هم استفاده کرد که منظور فروشنده هم همین بوده.

   بنابراین Dual با کراس فایر متفاوته و درستش میشه مولتی جی پی یو (MultiGPU). ضمناً الان اینتل هم APU میزنه و تمام پردازنده های رده بالای سری Core I7 درون خودشون یه تراشه گرافیکی دارند. پردازنده یا APU اتنخابی شما (A8 7600) در نوع خودش خیلی قویه و بسیاری از بازی ها رو میتونه راحت اجرا کنه! ولی اگر میخواید بازی های مختلف و به صورت High End اجرا کنید؛ قطعاً به کارت گرافیکی مجزا و قوی نیاز دارید.

 28. عباس می‌گوید:

  سلام گرافیک من مدل gtx 960m هستش میخواستم بدونم از dx12 پشتیبانی میکنه؟

 29. Shahab می‌گوید:

  با سلام و وقت بخیر حضور کارشناس عزیز. سوال مهمی درباره نسخه نهایی DirectX داشتم. بنده کارت گرافیک Asus Geforce GTX950 رو بر روی سیستمم که دارای آخرین نسخه بروز شده Windows 10 x64 است دارم. همانطور که در مقاله ذکر شد، این گرافیک به طور کامل از DirectX12 پشتیبانی می کنه. اکثر بازی ها،در آپشن نصبشون گزینه ای با عنوان Install DirectX of Web دارند که متاسفانه بخاطر عدم اتصال کامپیوتر به اینترنت، امکان دانلود این مورد در هنگام نصب بازی فراهم نیست! از طرفی؛ درست یا غلط، اما گمان می کنم فایلی که با عنوان DirectX12 در سی دی بازی و یا اغلب سایت ها گذاشته شده نسخه ۱۲ نیست! لطفا راهنمایی بفرمایید که نسخه نهایی و جدید DirectX 12 را از چه منبع رسمی میتونم دانلود کنم. متشکرم.

  • حسین می‌گوید:

   سلام دوست عزیز: در حال حاضر فقط ۲-۳ بازی از DX12 به طور کامل پشتیبانی میکنند و دیگر بازی ها چنین قابلتی ندارند. اگر داشته باشند؛ به صورت پیش فرض با خود بازی نصب میشود. ضمن اینکه کارت شما (کلا کارت های سری ۹۰۰ انویدیا) در پشتیبانی از DX12 مشکل دارند که قبلاً در مقالات مختلفی که در بخش دیجیتال فاندری و کارت گرافیک منتشر کردیم در موردش توضیح دادیم. فایل های فعلی DX12 هم اکثراً مشکل دارند و بهترین و بهینه ترین نسخه رو باید از سایت خود مایکروسافت دانلود کنید.
   البته پیشنهاد میکنم فعلاً به همون DX11.2 بسنده کنی تا نسخه DX12 مثلاً سرویس پک ۱ عرضه بشه.

 30. marshal می‌گوید:

  مرسی ممنون از پاسخگویتون خیالم راحت شدحالا راحت میتونم quantum break رو بازی کنم
  فقط یچیز دیگه ویندوز ۱۰ فقط دایرکس ۱۲ میخواد چون این بازی ویندوز ۱۰ و دایرکس ۱۲ میخواد مشکل که نداره؟!!!!!!

  • حسین می‌گوید:

   خواهش میکنم. اول اینکه ما بنچمارک بازی رو منتظر کردیم که تو لینک زیر میتونید ببینید و پیشنهاد میکنم لینک زیر و بخونید:

   بنچمارک بازی Quantum Break

   دوم اینکه سیستم مورد نیاز بازی به شرح زیره:

   حداقل سیستم مورد نیاز:

   OS Windows 10-64-bit
   DirectX 12
   Intel Core i5-4460, 2.70GHz or AMD FX-6300
   Nvidia GeForce GTX 760 or AMD Radeon R7 260x
   VRAM 2GB
   RAM 8GB
   HDD 55GB available space

   سیستم پیشنهادی :

   OS Windows 10-64-bit
   DirectX 12
   Intel Core i7 4790, 4GHz or AMD equivalent
   Nvidia GeForce 980 Ti or AMD Radeon R9 Fury X
   VRAM 6GB
   RAM 16GB
   HDD 55GB available space

 31. marshal می‌گوید:

  سلام میخواستم بدونم کارتم برا دایرکس ۱۲ جواب میده یانه؟
  amd radeon hd 7800 series
  چقد فضا نیاز داره میتونم با ویندوز ۷ همزمان نصبش کنم؟
  مرسی

  • حسین می‌گوید:

   سلام دوست عزیز و گرامی؛ لطفا جدول رو نگاه کنید؛ نوشتیم سری HD 7000 به چه صورت هست!!

  • marshal می‌گوید:

   بله خودم دیدم این سری مال من جزوشون نیست ینی نمیخوره به سیستمم درسته؟

  • حسین می‌گوید:

   وقتی ۷۰۰۰ هست؛ یعنی معماری خود کارت از ویژگی هایی که تو جدول ذکر کردیم پشتیبانی میکنه؛ بنابراین نیازی به نگرانی نیست؛ منتهی مقدار و نوع پشتیبانی متفاوته! مثلا! ممکنه کارت شما از ۳ ویژگی dx12 استفاده کنه و این مقدار تو سری فیوری به ۱۰ عدد برسه! بنابراین از نظر پشتیبانی مشکلی نیست.

 32. Amir می‌گوید:

  سلام میخواست بپرسم که مادر بورد هایی که از ddr3 ساپورت میکنن میشه روی اونا کارت گرافیک gddr5 استفاده کرد؟؟؟؟

  • حسین می‌گوید:

   سلام دوست عزیز؛ نصب مادربرد به حافظه ربطی نداره و به اسلات PCI-E مربوطه؛ در حال حاضر هم آخرین اسلات مادربردها؛ برای پشتیبانی از کارت های گرافیک؛ اسلات PCI-E 3.0 (پی سی آی اِکسپرس ۳) هست.

 33. javad می‌گوید:

  با سلام، این کارت گرافیک پشتیبانیش میکنه؟
  http://gpuz.techpowerup.com/16/05/17/c5t.png

  • حسین می‌گوید:

   سلام؛ توی عکس که نوشته پشتیبانی میشه! ولی طبق اطلاعاتی که انویدیا درم ورد معماری های کارت های گرافیکش منتشر کرده؛ این کارت نهایتاً از DirectX 11.0 پشتیبانی میکنه، کلا از GeForce GT 730 هفت مدل مختلف با سیلیکون های مختلف عرضه شده و فقط اونی که از سیلیکون GK208 استفاده میکنه میتونه از DirectX 12 پشتیبانی کنه. سیلیکون کارت شما GF1080 هست.

 34. Alireza می‌گوید:

  سلام خسته نباشید
  کارت asus gtx750ti ph 2gb از directX 12 پشتیبانی میکنه؟؟

  بخشید یه سوال بی ربط
  Gtx 750ti با سیپییو amd a4 3400 apu2.7ghz دو هسته ای چقد گلوگاه ایجاد میکنه ؟؟مثلا در بازی gta v
  ممنون

  • حسین می‌گوید:

   سلام نوشتیم توی جدول که پشتیبانی میشه یا خیر؛ لطفا جدول و ببینید
   در مورد گلوگاه هم نمیشه همینطوری نظر داد؛ منتهی پردازنده شما بسیار بسیار ضعیفه و اصلا نمیتونید این کارت و با اون پردازنده استفاده کنید

 35. alireza می‌گوید:

  لازم به ذکر هست که gddr5 هم میباشد

 36. alireza می‌گوید:

  سلام به اون کارشناسی که گفته سری Radeon hd-6000 از دایرکت ایکس ۱۲ پشتیبانی نمیکنه میخواستم بدونید که من خودم کارت گرافیکی ati radeon hd 6770 4gb upto 6gb دارم و توی خود سایت هم براش درایور دایرکت ایکس۱۲ رو گزاشته فقط از شما خواهشمندم که اطلاعات رو کاملا تحقیق کنید و با دیدن چن تا سایت الکی پست نزارید

  • حسین می‌گوید:

   سلام دوست عزیز؛ هیچ کدوم از یک از کارت های گرافیک سری HD 6000 ای ام دی و مخصوصا مدل کارت شما یعنی Radeon HD 6770 از نظر معماری (شامل تراشه های Juniper و Whistler) توانایی پشتیبانی از DX12 رو نداره. اگر قرار بود با یه درایور پشتیبانی از DX12 برای کارتی از رده خارج و منقرض شده فراهم بشه؛ چه نیازی به تولید کارت هایی با معماری های جدیدتر وجود داره و خواهد داشت؟! اون درایوری که شما میگید برای کار دیگه ای قرار گرفته و هیچ کدوم از ویژگی های DX12 رو روی کارت شما در بازی اجرا نمیکنه!

   ضمنا! اون کارشناسی که گفته کارت های گرافیک سری AMD Radeon HD 6000 از DX12 پشتیبانی نمیکنند؛ سایت خود AMD بوده! موفق باشید

 37. meysam می‌گوید:

  باسلام و ممنون از مطلبتون: کارت گرافیک لپ تاپ با مدل GEFORCE 610M

  • حسین می‌گوید:

   سلام دوست عزیز؛ متشکرم؛ خیر کارت شما از دایرکت ایکس ۱۲ پشتیبانی نمیکنه

 38. محمد حسین می‌گوید:

  سلام Geforce GT 800 Series که با پسوند موبایل روی لپتاپ ها هستن چطور؟
  ممنون از پاسخگوییتون

 39. مجتبی می‌گوید:

  radeon-hd-7630m
  radeon-hd-7650m
  رو پشتیبانی نمیکنه ؟ :((

 40. علی می‌گوید:

  سلام آیا کارت گرافیک من از دایرکس ۱۲ پشتیبانی میکنه اینم عکس مشخصات:
  http://gpuz.techpowerup.com/16/04/22/tvr.png

 41. مهدی می‌گوید:

  با سلام کارت nvidia gforce gtx 850m از ۱۲ پشتیبانی میکنه ؟؟؟

 42. ALI2016 می‌گوید:

  سلام آیا کارت گرافیک GEFORCE GT 730 2GIG از دایرکس ۱۲ پشتیبانی میکنه لطفا پاسخ بدید میخوام بدونم با تشکر

  • حسین می‌گوید:

   سلام، ما در اسرع وقت به تمام سوالات پاسخ میدیم، پس نگران پاسخگویی نباشد: کارت GeForce GT 730 در سه مدل وارد بازار شده: اول) GeForce GT 730A با پشتیبانی از DirectX 12 و فرکانس کاری ۷۱۹ MHz دوم) GeForce GT 730 OEM با پشتیبانی از DirectX 11.2 و فرکانس هسته ۹۹۳ MHz و سوم) GeForce GT 730 با فرکانس هسته ۹۰۲ MHz که این هم از DirectX 12 پشتیبانی میکنه.

   بنابراین اول ببنید فرکانس کاری هسته شما چنده، بعدش طبق چیزی که به شما گفتم متوجه میشید کارت شما کدوم مدله و از DirectX 12 پشتیابنی میکنه یا خیر، برای اینکه بفهمید فرکانس هسته مارت شما چنده نرم افزار GPU-Z رو دانلود، نصب و اجرا کنید، مشخصه

 43. مسعود می‌گوید:

  واقعا ممنونم حسین جان خسته نباشی خدا خیرت بده خیر از جوونیت ببینی

 44. مصطفی می‌گوید:

  سلام دوست عزیز
  میخواستم بدونم که آیا کارت گرافیک GTX 850M 2GB ddr3(با معماری ماکسول) از directx 12 پشتیبانی میکنه؟

  • حسین می‌گوید:

   سلام دوست گرامی: بله پشتیبانی میکنه؛ ضمن اینکه تمام تراشه های گرافیکی مبتنی بر هسته GM107 از directx 12 پشتیبانی میکنن که این مورد شامل تمام تراشه های سری ۷۰۰، ۸۰۰ و ۹۰۰ انویدیا میشه

 45. میلاد می‌گوید:

  سلام خسته نباشید کارت گرافیک r7 m265 mobility از دایرکس ۱۲ پشتیبانی میکند

  • حسین می‌گوید:

   سلام دوست عزیز: از این کارت ۴ مدل با هسته های Topaz PRO، Topaz XT، Opal XT و Jet PRO تولید شده که همگی اونا محصول سال ۲۰۱۴ میلادی هستن و همشون از DirectX12.0 پشتیابنی میکنند

 46. مسعود می‌گوید:

  سلام خسته نباشید
  میخاستم ببینم گرافیک من از direct 12 پشتیبانی میکنه
  amd r7 250 4gig

  • حسین می‌گوید:

   سلام وست عزیز، از این کارت ۵ مدل تولید شده که شامل: R7 250XE، Radeon R7 250X و Radeon R7 250E هر سه با هسته (Cape Verde) و دو مدل Radeon R7 250 و Radeon R7 250 OEM با هسته (Oland) هست. سه مدل اول نهایتاً از DirectX 11.2 پشتیبانی میکنن و دو مدل بعدی از DirectX 12 پشتیبانی میکنن!

   حالا برای اینکه بدونید کارت شما کدوم مدله یا جعبه کارت و دفترچه اون رو بخونید یا ببینید فرکانس هسته اون چنده؛ اگر ۱۰۰۰ MHz بود یعنی از هسته (Oland) استفاده میکنه و از DirectX 12 پشتیبانی هم پشتیبانی میکنه. سوالی بود در خدمتم.

 47. masoud می‌گوید:

  سلام
  گرافیکRadeon HD 7850 از دایرکت ایکس ۱۲ پشتیبانی میکنه لطفا جواب بدهید

  • حسین می‌گوید:

   سلام، بله، ولی نه به طور کامل، فقط از یکسری از قابلیت های دایرکت ایکس ۱۲ میتونه پشتیبانی کنه نه همشون

 48. مهدی می‌گوید:

  سلام،خسته نباشید.میخاستم ببینم کارت گرافیکم از DX12 پشتیبانی میکنه؟

  • مهدی می‌گوید:

   راستی مدل کارت گرافیکم Geforce GTX 750 Ti هستش.معذرت میخام،فراموش کردم:))

  • حسین می‌گوید:

   سلام دوست عزیز، توی جدول نوشتیم! سری ۷۰۰ انویدیا! بله پشتیبانی میشه

 49. یه کسی می‌گوید:

  سلام ایا رو r9 270
  پشتیبانی میکنه

  • حسین می‌گوید:

   سلام دوست گرامی؛ خیر پشتیبانی نمیکنه؛ Radeon R9 270 با هسته Curacao PRO طراحی شده و نهایتاً از دایرکت ایکس ۱۱.۲ پشتیبانی میکنه

 50. AlirezA می‌گوید:

  سلام
  گرافیک۸۵۰ gt از دایرکت ایکس ۱۲ پشتیبانی میکنه؟؟

  • حسین می‌گوید:

   سلام، بله پشتیبانی میکنه
   GeForce GTX 850 لپ تاپ دو مدل داره که اولی GeForce GTX 850A و دومی GeForce GTX 850M هست و هر دو از هسته GM107 استفاده میکنند. تنها تفاوتشونم توی کلاک حافظه و پهنای باند حافظه هست که اولی ۲۸.۸۰ گیگابایت بر ثانیه و دومی ۳۲.۰ گیگابایت بر ثانیه پهنای باند حافظه دارد. س

   سوال بود در خدمتیم.

 51. محمد حسین می‌گوید:

  سلام خسته نباشید
  میخاستم ببینم گرافیک من از دایرکت ۱۲ پشتیبانی میکند
  geforce gt 630 2 gig

  • حسین می‌گوید:

   سلام، تشکر، خیر، کارت شما نهایتاً از دایرکت ایکس ۱۱ پشتیبانی میکنه

 52. mahdi می‌گوید:

  خیلی خیلی متشکرم

 53. mahdi می‌گوید:

  سلام تورا خدا جواب بدید ممنون می شم ی لپ تاپ گیمینگی هست که گرافیکش nvidia geforce gtx 960 است ایا از دایرکس ۱۲ پشتیبانی می کند لطفا جواب بدید چون می خوام بخرمش ممنون.

 54. علی می‌گوید:

  سلام گرافیک NVIDIA Geforce 9600 GT دارم اما دایرکت ۱۱ رو ساپورت نمیکنه با اینکه نصب کردم ولی وقتی میخوام بازی کنم خطا میاد که دایرکت ۱۱ نیازه
  ممنون میشم کمکم کنین

  • حسین می‌گوید:

   سلام، کارت شما اصلا از dx11 پشتیبانی نمیکنه، نهایتا ۱۰.۰ رو پشتیبانی میکنه

 55. محسن می‌گوید:

  سلام.میخاستم لطف کنید به این سوال جواب بدید که دو عدد رم ۴ گیگ ddr3 1600 رو میشه با دو عدد رم ۴گیگ ۱۳۳۳ ddr3 روی مادر برد که چهار تا سوکت داره گذاشت؟ همراه با پردازنده cor i5 4460 .اگه میشه بگید فرکانس رم رو مادربرد تبدیل به ۱۳۳۳ میکنه؟ مادربرد باید چیپست خاصی داشته باشه؟ ممنونم

  • حسین می‌گوید:

   سلام دوست عزیز، اگر مادربرد شما از حالت دو کاناله پشتیبانی کنه میشه و در این صورت فرکانس رم به صورت اتوماتیک روی پایین ترین مقدار (یعنی ۱۳۳۳ ddr3) تنظیم میشه. در کل مشکلی به وجود نمیاد و تنها ایرادش اینه که شما نمیتونید از پتانسیل فرکانس حافظه بیشتر ( منظور ddr3 1600) استفاده کنید.

 56. amir9098 می‌گوید:

  سلام کارت گرافیک من gtx860m لب تاپ هست چون در جدول نبود پرسیدم

  • حسین می‌گوید:

   سلام دوست عزیز: تراشه کارت گرافیکی شما در دو مدل عرضه شده که در زیر عرض میکنم:

   ۱) مدل اول GeForce GTX 860M با تراشه GK104 ساخته شده که از فرکانس هسته ۷۹۷ MHz استفاده میکنه و نهایتا از DirectX: 11.2 پشتیبانی میکنه
   ۲) مدل بعدی GeForce GTX 860M با تراشه GM107 ساخته شده که از فرکانس هسته ۱۰۲۰ MHz استفاده میکنه و نهایتا از DirectX: 12.0 پشتیبانی میکنه

   شما میتونید از روی فرکانس هسته تراشه گرافیکیتون، متوجه بشید که مدل تراشه گرافیکی شما کدوم یکی از دو مدل بالاست

 57. amir ali می‌گوید:

  سلام. گرافیک من gtx 750 ti هستش . آیا از dx12 پشتیبانی میکنه؟؟؟؟ watch dogs رو رو ultra جواب میده؟؟

  • حسین می‌گوید:

   سلام دوست عزیز؛ لطفا به جدول اول نگاه کنید، توضیح دادیم، در مورد سوال دومتون هم باید تست بشه! برای اطمینان بیشتر به قسمت «تست و بنچمارک» نوار سفید رنگ بالای سایت برید و بنچمارک های بازی watch dogs رو در صفحات ۲ به بعد پیدا کنید و ببینید جواب میده یا خیر

   سوالی بود در خدمتیم

 58. علی می‌گوید:

  Intel

 59. علی می‌گوید:

  باعرض سلام و خسته نباشید مطلب فوق را خوندم ودیدم که در مورد کارت گرافیک اینتل چیزی نگفته بودین خواستم ببینم که ایا کارت گرافیک اینتل(Ientel)دایرکتس ۱۱روپشتیبانی میکنه؟

  • حسین می‌گوید:

   سلام دوست عزیز، اینتل کارت گرافیک تولید نمیکنه! ممکنه پردازنده ای همراه با تراشه گرافیکی تولید کنه که بهش میگن APU و اواخر جدول اول گفتیم شرایطشون چه طوریه

 60. مهدی ت می‌گوید:

  سطح ویژگی کارت گرافیک رو پیدا کردم نوشته دایریت ایکس ۱۱

  • حسین می‌گوید:

   کارت شما از DX12 پشتیبانی میکنه، منتهی تا سطح ویژگی ۱۱

   سطوح ویژگی معرف اینه که هر کارتی میتونه از چه مقدار از قابلیت های موجود در dx12 استفاده کنه! بعد از جدول اول؛ اگر متن و بخونید، لینکی گذاشتیم که در مورد قابلیت های هر سطح توضیح داده! کارت شما، همونطور که خودتون میگید از سطوح ویژگی ۱۱ پلتفرم dx12 استفاده میکنه، یعنی از سطوح ۱۲ و ۱-۱۲ پشتیبانی نمیکنه! چون مختص کارت های نسل آینده هست.

   البته تا سطح ۱۲ در کارت های AMD و به طور نسبی در همین سطح ۱۲ در قویترین کارت های انویدیا هم پشتیبانی میشه، اما ۱-۱۲ برای معماری های پولاریس و پاسکال هست که معرفی و بررسی اونا رو در بخش کارت گرافیک زدیم

 61. مهدی ت می‌گوید:

  ببخشید بای از کجا بفهمم کدومه؟بازی های زیادی جدید رو باهاش در خالت هایت اجرا کردم…

  • حسین می‌گوید:

   سلام، چیو باید از کجا بفهمید؟ ۹۹% بازیهای فعلی با dx11 اجرا میشن و از dx12 به خوبی پشتیبانی نمیکنند! dx12 رو از ۱-۲ سال دیگه میشه به طور حره ای تری در بازی های جدید و شاید هم زودتر مشاهده کرد!

 62. علی می‌گوید:

  سلام کارت گرافیک منGeForce 9400GTهست ایا ساپورت میکنه؟اگه نه لطفا بگید چه کارت گرافیکی ساپورت میکنه که عوض کنم مثلا کارت گرافیک اینتل ساپورت میکنه؟

  • حسین می‌گوید:

   سلام دوست گرامی، کارت شما نهایتا از dx 10.0 پشتیبانی میکنه نه بیشتر! برای تعویض کارت هم لطفا مطلب فوق رو از ابتداش بخونید، جداول رو ببینید، متوجه میشید چه کارتی رو انتخاب کنید، بررسی کارت های بالا هم تو سایت موجوده و اگر بعد از خوندن متوجه چیزی نشدین، سوال کنید در خدمتیم

 63. مهدی ت می‌گوید:

  با عرض سلام و خسته نباشید
  گارت گرافیک من میتونه پشتیبانی کنه؟؟
  nvidia gtx 750 1gb ddr5 125bit…

  • حسین می‌گوید:

   سلام دوست عزیز؛ متشکرم؛ لطفا اولین جدول و ببینید » سری GeForce-GTX-700 و معماری Fermi, Kepler

 64. محمد می‌گوید:

  سلام کارت گرافیک من GTX 560 TI DS هست ایا کارت گرافیک Directx 12رو پشتیبانی میکنه؟

  • حسین می‌گوید:

   سلام دوست عزیز، کارت شما با کد رمز GF114 و معماری قدیمی خودش نهایتاً از دایرکت ایکس ۱۱.۰ پشتیبانی میکنه و اگر بودجه مناسب رو دارید، حتما کارت گرافیکتون رو تغییر بدید

 65. محمد می‌گوید:

  سلام کارت گرافیک من GTX 560 TI DS هست ایا کارت گرافیک عوض کنم یا نه

 66. امین می‌گوید:

  سلام من کارتم MSI HD 7870 هستش خواستم بدونم Directx 12رو پشتیبانی میکنه؟من ویندوز ۱۰ رو سیستمم نصبه اما زده ۱۱..به بیلد ویندوز بستگی داره؟نسخه کرک شده هم باشه جواب میده؟….با تشکر

  • حسین می‌گوید:

   سلام، نوشتیم توی اولین جدول و دومین جدول؛ دقت کنید لطفا:
   فقط عرض کنم که سطوح ویژگی DX12 برای کارت شما متفاوته و اون چیزی که در R9 FURY هست رو شامل نمیشه.

 67. sina می‌گوید:

  ممنونم
  بعد من ی مشکلی دارم
  هرکاری کردم کارت گرافیکم تغییر نمیکنه
  هر سایتی ک بگی دان کردم حتی سایت رسمی ولی دردی رو دوا نکرد
  ب نظرتون چیکار کنم؟
  راستی دایرکس ۱۱ هم پشتیبانی نمیکنه ati 4800 hd
  ممنون میشم راهنماییم کنین مرسی

  • حسین می‌گوید:

   خواهش میکنم، دقیقا چیه گرافیکتون تغییر نمیکنه؟ درایور؟ اگه منظورتون درایوره از نرم افزار Driver Booster 3 استفاده کنید، خودش درایورمتناسب با کارت گرافیکتون رو پیدا میکنه

 68. sina می‌گوید:

  سلام خسته نباشین
  سری ati 4800 hd رو چی ساپورت میکنه؟
  ممنون میشم ج بدین
  یا حق..

  • حسین می‌گوید:

   سلام و تشکر

   خیر دوست عزیز، کارت شما از سری کارت های Redwood هست و نهایتاً ۱۱.۰ رو پشتیبانی میکنه

 69. محمذ می‌گوید:

  سلام
  کارت گرافیک msi geforce nx8800gt 256bit 1gb
  دارم ایا از dx11 پشتیبانی میکنه؟
  dx12 چی

  • حسین می‌گوید:

   سلام، از هیچ کدومش پشتیبانی نمیکنه! آخرین ورژن قابل پشتیبانی برای کارت شما ۱۰.۰ هست

 70. majid می‌گوید:

  من geforce gt 840m دارم پشتیبانی میکنه خیلی مهمه اگه میشه جواب بدین

  • حسین می‌گوید:

   سلام دوست عزیز، بله پشتیبانی میشه و مشکلی نداره

 71. محسن می‌گوید:

  سلام
  کارت گرافیک من gtx 750ti هست
  دایرکت ایکس ۱۲ رو پشتیبانی میکنه؟
  گیم هایی مثل مورتال کامبت x و یا ارخام نایت و یا کال اف بلک اپس ۳ رو خوب اجرا میکنه؟
  در کنارش cpu:i54460
  و رام ۸
  و مادر بورد z97-ok
  ممنون میشم پاسخ رو حتما به ایمیلم بفرستید
  با تشکر از شما

  • حسین می‌گوید:

   سلام، بله مشکلی نداره، توی جدول هم نوشتیم سری GeForce-GTX-700 از DX12 پشتیبانی میکنه، سطح مورد نظرش رو هم توضیح دادیم

  • محسن می‌گوید:

   خیلی ممنون

  • حسین می‌گوید:

   خواهش میکنم دوست عزیز

 72. ali می‌گوید:

  سلام می خواستم بدونم برا geforce 9500 ساپورت میکنه؟

 73. majid می‌گوید:

  geforce gt740m ساپورت میکنه خیلی مهمه لطفا سریعتر جواب بدین

  • حسین می‌گوید:

   دوست عزیز چرا متن و نمیخونید؟ توضیح دادیم، تمام کارت های سری ۷۰۰ شامل موارد زیر از DX12 پشتیبانی میکنن: (این کارت ها با اسامی رمزی به نام GF117, GF119, GK104, GK106, GK107, GK110, GK208, GM107 عرضه شدن و بر پایه تراشه های سیلیکونی GF117، GK107، GK104 و GK110 ساخته شدن و همینطور GK208 های لپ تاپ (کارت شما) ساخته شدن و از DX12 پشتیبانی میکنن

   GeForce GT 705
   GeForce GT 710
   GeForce GT 720
   GeForce GT 730

   GeForce GT 740
   GeForce GTX 750
   GeForce GTX 750 Ti
   GeForce GTX 760 (OEM)
   GeForce GTX 760
   GeForce GTX 760 Ti

   GeForce GTX 770
   GeForce GTX 780

   GeForce GTX 780 Ti
   GeForce GTX Titan
   GeForce GTX Titan Black
   GeForce GTX Titan Z

 74. سعید می‌گوید:

  کارت گرافیک من ۵۴۵۰ است ایا این کارت از ۱۲ پشتیبانی میکند

 75. Sadegh Safteh می‌گوید:

  گرافیک من انویدیا ۷۳۰هست و گرافیکم ۲گیگ هست،،،دایرکت۱۲نصب میشه؟؟

 76. مصطفی می‌گوید:

  سلام وخسته نباشید. من لپ تاپ asus n551zuرو دارم که گرافیکش مدلamd radeon R9 m280xهستش می خواستم بدونم که آیا dx12پشتیبانی می کنه؟؟؟؟

  • حسین می‌گوید:

   سلام، بله از DX12 در سطح FL 12_0 پشتیبانی میکنه، همچنین از Shader 5.0 و OpenCL 1.2 هم پشتیبانی میکنه.

 77. محمد می‌گوید:

  کارت gtx 980 از ۱۲ پشتیبانی میکنه یا ۱۲.۱

  • حسین می‌گوید:

   نوشتیم توی جدول، البته در حد ادعاست، در واقع هیچ کارتی به طور کامل از dx12.1 پشتیبانی نمیکنه

 78. شعیب می‌گوید:

  سلام خدمت اساتید گرامی
  کارت من ۴GB 512 BIT 6990 XFX HD هستش دایرکس ۱۲ رو ساپورت میکنه

 79. jafar می‌گوید:

  سلام،مادربوردم مدل ga-p41t-d3p هستش،چه کارت گرافیکیایی رو ساپورت میکنه؟اخرین مدل کارت گرافیکی که میتونم استفاده کنم چی هست؟

  • حسین می‌گوید:

   سلام دوست عزیز، شما روی مادربردتون میتونید از کارت های جدید هم استفاده کنید، منتهی به دلیل سوکت پردازنده قدیمی مادربرد، نمیتونید از پردازنده های جدید استفاده کنید، بنابراین با مشکل گلوگاه مواجه میشید! بهترین راه حلی که من میتونم به شما توصیه کنم استفاده خرید یه سیستم جدید یا استفاده از کارت های سری GTX 600 انویدیا هست.

  • شعیب می‌گوید:

   سلام جعغر شما وقتی مادربردت اسلایت PCI Express رو داشته باشه هرچی کارته ساپورت میکنه

 80. محمد می‌گوید:

  با سلام سایت خیلی عالی دارین دو تا سوال دارم اگه میشه جواب بدین ۱-این سیستمم خوبه به نظرتون ؟ cpu = cor i5 4460 ram =18 gb grapchic card = geforce gtx 750 ti 2-ایا کارت گرافیک geforce gtx 750 ti از دایرکس ۱۲ پشتیبانی میکنه یا خیر ممنون میشم جواب بدین

  • Hossein می‌گوید:

   سلام. سیستمتون مشکلی نداره. در مورد سوالتون هم لطفا جدول رو ببینید نوشتیم از چه سطحی از dx 12 پشتیبانی میکنه:

   سطوح فیوچرهای دایرکت ایکس ۱۲ به صورت زیر دسته بندی میشن:
   FL 11_0 شامل: Supports Resource Binding Tier 1 and Tiled Resources Tier 1
   FL 12_0 شامل: Supports Resource Binding Tier 2, Tiled Resources Tier 2 and Typed UAV Tier 1
   FL 11_0 شامل: Conservative Rasterization Tier 1 and Raster Order Views (ROV

   ما این موارد رو تو لینک زیر توضیح دادیم:

   نگاهی به قابلیت های رندرینگ موجود در Direct3D 11.3 و Direct3D 12

   همینطور پیشنهاد میکنم مقاله زیر رو هم بخونید که با فیچورها ارتباط داره:

   بررسی فناوری های جدید سری GTX 900 انویدیا

 81. رضا می‌گوید:

  با سلام ممنون می شم تفاوت های بین فیوچر های dx12 را بگید

  • Hossein می‌گوید:

   سلام. اگر توضیحات رو درست و با دقت میخوندید متوجه میشدید: به هر حال: سطوح فیوچرهای دایرکت ایکس ۱۲ به صورت زیر دسته بندی میشن:

   FL 11_0 شامل: Supports Resource Binding Tier 1 and Tiled Resources Tier 1
   FL 12_0 شامل: Supports Resource Binding Tier 2, Tiled Resources Tier 2 and Typed UAV Tier 1
   FL 11_0 شامل: Conservative Rasterization Tier 1 and Raster Order Views (ROV

   ما این موارد رو تو لینک زیر توضیح دادیم:

   نگاهی به قابلیت های رندرینگ موجود در Direct3D 11.3 و Direct3D 12

   همینطور پیشنهاد میکنم مقاله زیر رو هم بخونید که با فیچورها ارتباط داره:

   بررسی فناوری های جدید سری GTX 900 انویدیا

   در آخرم اضافه کنم اگر دوست داشتید میتونید لینک این مقالات رو در سایت هایی که توی اونها فعال هستید بذارید و اینطوری ما رو تبلیغ کنید.

   موفق باشید.

 82. Agent 47 می‌گوید:

  خداکنه انودیا قشنگ بهینه کنه واسه ۱۲ در ضمن سایتتون واقعا کمیابه هیچ جا اینقدر بازی ها فریم به فریم بررسی نشدن

 83. کاوه می‌گوید:

  سلام.
  dx12 رو باید از کجا بگیریم

  • Hossein می‌گوید:

   سلام. فعلا نگیرید. صبر کنید به روز رسانی بشه. همراه خود ویندوز ۱۰ هست

 84. masoud می‌گوید:

  سلام.
  گرافیک GTX 850M از dx12 پشتیبانی میکنه؟؟؟
  لطفا جواب بدید

  • Hossein می‌گوید:

   سلام. لطفا جدول و متن زیرش و بخونید متوجه میشید.

 85. رضا می‌گوید:

  میشه ویندوز ۱۰ با دایرکس ۱۱ باشه ؟

  • Hossein می‌گوید:

   سلام. هنوز این ویندوز و به شخصه امتحان نکردم. ولی اگر به صورت پیش فرض دایرکت ایکس ۱۲ روی این ویندوز فعال باشه فکر نکنم بشه به نسخه قدیمی این API تغییش داد.

 86. رضا می‌گوید:

  اخه سری ۴۶۰۰ نیست که . یعنی نمیکنه؟

 87. ali می‌گوید:

  سلا
  ۱ میخوام بدونم برای اجرای بازی های نسل ۸ کدام برن بهتره.
  ۲ لطفا یک کارت گرافیکی که قیمتش مناسب باشه و بازی های نسل ۸ رو براحتی اجرا کنه رو بهم معرفی کنید
  تشکر

  • Hossein می‌گوید:

   سلام دوست عزیز.

   ۱- برندهای مختلف تفاوت خاصی ندارن. اصل و پایه تمامی کارت های یا ای ام دی هست یا انویدیا. بنابراین در اصل کارت ها تفاوتی وجود نداره. تنها تفاوت موجود به سفارشی سازی های مختلف از جمله کولر اختصاصی، بیس کلاک و کلاک حافظه متغییر برمیگرده که موجب افزایش و کاهش قیمت ها شده. بنابراین برند یعنی چیزی که شما بهش علاقه داری و اگر نظر مارو میخواید MSI بخرید.
   ۲- برای معرفی کارت مناسب هم اول بودجه خودتون و معرفی کید. ضمن اینکه میتونید با مشاهده بخش کارت گرافیک و مقالات و بررسی های موجود در اون و همینطور بخش تست و بنچمارک بازی خودتون در این زمینه اطلاعت جامعی برای انتخاب کارت گرافیک کسب کنید.

   موفق باشید

 88. رضا می‌گوید:

  سلام داداش . کارت گرافیک amd Radeon HD 4670 پشتیبانی میکنه ؟

 89. hossein می‌گوید:

  ولی کارت من خیلی قویه
  درسته؟

 90. hossein می‌گوید:

  سلام
  سوالم اینه که دوستم یک سیستم میخواد حدود ۲ میلیون که از dx 12 پشتیبانی کنه من میگم سیستمی مثل مال من بخره این
  ram 8gb ddr3 1600mhz
  core i3 3220 3.30 4cores ivy brigh
  gpu asus gtx 760 2gb ddr5 256bit
  motherboard h61m-c
  power green 430w
  hard 1tb
  به نظرت این خوبه بخره من راضیم الان بازی سنگینی مثل witcher3 \رو روی high-ultra با اینکه hairwork ش on بود اوردم روی رزولوشن ۱۶۰۰در ۹۰۰ با ۳۰ فریم به بالا حالا به نظرتون اینو بگم بخره یا نه؟

  • Hossein می‌گوید:

   سلام دوست عزیز.
   مادربرد که مشکلی نداره و از اکثر پردازنده های روز به همراه جدیدترین کارت های گرافیکی پشتیبانی میکنه. اما برای بازی های ۱-۲ سال بعد دو مشکل وجود داره: اول اینکه پاور شما ضعیفه و بهتره به ۵۵۰ یا ۶۵۰ افزایش پیدا کنه. دقت کنید این افزایش در صورتیه که نیاز باشه کارت گرافیک تغییر کنه. دوم اینکه بهتره از کارت بهتری استفاده کنند. مثلا ۷۷۰ یا ۷۸۰ یا حتی کارت های جدیدی مثل R9 380X و …. میتونن انتخاب بهتری باشن تا بعدا در بازی به مشکل نخورند. بنده پیشنهاد میکنم کارتی با ۴ گیگ حافظه ویدئویی انتخاب کنند تا در بازی ها راحت باشند.

 91. samadamo می‌گوید:

  سلام یه سوال داشتم

  یه کارت گرافیک حدود ۴۵۰ یا ۵۰۰ تومنی چیه خوب که بتونه دو سال منو راضی نگه داره یعنی اینکه بازی های تا دو سال دیگرو بخوره اسم کارت گرافیکو بگید gtx 750 tiدر نظر دارم ولی شما ببینید ایا از این هم بهترش هست تو این رنج قیمتی که من میگم

  • Hossein می‌گوید:

   ۷۵۰ ti گرون تر از ۵۵۰ هست! ولی کارت های زیرم برای بودجه شما خوبه:

   Radeon R7 250x
   Radeon HD 7770 1GB
   Radeon HD 7770 2GB
   Radeon HD 7770 1GB
   Sapphire R7 360 OC 2GB

 92. mehran می‌گوید:

  سلام میخواستم بدونم تکلیف لپ تاپ های سری gt 840 چی هست؟؟؟؟؟

  • Hossein می‌گوید:

   سلام. از چه نظر؟! اگر اطلاعاتی دراین مورد نیست، یعنی پشتیبانی نمیشه. چیزی که در بالا دربارش توضیحات مفصل و دادیم از منابع معتبر، از جمله سایت انویدیا، اینتل و ای ام دی برداشت شده. بنابراین این اطلاعات آخرین خبرهای موجود در وب در این مورده و اگر چیز جدیدی باشه حتما به روز رسانی میشه.

 93. omid می‌گوید:

  سلا gtx650از دایرکت۱۲ پشتیبانی میکنه؟چون توdxdiag ویندوز۱۰ زده۱۱.۲ ممنون میشم جواب بدید.

 94. نوید می‌گوید:

  سلام من یه سوال داشتم اینکه دایرکتتس ۱۲ بر روی کارت گرافیک های متوسط رو به ظعیف (grapic 1g)خوب کار میکنه ؟؟؟؟؟؟؟ و دایرکتس ۱۲ رو میشه رو ویندوز ۸ هم نصب کرد ؟؟؟؟؟؟ دایرکتس ۱۲ بازی pes 2015 بهتر میکنه ؟؟؟؟ لطفا جواب رو به ایمیل من بفرستید ممنونم

  • Hossein می‌گوید:

   سلام. dx12 روی تمام کارت هایی که در بالا ذکر شده خوب میکنه. روی ویندوز ۸ و ۷ هم نصب میشه و عملکرد بازی ها رو بهتر میکنه

 95. شایان می‌گوید:

  سلام حسین جان ، من کارت gtx970 giga g1 دارم میخوام بدونم ساپورتش روی دایرکت ۱۲ در چه حد هست؟ کامل ساپورت میکنه؟! یعنی سخت افزاری هم ساپورت میکنه؟! خیلی مهم هست برام مرسی.

  • Hossein می‌گوید:

   سلام. بله و پشتیبانی بر اساس معماری هست. برای کسب اطلاعات کافی تواین زمینه هم پیشنهاد میکنم لینک های زیر و حتما مطالعه کنید:

   بررسی پایه معماری ماکسول (Maxwell)
   بررسی کامل نسل دوم معماری ماکسول (Maxwell)
   بررسی فنی دو تکنیک پیشرفته DirectX 12 در کنفرانس انویدیا
   نگاهی به قابلیت های رندرینگ موجود در Direct3D 11.3 و Direct3D 12

 96. حسین می‌گوید:

  ببخشید من متن بالا رو خوندم ولی حقیقتش نفهمیدم…
  یه سوال ایا کارت گرافیکNVIDIA GeForce GT740M از دایرکت ایکس۱۲ پشتیبانی میکند؟؟مرسی

  • Hossein می‌گوید:

   سلام. به طور خلاصه میگم: سری ۷۰۰ (یعنی کارت شما) در سه معماری به تراشه های GF117, GF119, GK104, GK106, GK107, GK110, GK208, GM107 عرضه شده و کارت GT740M (لپ تاپ) در دو نسخه و با دو تراشه GK208 (کاملا جدید) و GK107 (نسل قبل) منتشر شده که تراشه اولی GK208 (کاملا جدید) از DX12 به صورت سخت افزاری پشتیبانی میکنه و تراشه GK107 (نسل قبل و چیزی که روی کارت شماست) به صورت نرم افزاری و با آپدیت از DX12 پشتیبانی میکنه.

   دایرکت ایکس پیش فرض کارت شما DirectX: ۱۱.۲ هست. بنابراین کارت شما با آپدیت از DX12 پشتیبانی خواهد کرد. DX12 تو ویندوز ۱۰ وجود داره و فکر کنم با نصب این ویندوز بتونید از مزایای DX12 بهره مند بشید. موفق باشید.

 97. Eнsαи می‌گوید:

  سلام کارت گرافیک NVIDIA GeForce 210 از دایرکت ایکس ۱۱ پشتیبانی میکند؟

 98. کاوه می‌گوید:

  سلام خسته نباشید.
  ای کارت گرافیک geforce gt 740m GK208 با معماری کپلر از دایرکت ایکس ۱۲ پشتیبانی میکند.

 99. Behzad wolfbane می‌گوید:

  سلام خسته نباشید.
  این مطلبتون مدتیه آپدیت نشده…یعنی دیگه به غیراز این مدلا کارت گرافیک دیگه ای قرار نیست دایرکت ایکس ۱۲رو ساپورت کنه؟
  من قصددارم یه لپتاپ لنووY5070بگیرم گرافیکشGTX860Mهستش.
  این گرافیک ساپورت نمیکنه دایرکت ایکس۱۲رو؟
  این نسخه از دایرکت ایکس اینقدر ارزش داره که من انتخابم رو عوض کنم و لپ تاپ ایسوس K550JX-Aبخرم؟چون گرافیکش تو این لیست هست ولی ضعیفتره؟(GTX 950M)
  ممنون

  • Hossein می‌گوید:

   سلام. آپدیت نشده یعنی دیگه خبری نیست یا هر چی بود تموم شد. در مورد سوالتون هم لطفا متن و بخونید، توضیح دادیم. راحت میتونید تشخیص بدید. موفق باشید.

 100. asghar می‌گوید:

  کارت گرافیک من zotac gtx 560 1gb ddr5 256 bit هستش ایا دایرکت ایکس ۱۲ روش نصب میشه؟

 101. hesam می‌گوید:

  سلام خسته نباشید.من گرافیک میخاستم بخرم بنظرتون چه گرافیکی بخرم قیمتش هم بالا ۳۵۰ تومن نباشه.واس بازی میخام
  ممنون

 102. نوید می‌گوید:

  سلام من بین این دوتا گرافیک موندم
  MSI r7 265
  Zotac gtx 750ti
  خودم بیستر نظرم روی ای ام دی هست ولی بعضی از فروشنده ها میگن که برند msi خوب نیس.میشه لطفا راهنماییم کنید

  • Hossein می‌گوید:

   سلام. فرق ندارن. برند ام اس پای خیلی خوبه. بنابراین با خیال راحت خرید کنید

 103. natoji13 می‌گوید:

  سلام حسین جان می خواستم یه gtx 960 بگیرم می خوام بدونم کامل از DirectX 12 پشتیبانی میکنه یا نه؟۱۲.۱ چی؟
  بعدشم r9 280 x هم مد نظرمه ولی چون میگی کامل از DirectX 12 پشتیبانی نمیکنه دگ سمتش نرفتم و همچنین شنیدم امکانات و تکنولوژی های انویدیا بیشتر و بهتره،از بازی ها هم بیشتر پشتیبانی میکنه انویدیا
  یه راهنمایی کلی بکنی ممنونت میشم

  • Hossein می‌گوید:

   سلام. لطفا متن و بخونید، اگر متوجه نشدید مجددا سوال کنید. با جزئیات توضیح دادیم

 104. hossein می‌گوید:

  سلام
  من بالاخره سیستممو خریدم به این صورت ببینید خوبه
  ram 8gb ddr3 1600
  core i3 3220 3.30
  gpu asus gtx 760 direct ii 2gb ddr5 256bit

 105. reza می‌گوید:

  سلام آیا GeForce GTX 860M به صورت کامل از DirectX 12 پشتیبانی میکنه؟
  سری ۸۰۰ از تو لیست جا افتاده
  مرسی

  • Hossein می‌گوید:

   سلام. جا نیفتاده. وقتی نیست یعنی پشتیبانی نمیشه

 106. نوید می‌گوید:

  اقا این دوتا کارت گرافیک تز دایرکت ایکس ۱۲ پشتیبانی میکنند یا نه؟
  Amd r7 265
  Nvidia gtx 750 ti

  • Hossein می‌گوید:

   سلام. متن و بخونید ذکر کردیم. بله پشتیبانی میشه و مشکلی نداره

 107. حسین می‌گوید:

  ببخشید کلا این دو قطعه من با dx 12 خوبن
  core i3 3220 ivybrighd
  msi gtx 750 ti

 108. حسین می‌گوید:

  ببخشید در سطح ۱۱ منظور چیست؟

 109. حسین می‌گوید:

  مثلا zotac خوبه؟

 110. حسین می‌گوید:

  فقط یه سوال دیگه برند gainward خوبه؟

  • Hossein می‌گوید:

   نمیدونم! تا حالا تو ایران ندیدمش! تو ایران دنبال برندی باشید که نماینده خوبی داشته باشه

 111. حسین می‌گوید:

  ببخشید بین این دو شما کدوم رو انتخاب میکنید
  msi gtx 750 ti gaming
  zotac gtx 750 ti oc

  • Hossein می‌گوید:

   msi gtx 750 ti gaming

   به نظرم خیلی حساس نباشید. هر کدوم و بخرید تفاوت آنچنانی حس نمیکنید.

 112. حسین می‌گوید:

  اره ولی اخه دیگه با cpu گلوگاه میشه>
  فقط تردید من به خاطر dx12 هست>؟

 113. محمود می‌گوید:

  اخرش من متوجه نشدم gtx750ti از dx12 پشتیبانی میکنه یانه؟
  یکی از جدولا میگن پیشتیبانی میکنه و اون یکی نه…

  • Hossein می‌گوید:

   تو جدیدترین جدول دقت کنید جلوی سری GeForce-GTX-700 چی نوشته شده.

 114. حسین می‌گوید:

  اطلا فرقی با هم ندارن؟
  ولی بعضی ها میگن gtx 750 ti بهرت؟

  • Hossein می‌گوید:

   گفتم که ۷۵۰TI تو بعضی تست ها بهتره و منم پیشنهاد میکنم همینو بخرید. اما بهتره یه مقدار بودجه رو افزایش بدین و Radeon R7 270X بخرید.

 115. حسین می‌گوید:

  اخه میدونید پایین رده که نیستند میان رده هستند
  ولی اخه amd چیزهایی مثل mantle و dx12 رو داره ولی انویدیا dx12 را به صورت amd s ساپورت نمیکنه؟؟؟
  پس amd بخرم ضرر نمیکنم که؟

  • Hossein می‌گوید:

   اگر مطالب بخش فنی سایت درباره دایرکت ایکس ۱۲ و خونده باشید توضیح دادیم که mantle از حالت انتشار عمومی خارج شده و فقط برای توسعه پیشرفت های گرافیکی توسط خود ای ام دی مورد استفاده قرار میگیره. بنابراین قفط دایرکت ایکس ۱۲ و نسخه جدید اپن جی ال برای بازی مورد استفاده قرار میگیرن! که البته به والکان تغییر نام داده (اگر اشتباه نکرده باشم). با این حال تو این رده هر کدوم و بخرید فرقی نداره.

 116. حسین می‌گوید:

  اما ادم مشخصاتو نگاه مییکنه قابل قیاس نیستند
  مقلا
  shader amd 896
  sader nvidia 640
  و همچنین memory bandwich
  برای nvidia 86.400gb
  برای amd 114 gb
  به نظر شما کدوم بخرم بهتره؟

  • Hossein می‌گوید:

   انتخاب بین این دو واقع مشکله! تو بعضی بنچمارک ها Radeon R7 260X عملکرد بهتری داره و در برخی دیگه Geforce 750 Ti و البتههر دو جزو کارت های رده پایین محسوب میشن! بنابراین اگر میتونید بیشتر هزینه کنید پیشنهاد میکنم Radeon R7 270X رو بخرید. در غیر این صورت همه چی به علاقه خودتون بین دو برند ای م دی و انویدیا بستگی داره.

 117. مهدی می‌گوید:

  آقا من کلی گشتم ، یک رم پیدا کردم که همه چیزش ، چه از نظر ظاهری چه مشخصات مثل رم خودمه فقط حافظش ۴ گیگه ، فرکانس و تایمینگ و شرکت سازنده و ظاهر و همه چیزش به غیر حافظه با رم خودم یکیه ، این رو اگه بخرم بندازم کنار رمم که ایشالله مشکل پیش نمی اد ؟ و این که می تونم این هارو با هم ۲ کاناله کنم ؟

  • Hossein می‌گوید:

   تا حالا این مورد برام پیش نیومده بود. شما حافظه رو با گارانتی بخر و به فروشنده هم بگو شرایط چه طوریه و اینکه اگر مشکل پیش اومد امکان تغییر یا تعویض فراهمه یا خیر؟! ولی بهترین کار اینکه ۲ تا ماژول ۴ گیگ ۱۶۰۰ بخرید.

 118. حسین می‌گوید:

  سلام ببخدشی بین این کارت کدوم برای بازی پیشنهاد میشه؟
  asus r7 260x directii
  gtx 750 ti

  • Hossein می‌گوید:

   سلام. هر دو تقریبا در یک رده اند. اما GeForce GTX 750 Ti در بازی مقداری بهتره.

 119. مهدی می‌گوید:

  من می دونم بهتره که فرکانس و تایمینگشون یکی باشه ، ولی ۱۳۳۳mhz که دیگه اصلا ۴gb گیر نمی اد ، کلی هم گشتم این cl9 رو پیدا کردم ، من می دونم خوب با هم کار نمی کنن ، ولی چاره ای ندارم ، اگه به اندازه ای که کار گیم رو راه بیندازه با هم کار کنن واسه من بسه ، بعدا که پول دستم اومد ۲gb ام رو می فروشم یکی دیگه مثل همین ۴gb میگیرم ۲ کاناله نمی کنم ( این رو هم اگه بگیرم دو کاناله نمی کنم ، یکی در یون نمی اندازمشون ) .
  حالا با توضیحات بالا ، به نظرتون این دوتا رم که گفتم به اندازه ی بخور نمیر کار منو راه می اندازن تا موقه ای که پول دستم بیاد و یکی دیگه مثل اون ۴gb ایه بگیرم ؟

  • Hossein می‌گوید:

   صبر کنید پول دستتون بیاد ۲ تا حافظه ۴ گیگ ۱۶۰۰ بخرید. در غیر این صورت کاری که خودتون میخواید انجام بدید.

 120. مهدی می‌گوید:

  این رم رو اگه بگیرم نصب کنم کنار رم قبلی ام مشکلی پیش نمی آد به نظرتون ؟

  http://uupload.ir/files/kqyz_hr_zeh0698_40703-878368_33;2.jpg

  رم فعلی رو هم که گفتم Geil 2gb cl9 1333mhz
  مادر بردم هم : Biostar p43d3پلاس است ( پلاس رو نتونستم جلوی ۳ بنویسم ) .
  خودم فکر نکنم مشکلی پیش بیاد ولی یکی از رفیقام یک رم گرفته انتداخته رو سیستمش ، رم زده کل سیستم رو خراب کرده ، می ترسم رم با مادربرد نخونه به دردسر بیافتم ، نظر شما برای من حکم نظر یک استاد رو داره ، ممنون از پاسوخگویی .

  • Hossein می‌گوید:

   قبلا هم گفتم. بازم تکرار میکنم. فرکانس کاری و تایمینگ برای ۲ کاناله بهتره که برابر باشن. در غیر این صورت سیستم حافظه قویتر و با ضعیف تر تنظیم میکنه و سرعتش کم میشه! بنابراین یا دو تا ۱۳۳۳ بذارید کنار هم یا دو تا ۱۶۰۰

 121. مهدی می‌گوید:

  من مادر بردم ۴ تا رم پشتیبانی می کنه ، ۲ کانال مجزا ، اگه رم cl11 رو روی کانال خالی مادربرم ( اونی که هر دو تا جاش خالیه ) بندازم باز هم این مشکل پیش میاد ؟
  رم قبلی هم ضعیف نیست ، Geil 2gb ddr3 cl9 1333mhz این جدیده رو هم می خوام geil بگیرم.

  • Hossein می‌گوید:

   برای دو کاناله شدن باید حافظه رم و به صورت یکی در میون نصب کنید. ضمن اینکه مادربرد هم با پشتیبانی کنه که میگید میکنه. همینطور زمان بندی و فرکانس حافظه هم باید برابر باشن! وگرنه به صورت اتوماتیک روی ضعیف ترین حافظه اجرا میشن.

 122. حسین می‌گوید:

  اقا فقط من که میخوام msi gtx 750 ti رو بخرم از dx12 پشتیبانی میکنه؟ ۱۰۰ درصد مطمعنیدذ که برای بازی هاایی که نیاز ارند مشکلی نداره؟

  • Hossein می‌گوید:

   بله. ۱۰۰ درصد پشتیبانی میکنه (اما فقط به صورت نرم افزاری). یعنی ویژگی هایی که در دو مقاله زیر اشاره کردیم روی این مدل کارت ها پشتیبانی نمیشن:

   نگاهی به قابلیت های رندرینگ موجود در Direct3D 11.3 و Direct3D 12

   بررسی فنی دو تکنیک پیشرفته DirectX 12 در کنفرانس انویدیا

 123. حسین می‌گوید:

  خب اگه من بخوام روی ۷۲۰p روی high بازی کنم که خوبه دیگه؟؟؟/
  ۲. اگر من یه گرایک مثل gtx 750 ti رو بخرم میشه درون یک کیسی جا نشه؟
  کیس من digital multi media system

  • Hossein می‌گوید:

   ببینید همه چی بستگی به بازی مورد نظر داره. یه وقت بازی و ۷۲۰ تنظیم میکنید و راحت اجرا میشه. ولی یه وقت بازی سنگینه و ۷۲۰ هم کم فریم میده. بنابراین پاسخ دقیقی نداره. در مورد ابعاد کارت و فضای کیس هم اطلاع دقیقی از ابعاد کارت ها ندارم. بنابراین این مورد و حضوری باید در مراکز خرید و فروش سخت افزار بررسی کنید.

 124. سعید می‌گوید:

  سلام من یه کارت دارم با مشخصات زیر که نه عکسی ازش تو نت پیدا میکنم و نه مشخصاتی کامل اگه اطلاعات دقیق دارید.کمکم کنید..
  shapphire radeon HD 6950 این روی کارت زیر دو تا فنش چاپ شده
  AMD Radeon HD 6900 این هم مشخصه بعد از نصب در ویندوز..
  با نرم افزارCPU-Z که تست میگیرم اینو میده :
  Board Manuf: 0x178B (0x186B) Core:250 MHz Memory:150MHz Size:2048MBy
  حالا میخوام بدونم ۲۵۶ bite یا ۱۲۸ bit ویا چه چیزی..
  ممنونم

  • Hossein می‌گوید:

   سلام. همونطور که خودتون نوشتید کارت شما SAPPHIRE HD 6950 2GB GDDR5 هست که در سری HD 6000 ای ام دی تولید شده. رابط حافظه کارتتون هم ۲۵۶ بیتیه. اطلاعات بیشتر و تو سایت سازندش ببینید.

 125. حسین می‌گوید:

  ولی این سیستم من هنوزم قویه خیلی بازی ها رو توی تست ها عالی اورده به نظر شما تا چند سال دیگه بازی ها روی high روی ۷۲۰p خوبه؟

  • Hossein می‌گوید:

   high با دقتتصویر ۷۲۰p برای الان قوی نیست. الان همه دارن میرن سمت ۴k! و حداقل استفاده بازی ها روی ۱۰۸۰p ب سطح کیفیت Ultra و ۶۰ فریم بر ثانیه است! بنابراین اگر اینطوری معیار بگیریم سیستم شما ضعیفه! درستهبازی های زیادی و اجار میکنه، اما این دلیل بر قوی بودن نیست. جواب سوالتون مشخص نیست. همه چی بستگی به بازی موردنظر داره.

 126. مهدی می‌گوید:

  سلام برادر < من دولاره به مشکل برخوردم و پیش شما اومدم تا کمک کنید ، ایشالله مثل همیشه با مثال های حوب ( انصافا مثل هاتون خیلی جالبه XD )
  همونطور که قبلا هم گفته بودم بعد از خرید کارت گرافیک ( که خدارو شکر خریدم ) باید رم ارتقا بدم ، الان رمم ۲gb cl9 است ، می خوام یک ۴gb بگیرم بندازم کنارش ، ولی مشکل اینجاست که من شنیدم اگه یک رم cl11 رو بندازی کنار یک cl9 خوب با هم کار نمی کنن و از این جور چیزا ، می خواست بدونم این موضوع درسته ؟
  آخه رم های cl9 از رم های cl11 به طور میانگین ده تا بیست هزار تومن گرون ترند .
  حالا cl9 بخرم یا cl11 ؟
  مثل همیشه ممنون

  • Hossein می‌گوید:

   سلام. خوش اومدید 🙂 درست شنیدید. حافظه رم از قابلیتی به نام (Dual Channel) یا همون دو کاناله بودن استفاده میکنه. بنابراین زمانی که دو حافظه کاملا یکسان و روی دو اسلات بذارید از عملکرد بهتری برخوردار میشید. اما تا جایی که من اطلاع دارم زمانی که دو حافظه متفاوت رو سیستم نصب کنید، مادربرد به صورت اتوماتیک مبنای کارش و روی حافظه ضعیف تر میذاره و اینجاست که حافظه قوی تر قربانی میشه! مثل مثالی که زدید! تو مثال شما CL11 قربانی ضعف CL9 میشه! پس دو تا حافظه رم یکسان، از یک برند و با یک زمانبندی بخرید. اگر اولین حافظه شما ضعیف و قدیمیه، به جاش یه حافظه ۸ گیگ جدیدی یا دو حافظه ۴ گیگ بخرید.

 127. حسین می‌گوید:

  و فقط منظور شما اینه که من به خاطر cpu نمیتونم بازی۳ witcher رو روی high بیارم توی بعضی تستها که با core i3 اوردن؟
  نظر شما کلا درباره ی سیستمم چیه خوب نیست؟

  • Hossein می‌گوید:

   سیستم شما یه زمانی قدرتمند بود. الان متوسط و در بعضی بازی ها متوسط رو به پایینه. پردازنده ربطی به اجرا شدن یا نشدن ۳ witcher نداره. اون وظیفه کارت گرافیکه که کارت شما بازی و به خوبی اجرا میکنه.

 128. حسین می‌گوید:

  خب core i3 32 به خاطر hyperthreading که ۴ هستهای میشه ولی چرا من باید افککت ها رو فدا کنم؟

  • Hossein می‌گوید:

   منظور ما ۴ هسته فیزیکی بود. نه اینکه با hyperthreading به ۴ هسته برسه! شما اگر بنچمارک های سایت و ببینید، بسیاری از سیستم قدرتمند در بازی مشکل افت فریم دارند! شما با این سیستم نمیتونید بازی و با عالی ترین کیفیت اجرا کنیدو این یعنی بسیاری از افکت های بازی فدا میشن تا بازی روی سیستم شما راحت بالا بیاد. برای همین گفتیم بهتره سیستم و مخصوص پردازنده رو ارتقا بدید.

 129. حسین می‌گوید:

  سلام ببخشید این سیستم برای بازی ها جدید روی high در رزولوشن حداقل ۷۲۰p خوبه یا نه؟
  ram 8gb ddr3 1600
  cpu core i3 3220 3.30
  gpu msi gtx 750 ti tf iv gaming,
  ,,,,,,,,
  ,,,,,,,,
  بازی هایی مثل assasins creed unity و gta v و the witcher 3

  • Hossein می‌گوید:

   سلام. مشکلی نداره. ولی بهتره پردازنده ارتقا پیدا کنه به پردازنده ۴ هسته ای. چون قطعا در برخی بازی ه از جمله the witcher 3 ممکنه به مشکل بخورید. ضمن اینکه با این شرایطی که شما توصیف کردید باید بسیاری از افکت ها و کیفیت بازی رو فدا کنید تا بازی اجرا بشه. اصل بازی به همون کیفیتشه!

 130. حسین می‌گوید:

  یعنی چی به صورت نرم افزاری؟

 131. حسین می‌گوید:

  این موضوع قطعی هست که کارت گرافیکی مثل msi gtx 750 ti لاز dx12 پشتیبانی میکنه؟

 132. حسین می‌گوید:

  یعنی هنگام اجرای بازی هایی که در اینده میاد که dx12 میخواد کارت گرافیک gtx 750 ti مشکلی نداره؟

 133. محمد می‌گوید:

  گرافیکم ۸بیت و۲گیگا بایت وناویدیا afox ساپرت میکنه؟

 134. حسین می‌گوید:

  ببخشید اقا الان معلون نیست چه چیزی از dx 12 پشتیبانی میکنه یا نه؟
  الان من بین دو کارت gtx 750 ti و r7 265 کدوم برای بازی بهتره مونمد به نظر شما کئوم بهتره؟؟؟؟؟؟
  و ایا هر دو کارت از dx 12 پشتیباتی میکنه؟

  • Hossein می‌گوید:

   مطلب و خوب بخونید متوجه میشید چی پشتیبانی میکنه و چی پشتیبانی نمیکنه!
   AMD Radeon R7 265 قویتره (اما مدل با پسوند x اش بهتره و توضیه میشه) و هر دو از dx12 پشتیبانی میکنند.

 135. کیا می‌گوید:

  سلام کارت گرافیک داریکس ۱۲ رو پشتیبانی کنه
  برای بازی های فارک رای۴ کلاف ۱۰ جواب بده بازی جدیدارو بشه نصب کرد قیمتش چقدره با سپاس

  • Hossein می‌گوید:

   سلام. تو بررسی کارت های گرافیک موجود در سایت قیمت ها رو زدیم میتونید برسید ببینید. قیمت ها متغیره و از ۱ تومن به بالا شروع میشه

 136. حسین می‌گوید:

  سلام ببخشید من ماردبردم asus h61m-c هست ببینم میتونم از r7 265 روی این مادربرد استفاده کنم؟

 137. مهرنا می‌گوید:

  سلام
  کارت گرافیک nvidia Geforce 9400 Gt
  از دایرکتس ۱۲ پشتیبانی میکنه؟؟
  با تشکر
  و لینک دانلودشم بهم بفرستید

 138. fazl می‌گوید:

  سخت نگیرید باور کنید اینها فقط برا تبلیغاته توی dx11 هم همینطور بود هیچی توسعه دهنده ای از dx11.1 یا dx11.2 استفاده نمی کنه توی dx12 هم همینطوری هیشکی از dx12.1 استفاده نمی کنه

 139. حسین می‌گوید:

  ببخشید قیمت پاور coller master elite v2 550w چند هست؟

 140. حسین می‌گوید:

  ببخشید مادربردم h61m-c هست ؟؟؟
  جسارتا شما با چی حساب کریدید که این عدد در اومد ؟؟؟
  من با یک حسابگر حساب کردم شد ۴۲۵ وات؟
  خودمم حساب کردم cpu که ۷۵ واته و گرافیکم ۱۵۰ وات و رمم ۸۰ وات و هاردو بقیه با مادربرد ۱۲۰میشه ۴۲۵ ؟
  شما با چی حساب کردید؟

  • Hossein می‌گوید:

   اگر درست حساب کردید همون پاور ۴۵۰ و بخرید. اکثر مواردی که گفتید تو تمامی تولیدات (مخصوا کارت گرافیک و رم) از یک توان خروجی استاندارد و ثابت استفاده میکنند و حساب کردنش چیز پیچیده ای نیست. با این حال به نظر ما بهتره پاور ۵۵۰ بخرید تا در آینده مشکلی براتون پیش نیاد.

 141. حسین می‌گوید:

  ببخشید برای این سیستم به نظر شما پاور ۴۳۰ وات یا ۴۸۰ وات کدوم کافیه؟
  ram 8gb ddr3 1600
  core i3 3220 3.30mhz
  gpu:sapphire r7 265 dual x
  دو تا هارد دیسک و یک دی وی دی رام و یک فن

  • Hossein می‌گوید:

   مادربرد و نگفتید که با در نظر گرفتن مادربرد به یک پاور ۵۵۳W نیاز دارید.

 142. حسین می‌گوید:

  ببخشید قیمت کارت گرافیک sapphire r7 265 چنده؟

 143. حسین می‌گوید:

  سلام ببخشید من میخوام کارت گرافیک
  gtx 750 ti روبخرم میخواستم بدونم از dx 12 پشتیبانی میکند؟

  • Hossein می‌گوید:

   بله مشکلی نداره. اما پشتیبانی به صورت آپدیت نرم افزاری هست.

 144. محمود می‌گوید:

  با سلام و خسته نباشید جناب ببخشید کارت های فعلی ساپورت میکنن یا از همین مدل کارت هایی که معرفی شده نسخه جدیدی میسازن یا اینکه نه با همون کارت های قبلی یه آپدیت میدن بیرون dx12 ساپورت میکنه ؟
  ممنون یا علی

  • Hossein می‌گوید:

   سلام. کارت های نسل قبل با آپدیت قابلیت پشتیبانی از DX12 رو بدست میارن و کارت های جدید (۹۸۰ و ۹۷۰ و کارت های جدید تولید بعد از ۲۰۱۵) هم به صورت سخت افزاری از این پلتفرم پشتیبانی میکنند. یعنی تراشه موجود در کارت گرافیک با قابلیت پشتیبانی از DX12 تولید میشه.

   موفق باشید.

 145. امیرمحمد می‌گوید:

  dirext 12

 146. Alireza می‌گوید:

  سلام
  من زیاد از کارت گرافیک و این چیزا سر در نمیارم فقط میخواستم بدونم nvidia gt 640ساپورت میکه DX 12 رو یا خیر ممنون میشم جواب بدید

 147. bahaedin می‌گوید:

  ممنون آقا حسین که جوابمو دادید یه سوال دیگه هم داشتم دقیقا کی این ویندویز ۱۰ میاد و کی میشه از دایرکت ایکس ۱۲ استفاده کنیم آیا الانم میشه استفاده کرد؟؟ممنون.

  • Hossein می‌گوید:

   خواهش میکنم. زمان دقیقش مشخص نیست. اما گفته شده تابستون سال جاری (احتمالا تیر ماه). نسخه های ابتدایی و بتای ویندوز ۱۰ همراه با DX12 خیلی وقته منتشر شده و میتونید از سایت های خارجی یا داخلی دانلود کنید.

 148. rad می‌گوید:

  سلام
  ببخشید gtx 850m پشتیبانی میکنه؟ تشکر

  • rad می‌گوید:

   و یعنی وقتی بازی هایی بیاد که فقط با dx12 اجرا میشن میتونه اجرا کنه؟

  • Hossein می‌گوید:

   سلام. لطفا دو سه خط اول و بخونید متوجه میشید.

  • rad می‌گوید:

   بله خوندم ولی خوب دقیق بیان نشده که بازی هایی که فقط dx 12 باشن رو اجرا میکنه یا نه! پس dx 12 پشتیبانی میشه طبق برداشت بنده درسته؟

  • Hossein می‌گوید:

   بله. وقتی کارت شما از DX12 پشتیبانی کنه، یعنی از بازی های DX12 و غیر DX12 (نسخه های قبل تر DX) هم پشتیبانی میکنه.

 149. bahaedin می‌گوید:

  سلام به همه دوستای گلم داداش یسوال داشتم من متنو خوندم ولی یچیزی ابهام داره برام اونم اینه که کارت گرافیک من gt 640 هستش و معماریش GK 107 هست یعنی پشتی بانی نمیکنه ؟ یا وقتی گفتین از gf 119 شروع میشه چون ضعیف ترن پس پشتیبانی میکنه حتماا از gk 107 یا سیاست انویدیا هستش که بریم برادر gt 640 رو یعنی gt 740 بخریم اونم برای این که directx 12 داشته باشه ممنون میشم جوابمو ببدید با تشکر خسته نباشید

  • Hossein می‌گوید:

   سلام دوست عزیز. بزارید یه کم شفاف سازی کنم براتون: کل کارت های سری ۶۰۰ با سه سیلیکون یا اسم رمز GK106, GK104 و GK107 تولید شدن و کارت شما همونطور که گفتید با اسم رمز (GK107) و به صورت ۲۸ نانومتری تولید شده و جزو کارت های Entry-level (پایین تر از متوسط) این سری محسوب میشه. بنابراین تمامی کارت های سری ۶۰۰ انویدیا فقط و فقط از بخشی از کتابخونه Direct3D 12.0 پشتیبانی میکنن! و این یعنی از خود DX12 که بخشی از Direct3D 12.0 هست، پشتیبانی میکنند. اگر میخواید کارت شما به صورت ۱۰۰% از DX12 پشتیبانی کنه باید برسید سراغ کارت های سری ۹۰۰ یا کارت های جدید R9 300 ای ام دی که هنوز عرضه نشدن.

   برای درک بهتر توضیحات بالا هم حتما برسری زیر و بخونید:
   نگاهی به قابلیت های رندرینگ موجود در Direct3D 11.3 و Direct3D 12

 150. محمد می‌گوید:

  سلام مدل کارت :Generic PnP Monitor (1366×768@60Hz)
  Intel HD Graphics Family
  AMD Radeon HD 8600M Series میتونه پشتیبانی کنه؟

  • Hossein می‌گوید:

   سلام. لطفا دو سه خط اول و بخونید متوجه میشید.

 151. امیر می‌گوید:

  سلام
  مثلا gtx 760 چه طور پشتیبانی میکند یا خیر؟

  • Hossein می‌گوید:

   سلام . لطفا توضیحات و بخونید. پشتیبانی میکند.

 152. nima می‌گوید:

  ممنون ازجوابی که به سوال قبلیم دادین میخواستم بپرسم گرافیک ۸۶۰m(GM107) از directx12 پشتیبانی میکنه؟
  اگر میکنه چه تغییری در تجربه بازی به وجود میاره؟

  • Hossein می‌گوید:

   سلام (لطفا اول توضیحات رو بخونید بعد سوال بپرسید). تمام کارت هی سری ۸۰۰ لپ تاپ از DX12 پشتیبانی میکنند. تغییرات هم به صورت افزایش فریم در بازی و بهبود قابلیت های گرافیکی خواهد بود. برای اطلاعات از این تغییرات هم به لینک های موجود در مقاله برید. (از جمله لینک مربوط به قابلیت های رندرینگ).

 153. محسن می‌گوید:

  سلام مدل پردازنده گرافیکی
  شرکت سازنده پردازنده گرافیکی AMD
  مدل پردازنده گرافیکی Radeon HD 7650M
  حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی ۲GB
  کل حافظه گرافیکی ۴۰۹۶MB
  میتونه ساپورت کنه؟

 154. saber می‌گوید:

  سلام..ممنون از سایت عالیتون
  من یه لب تاب ایسوس مدل x450 دارم که کارت گرافیکش جیفورس ۸۲۰m هستش…ایا ساپورت میکنه؟؟؟
  سوال دومم این هستش که من بازی های pes2015،need for speed rivalsرو نصب کرده ام و گرافیکشون خوبه از نظر خودم…ایا سیستم من جواب گوی این بازی ها هستش؟؟؟بازی gta v چطور؟؟؟؟تا چن سال دیگه لب تابم جوابگوی بازی های جدید هستش..ممنون…لطفا مث همیشه کامل و دقیق جوابمونو بدین….خخخخیلی ممنون

  • Hossein می‌گوید:

   سلام. لطف دارید.

   کارت گرافیک شما از معماری فرمی (Fermi) استفاده میکنه. بنابراین همونطور که نوشتیم از DX12 پشتیبانی میکنه. اما کارت گرافیک لپ تاپ شما بسیار ضعیفه و شاید معدود بازی های جدیدی مثل pes2015، F1 2014، Fifa 15، Sims 4 به همراه GRID: Autosport رو بتونه در حالت med. 1366×768 اجرا کنه و در این حالت هم به طور میانگین ۴۰ فریم خواهید داشت. اما لپ تاپ شما از اجرای بازی های جدید و قوی ای همچون Middle-earth: Shadow of Mordor و Ryse: Son of Rome و Assassin’s Creed Unity به همراه Far Cry 4 و .. حتی در حالت low 1024×768 هم ناتوانه! و در این حالت کمتر از ۳۰ فریم میده!

   بنابراین لپ تاپ شما همین الانم نمیتونه بازی های روز و به خوبی اجرا کنه! ولی تو اجرای بعضی بازی های قدیمی شاید به مشکل نخورید! پس اگر قصد بازی دارید پیشنهاد ما استفاده از سیستم های رومیزیه نه لپ تاپ!

 155. nima می‌گوید:

  سلام میخواستم بپرسم لپتاپ lenovo y5070 Intel Core i7 4710HQ 2.50GHz up to 3.50 GHz NVIDIA GeForce GTX 860M 4GB ddr5 maxwell تا چند سال بازی هارو با کیفیت قابل قبول (در این حد که دیگه حال به هم زن نباشه!!!) میکشه
  ممنون از سایت خوبتون

  • Hossein می‌گوید:

   سلام دوست عزیز.

   اول اینکه تراشه های گرافیکی لپ تاپ همیشه به نسبت دسکتاپ ضعیف تر هستند. بنابراین برای بازی سیستم های دسکتاپ (رومیزی) توصیه میشن.
   دوم اینکه تراشه گرافیکی GeForce GTX 860M اکثر بازی های روز واجرا میکنه. منتهی اجرای روون اونا بستگی به نوع تنظیمات و دقت تصویر مورد استفاده شما داره.

   در اکثر بازی های روز و جدید اگر بخواهید ببا کارت گرافیک لپ تاپتون بازی ها رو روی ultra 1920×1080 اجرا کنید به زور به ۲۵ فریم میرسید! حتی با high 1920×1080 هم فقط حدود ۵ تا ۱۰ فریم (بسته به بازی) فریم ریت کارت گرافیک شما افزایش پیدا میکنه. اما در همین بازی ها و با تنظیمات med. 1366×768 میتونید بازی ها رو با میانگین فریم ۴۰ به بالا اجرا کنید و اگر تنظمات بازی رو روی low 1024×768 تنظیم کنید میتونید در اکثر بازی های روز بیش از ۶۰ فریم ردیافت کنید.

   بنابراین فعلا تو اجرای بازی مشکل ندارید و اگر بازی های روز و به صورت med. 1366×768 اجرا کنید میتونید تا یکی دو سال دیگه راحت بازی کنید. همینطور میتونید به راحتی GTA V، Battlefield Hardline، Far Cry 4 و … رو اجرا و بازی کنید.

 156. مهدی می‌گوید:

  ممنون از این که این همه کمک کردین ، کارت رو گرفتم و الآن دارم استفاده می کنم . اگه راهنمایی های شما نبود نمی دونستم باید چیکار میکردم .

 157. مهدی می‌گوید:

  ممنون از این که همیشه سری پاسخ میدین
  من شنیدم بعد از این که کارت گرافیک جدیدی نصب کردی ، باید ویندوز رو عوض کنی .
  آیا این حرف درسته ؟ در کل پس از تغییر کارت گرافیک ، در زمینه ی نرم افزار چه کار هایی باید کرد ؟
  ( این که قبل از تغییر از انویدیا به ای ام دی باید درایور انویدیا رو حذف کرد و پس از نصب کارت گرافیک جدید درایور اون رو نصب کرد رو میدون ، کار دیگه ای نیست که باید یا بهتره پس از تعویض کارت گرافیک انجام داد ؟ )

  • Hossein می‌گوید:

   خواهش میکنم. ربطی نداره! کی گفته باید ویندوز عوض کرد!؟ نیاز به کار خاصی نیست. فقط درایور کارت گرافیک به علاوه نرم افزارهای مخصوص اجرای بازی رو به روز کنید.

 158. مهدی می‌گوید:

  سلام ، دوست عزیز من برگشتم با سوال های نهایی قبل از ایشالله خریدم .
  تصمیم گرفتم msi r7 265 بخرم ، که چند تا سوال این وسطه پیش میاد که ایشالله بعد از جواب های شما اقدام به خرید خواهم کرد ( اگه پاسخ ها موافق نباشه نمی خرم ) :
  ۱- مانیتور بنده vga است ، استفاده از تبدیل dvi to vga ضرری به مانیتور یا کارت گرافیک نمی زنه ؟
  ۲- مادر بورد بنده ddr3 است ، آیا از gddr5 پشتیبانی میکند ؟
  ۳- رابط مادربورد بنده PCIe2 است ، آیا میتوانم از این کارت استفاده کنم ؟
  در ضمن حسین جان داداش اگه لطف کنی ۱ ایمیل به ایمیلم بزنی خیلی ازت ممنون میشم چون یک سوالی دارم اگه تو سایت بگم شاید اعتبار بعضی اشخاص و سایت ها از بین بره .
  در کل ازت ممنونم که همیشه با حوصله و عالی ( و با مثال های خوب XD ) جواب میدی .

  • Hossein می‌گوید:

   سلام.
   ۱) ضرری که نمیرسونه. اما مشکل از همینجا شروع میشه! کلی دارید هزینه میکنید! ولی کیفیت کارت و نمیتونید حس کنید! بنابراین بهترین راه حل خرید یه مانیتور جدید با پشتیبانی از پورت HDMI هست. این مورد و بنده خودم به شخصه تست کردم. اونقدر کیفیت پایین بود که مجبور شدم یه مانیتور جدید بخرم!
   ۲ و ۳) احتمالا منظورتون حافظه گرافیکی هست. خوب این موضوع ربطی به مقدار حافظه رم قابل پشتیبانی مادربورد نداره و مربوط به اسلات مادربورد هست. اما از اونجایی که نوشتید مادربورد شما از اسلات PCIe2 استفاده میکنه، باید بگم خرید این کارت برای شما مشکلی ایجاد نمیکنه. اما بین ۱۰ تا ۲۰ درصد قدرت کارت و نمیتونید استفاده کنید. چون این کارت برای PCIe3 ساخته شده.

   برای ارتباط با ایمیل سایت هم میتونید از بخش تماس با ما استفاده کنید که ظاهرا مشکل داره! با این حال یه ایمیل براتون ارسال شد. چک کنید.

   در کل خواهش میکنم! 🙂

 159. Sina می‌گوید:

  سلام لطفا بگید که این گرافیک ساپورت میکنه یا نه؟ GeForce GTX 860M GDDR5
  و اینکه برای بازی تا چند سال جواب میده این گرافیک ، مرسی .

  • Hossein می‌گوید:

   سلام. تراشه گرافیکی شما دو مدل داره و هر دو مدل از DX12 پشتیبانی میکنن، اما:

   اولی از هسته GK104 و دومی از هسته GM107 استفاده میکنه. اگر تراشه گرافیکی شما GM107 باشه (کلاک پیش فرش ۱۰۲۰ MHz، کلاک کمکیش ۱۰۸۵ MHz، کلاک حافظه ۱۲۵۳ MHz و فرکانس موثرش ۵۰۱۲ MHz هست) از DX12 به صورت کامل و سخت افزاری پشتیبانی میکنه. نسخه دومی که با هسته GK104 (کلاک پیش فرض ۷۹۷ MHz، کلاک کمکی ۹۱۵ MHz) عرضه شده هم از DX12 پشتیبانی میکنه با این تفاوت که این پشتیبانی به صورت ارتقا نرم افزاری صورت میگیره و قطعا به اولی نمیرسه.

   از اونجایی که تراشه گرافیکی شما در رده تراشه های لپ تاپ قرار داره، قابل مقایسه با تراشه های گرافیکی دسکتاپ نیست. در نتیجه برای بازی های جدید نمیشه نظر داد. اما تو اجرای بازی های جدید (مخصوصا قدیمی) مشکلی نداره.

 160. محمدعلی می‌گوید:

  واقعاااااااااااااااا ممنون از جواب های معرکتون
  وقتی با شما صحبت میکنم انگار دارم با یه رفیق قدیمی ای صحبت میکنم که ده سال با هم رفیقیم و بهم پیشنهاد میده که برات سیستمت رو جمع میکنم
  واقعا ممنون
  امام ممنون از لطف زیادتون من به دلایلی که اگه بخوام بگم باید ده خط بنویسم ترجیح میدم که خودم مطالعه و تحقیق کنم و حدود یک ماه هم وقت گذاشتم کنار واسه مطالعه سخت افزار
  هرگز سایت عالیتون رو فراموش نمیکنم
  بازززززززم ممنون

  • Hossein می‌گوید:

   خواهش میکنم دوست عزیز. بهترین راه از نظر ما و در سایت ما مطالعه همون بخش هایی هست که گفتیم. شما اون بخش ها رو بخونید، اگر مشکلی داشتید یا هر جا رو متوجه نشدید سوال کنید ما در خدمتیم.

 161. محمدعلی می‌گوید:

  ممنون از پاسخ سریعتون
  حقیقت این که بنده کارهای گرافیکی انجام میدم و تخصصم موشن گرافیک هست ( کار با نرم افزار افتر افکت فتو شاپ و نرم افزارهای سه بعدی مثل تری دی مکس ) البته عاشق گیم هم هستم و صد در صد از سیستمم برای گیم هم استفاده میکنم
  اما مسئله ای که وجود داره اینه که من چند سالی با موسسات مختلف کار کردم و الان به دلایلی مجبورم کار هام رو در خونه انجام بدم و چون تا الان سیستم هام توسط موسسات تامین میشده خیلی اطلاعات ندارم در مورد سخت افزار و فعلا دارم تحقیق میکنم
  کل بودجه ای که درنظر گرفتم برای این سیستم چهار و پونصده ( با مانیتور و …) و درحال حاضر به شدت مشفول تحقیق هستم و خوشبختانه یا متاسفانه تحقیقم رو با کارت گرافیک شروع کردم
  در کل اگه یک راه تحققاتی جلوی من بزارید تا هرچه سریعتر بتونم به نتیجه برسم ممنون میشم چه مادربرد چه کارت گرافیک و سی پی یو و ….

  • Hossein می‌گوید:

   خواهش میکنم.
   اگر میخواید تحقیق کنید و خودتون سیستم جمع کنید مشکلی نداره. اما زمان سیستم جمع کردن شما طولانی میشه. ما برای راهنمایی کاربران سایت، بخشی یه نام تست و بنچمارک داریم که اگر سری به اون بخش و مقالات موجود در اون بزنید به خوبی راهنمایی میشید. علاوه بر اون بررسی های کارت رافیک داریم که در اون بررسی ها نیز، بعضا سیستم هایی کامل معرفی کردیم. درنهایت هم میتونید سراغ بخش راهنمای خرید برید و از راهنماهای موجود استفاده کنید.

   ضمن اینکه اگر عجله ندارید، صبر کنید تا ۱۲ ام همین ماه، راهنمای خرید پردازنده های جدید رو هم منتشر میکنیم تا بهتر بتونید پردازنده مورد نظرتون و انتخاب کنید. اگر هم وقت مطالعه و نحقیق ندارید (که خودتون گفتید داریدمطالعه میکنید)، بگید ما یه سیستم متناسب با بودجه اوتن معرفی کنیم.

 162. محمدعلی می‌گوید:

  سلام من دارم یه سیستم چهار پنج تومنی جمع میکنم
  کارت گرافیکی هم که میخوام بگیرم
  GeForce GTX 960
  هست
  با توجه به اینکه اینجا زدید که کامل از دایرتیکس ۱۲ پشتیبانی میکنه
  یعنی دیگه دلیلی نداره که صبر کنم تا اینکه کارت گرافیک های جدید بیان

  • Hossein می‌گوید:

   سلام دوست عزیز. مشکلی نداره. اما اگر میخواید کارت های سری GTX 960 رو بخرید، حتما مدل های ۴ گیگ و بخرید که بعدا تو بازی هی سنگین به مشکل نخورید. راهنمای زیر میتونه براتون مفید باشه:

   مقایسه اجمالی کارت گرافیک GTX 960 برندهای مختلف

   بررسی کامل GTX 960 هم تو سایت موجوده. در کل با هزینه ای که دارید انجام میدید، به نظر ما بهترین کار خرید GTX 970 هست و اگر تو هزینه مشکلی ندارید این کارت و بخرید و از خیر GTX 960 بگذرید.

 163. مهدی می‌گوید:

  با توجه به این که این ۲۶۵ یک دونه فن بیشتر نداره و بقیش هیت سینک هستش ، آیا تو اجرای بازی با گرافیک بالا کم نمیاره ؟

  • Hossein می‌گوید:

   ربطی نداره! فن برای خنک سازیه و فن موود بر روی این نسخه از نسخه مرجع بهتره. پس مشکلی پی نمیاد

 164. مهدی می‌گوید:

  استاد من دوباره آمدم ، کجا برم فقط شما خوب و واضح جواب می دید 🙂 ( با مثال های خوب )
  برادر از بین این ۳ تا کارت که لینکشونو دادم ، کدام را بخرم ؟ ( کاربرد : فقط گیم و فتوشاپ و میکس و منتاژ )
  اولین :
  دومین :

  سومین :
  باز هم تشکر بابت پاسخ هاتون .

  • Hossein می‌گوید:

   سلام. خوش اومدی 🙂

   اول اینکه کاربرد گیم و فوتوشاپ با میکس و مونتاژ فرق داره. اگر حرفه و کار آینده شما میکس و مونتاژ هست، حتما برید سراغ کارت های کوآدرو انویدیا. چون به صورت اختصاصی برای رندرینگ و پشتیبانی از فریم های بالا تو میکس و مونتاژ طراحی شدن. اما اگر قصدتون اول بازی و بعد انجام کارهای دیگه هست میتونید بر اساس زیر کارت ا رو انتخاب کنید: (ترتیب بر اساس قدرته)

   ۱- R7 265
   ۲- GTX 750 Ti
   ۳- Radeon R7 260X

   اگر R7 265 نسخه X اش هست، همین نسخه رو بخرید و سعی کنید با برندغیر مرجع باشه که از مزایاش استفاده کنید. اگر مدل X نداش، همین غیر X و بخرید.

 165. مهدی می‌گوید:

  ممنون کاملاً متوجه شدم با کمک مثالتون
  فقط حالا یه سوال دیگه برام پیش اومد ، 🙂
  به نظر شما تا یه مدت آینده ، ( نهایتا سه یا چهار ماه بعد ) کارت گرافیکی به بازار عرضه می شه که از دایرکت ایکس ۱۲ به طور کامل پشتیبانی کنه و قیمتش هم مثله حدود ۵۰۰ الی ۶۰۰ هزار تومن باشه که من اون رو بخرم ، یا این که یه از اون دو تا کارتی که گفتم یکی رو بخرم ، دیگه تحمل ندارم که فقط تریلر بازی های جدید رو ببینم . D:

  • Hossein می‌گوید:

   الهی شکر! 🙂

   متاسفانه بازار ایران اونقدر پرتلاطم و عجیبه که اصلا نمیشه روی قیمت کارت ها حساب باز کرد! مثلا کارت گرافیک GTX 970 حدود ۳۳۰ دلاره (با فرض دلار ۳۴۰۰ تومن حدود ۱.۱۲۰.۰۰۰ تومان میشه) که تو ایران با توجه به برندهای مختلف تو رنج قیمت ۱/۲۵۰/۰۰۰ قابل خریده! ضعیفتر از این کارتم میشه GTX 960 که نزدیک به ۱ تومنه و تنها نسخه های ۴ گیگش پیشنهاد میشه و اگر قراره برای نسخه ۴ گیگ پول بدید، پس بهتره همون GTX 970 و بخرید. بنابراین تو چندماه آینده با قیمتی که شما میخواید چنین کارتی با پشتیبانی کامل از DX12 اصلا عرضه نمیشه!

   اگر دلار ۳۴۰۰ ومن نبود، با اون ۶۰۰ تومن میتونستید یه GTX 980 بخرید!

 166. مهدی می‌گوید:

  حسین جان ، خیلی ممنون از شما تا حالا خیلی به من کمک کردید .
  یک سوال دیگه دارم ممنون میشم جواب بدید :
  من الآن متوجه نشدم ، r7 260xکه اسمش تو لیست هست با gtx750tiکه اسمش تو لیست نیست ، تو دایرکت ایکس ۱۲ چه فرقی با هم می کنن ؟
  و این که من یک جا خوندم r9 290xتو دایرکت ایکس ۱۲ اندازه ی gtx titan Zکار کرده ، حالا ( اگه این مطلبی که می گم خنده دار بود لطفاً نخندید (: ) اینجور که من حساب کردم r7 260xهم باید تو دایرکت ایکس ۱۲ اندازه ی gtx780 کار کنه ، درست حساب کردم آیا ؟ D:

  • Hossein می‌گوید:

   بذارید یه مقدار بهتر توضیح بدم. DX12 فقط یه میان ابزار برای اجرای بهتر و با کیفیت تر بازی هاست که شامل چندین کتابخونه بسیار مهم از جمله Direct3D 12 میشه. دقت کنید Direct3D 12 با DirectX 12 بسیار بسیار فرق داره و یکی نیستن. DirectX 12 بخشی از Direct3D 12 محسوب میشه. خیلی از امکاناتی که توی کتابخونه Direct3D 12 وجود داره، فقط روی تراشه ها و معماری های جدید قابل استفاده هست. اما از بقیه مورد موجود در اون میشه روی تمامی کارت های گذشته استفاده کرد.

   مثلا: فرض کن یه بچه داری که ۵ سالشه. پس تمام لباس های ۵ و قبل از ۵ سالگی (مثلا تا دو سال کوچیکتر) رو میتونی تنش کنی. اما وقتی به ۱۰ سالگی برسه، باید کلا لباس های سایز جدید براش بخری! یعنی زدی معماری و تغییر دادی! قبلیا دیگه قابل استفاده نیست. از تمام داشته های ۵ سالگیش فقط میتونی از مثلا کلاه و شال و ساعت مچی برای این آقا استفاده کنی! بقیه باید عوض بشن. کارت گرافیکم اینطوریه. توی کتابخونه Direct3D 12 یه سری امکانات هست که فقط روی معماری های جدید میشه ازشون استفاده کرد. چون معماری های کارت های قدیمی توان اجرای اونارو ندارن. برای فهم بهتر این موضوع هم مقاله زیر و بخونید:

   نگاهی به قابلیت های رندرینگ موجود در Direct3D 11.3 و Direct3D 12

   درباره اون دو کارت هم توضیح دادیم که! زیر جدول «توضیح اول» و بخونید! gtx750ti و r7 260x از DX12 پشتیبانی میکنن. اما از اون قابلیت های جدیدی که توی لینک بالا هست و خیلی هم مهم هستن، نمیتونن استفاده کنن. اون قابلیت ها تغییرات عظیم گرافیکی نسل آینده رو شکل میدن که کارت های قدیمی توان اجراش و ندارن.

   امیدوارم درست توضیح داده باشم و شما هم متوجه شده باشی. اگر متوجه نشدید بگید 🙂

 167. مهدی می‌گوید:

  سلام
  با بودجه ی ۶۰۰ هزار تومن می خوام کارت گرافیک و رم ارتقا بدم ، بین این ۳ کارت به نظرتون کدوم رو انتخاب کنم که تا ۴ سال دیگه کارت گرافیک بگیرم با سی ال نخوام ( با توجه به dx12 ) : 1- gigabait r7 260xیا ۲-zotac gtx 750 tiو ۳- یه کارت ۷۸۵۰دست دوم گیر اوردم فروشنده ۴۰۰ هزار تومن می ده به نظرتون کدوم رو بخرم ؟
  رم هم رم فعلی ۲GB cl9است به نظرتون یک گیگ سی ال ۹ بگیرم یا سی ال ۱۱ که با رم فعلیم مچ شه ؟
  خیلی ممنون از سایت خوبتون

  • Hossein می‌گوید:

   سلام. متشکرم …….. بنده دقیقا از قیمت این کارت ها در بازار داخلی اطلاعی ندارم. اما برای راهنمایی بهتر خدمتتون عرض کنم که اگر میخواید بین این سه کارت یکی رو انتخاب کنید به ترتیب زیر عمل کنید: (به ترتیب قدرت)

   ۱) Radeon HD 7850
   ۲) GeForce GTX 750 Ti
   ۳) R7 260X

   توجه کنید برای اجرای بازی های آینده روی بهترین کیفیت و ۶۰ فریم نیاز به کارت هایی با ۴ گیگ حافظه ویدئویی دارید. در غیر این صورت میتونید بازی هارو با کیفیت پایین تر روی کارت های بالا و دیگر کارت ها اجرا کنید. برای رم سیستم هم سعی کنید حداقل ۴ گیگ رم داشته باشید. اگر بودجه دارید، دو تا ماژول ۴ گیگ بخرید که کلا ۲۲۰ تومن هزینه داره براتون و اگر بودجه ندارید، یه ۲ گیگ مثل همینی که الان دارید بخرید و کنارش نصب کنید.

   موفق باشید.

 168. محمد می‌گوید:

  سلام.ایا کارت گرافیکی Radeon HD 5450 از DX12 پشتیبانی میکنه؟

  • Hossein می‌گوید:

   کارت شما از چون از DX 11 پشتیبانی میکنه، تو پشتیبانی از DX12 هم نباید به مشکلی بخوره. اطلاعات دقیق از کارت شما موجود نیست. اما به احتمال بسیار زیاد به صورت محدود پشتیبانی میکنه.

 169. امیر می‌گوید:

  سلام داداش رم ۳ …گرافیگ۱ gt9400….سی پی یو ۳.۴ …ولی pes2014 رو لگ و تیک داره باید چکار کنم؟ دایرکس هم ۱۱ هست …ایا گرافیگم دایرکس رو پشتیبانی میکنه؟ اگه میشه زودتر جواب بدید…جوابو به جیمیلم بدید..amirclash5039@gmail.com

  • Hossein می‌گوید:

   سلام دوست عزیز. کارت گرافیک شما اصولا همون کارت ۸۴۰۰ gt به روز شده هست و تهایتا از DX 10.0 پشتیبانی میکنه نه DX11! بنابراین پشتیبانی از DX12 هم منتفیه. اگر قصد دارید بازی های نسل جدید رو اجرا کنید، باید سیستم خودتون و ارتقا بدید.

 170. sajjad می‌گوید:

  سلام این کارت گرافیک gtx860m لپ تاپ،dx12 رو ساپورت میکنه؟اسم لپ تاپ asus g551jm.ممنون

  • Hossein می‌گوید:

   سلام دوست عزیز. در مورد لپ تاپ اطلاعات کافی و لازم و ندارم. ولی فکر کنم سری ۸۰۰M پشتیبانی میکنه. اگر از DX11.3 |شتیبانی میکه، از DX12 هم پشتیبانی میشه.

 171. محمد می‌گوید:

  سلام می خواستم بدونم کارت گرافیکAMDHD7950 این DX12 ساپورت می کنه

  • Hossein می‌گوید:

   سلام. در توضیح اول نوشتیم. به طور کلی عرض کنم، گفته شده اکثر کارت های GCN 1.0 ای که با اسم رمز Tahiti به بعد (۷۹۵۰, ۷۹۷۰, ۷۹۹۰) تولید شدند، میتونن از کتابخونه Direct3D 12 پشتیبانی کنن و این یعنی از خود DX12 هم پشتیبانی میکنند. البته نه به صورت کامل. برای اطلاعانت بیشتر از این کتابخونه لینک زیر و بخونید:

   نگاهی به قابلیت های رندرینگ موجود در Direct3D 11.3 و Direct3D 12

 172. علی می‌گوید:

  سلام
  اینم لینک مطلب
  http://forum.lioncomputer.ir/index.php?showtopic=41034

  • Hossein می‌گوید:

   از آقای خبات کریمی بعید بود اینقدر بدتوضیح بدن! تا جایی که بنده متوجه شدم، منظور این آقا، تراشه مجتمع موجود در این پردازنده ها است که به Intle HD Graghic معروفه. خلاصه بگم:

   Intel HD Graghic ها تراشه های گرافیک مجتمع قدیمی هستن و نسل جدیدشون که تو Broadwell و Skylake استفاده میشه Iris نام گذاری شده که از DX12 هم مثل اینکه پشتیبانی میکنه. اینم اضافه کنم که به شخصه هنوز اطلاعات موثقی که نشون بده تراشه های گرافیک مجتمع موجود در پردازنده های Broadwell و Skylake از DX12 پشتیبانی میکنن، ندیدم.

   اضافه کنم: منابع خارجی که این آقا از روی اونها ترجمه کرده هم ایراد داره. منابع خارجی، از روی اطلاعات و شایعاتی که در سطح وب وجود داره، یه سری چیزا رو نوشتن که همش تخیلات خودشونه و سندیتی نداره.

 173. علی می‌گوید:

  با سلام نظر تون در مورد این مطالب چیه؟
  مطمئنا DirectX 12 هیجان بسیاری ها را برانگیخته و همه بدنبال یه ارتقای سخت افزاری رایگان از طریق نرم افزار هستند! احتمالا میدانید که بسیاری از کارت گرافیک های امروزی یا دقیقتر بگوییم پردازنده های گرافیکی(GPU) از DirectX 12 پشتیبانی می کنند اما چطور ممکن است که یک کارت با معماری مربوط به چند سال قبل با این استاندارد و فناوری جدید سازگار باشد؟؟ در حقیقت بسیاری از محصولاتی که پشتیبانی از DirectX 12 آنها تایید شده صرفا در سطح نرم افزاری از این استاندارد پشتیبانی می کنند یا به عبارتی به میزان محدودی از آن بهره خواهند گرفت و نمیتوان انتظار بکارگیری کامل را از همه پردازنده های گرافیکی داشت.اما چطور بفهمیم که چه کارتی تا چه سطحی از DirectX 12 پشتیبانی می کنید؟

  درجه پشتیبانی یا Tier : در بسیاری از سطح های پشتیبانی و علوم مدیریتی از درجه پشتیبانی یا Tier برای تعیین میزان پشتیبانی استفاده می شود،در حقیقت ۴سطح پشتیبانی داریم که سطح ۱ کمترین و سطح ۴ بیشترین است که بندرت دیده میشود و سوطح ۱ تا ۳ رایج میباشد،با این حال این سطوح مربوط به علوم مدیریتی است اما در مورد پشتیبانی از DirectX 12 نیز صدق می کند که معمولا از ان به عنوان feature level یاد می شود.

  Tier 1 | این سطح پاینترین سطح پشتیبانی با حداقل سازگاری است و شامل معماری Fermi انویدیا و Haswell/Broadwell اینتل می شود. Tier 2 | در این سطح محصولات بروزی شامل معماری های Kepler/Maxwell-1/Maxwell-2 انویدیا و Skylake اینتل قرار می گیرد. Tier 3 | طبق منابع مختلفی معماری های AMD GCN هیچ محدودیتی ندارند و میتوان آنها را در این سطح قرار دارد،همچنین طبق یک اسلاید درز پیدا کرده R9 390X از DX12_3 پشتیبانی می کند.احتمالا به همین دلیل هم هست که نتایج بنچمارک اولیه محصولات AMD از انویدیا برتری دارد.

  • Hossein می‌گوید:

   سلام. بخشی از مطلب مطلب مشکلنداره. تصاویر باز نمیشن. لینک مطلب و بذارید. دو خط آخر و نسل بندیشون عجیبه! هنوز DX12 در مرحله بتاست و حتی منابع خارجی هم خودشون و با توجه به سلیقه نویسنده اشون در مورد DX12_3 و کارت های R9 390X ای که هنوز نیومدن صحبت میکنن! بعد این نویسنده گرامی قدرت R9 390X رو به دلیل DX12_3 میدونه!؟!

   در مورد سطح بندیش هم که اصلا برام سواله چرا از کلمه نسل (Tier) استفاده کرده! Tier در ادبیات سخت افزار برای توصیف نسل استفاده نمیشه. نسل بندی ایشون از نظر من مشکل داره! چون Haswell/Broadwell و و Skylake مربوط به پردازنده هست و اصلا ربطی به DX12 نداره!! انگار نویسنده هنوز اینو نمیدونه که API دایرکت ایکس ۱۲ هیچ ربطی به پردازنده نداره!

   طبقه بندی معماری کارت های انویدیا که قراره از DX12 پشتیبانی کنن اینطوریه:

   GeForce 400 series با معماری Fermi با اسم رمز GF100
   GeForce 500 series با معماری Fermi با اسم رمز GF110
   GeForce 600 series با معماری Kepler با اسم رمز GF119 (شروع) و GK104 (تمام)
   GeForce 700 series در سه حالت:

   حالت اول: نسخه نوسازی شده Kepler بااسم رمز GK که تو سری ۶۰۰ بود
   حالت دوم: نسخه به روز شده بر اساس Fermi با اسم رمز GF
   حالت سوم: نسخه به روز شده بر اساس Maxwell با اسم رمز GM

   در واقع کارتی مثل GeForce GTX 780 بر اساس حالت سوم تولید شده.

   GeForce 900 series با معماری Big-Maxwell ییا نسل دوم Maxwell (بررسیش تو سایت هست)

  • DEnnIES می‌گوید:

   Hossein جان
   Haswell/Broadwell و Skylake مربوط به پردازنده هست و اصلا ربطی به DX12 نداره!!
   این پردازنده ها دارای گرافیک داخلی هستند
   همون intel graphic که از DX برای محاسباتش استفاده می کنه
   پس نسل پردازنده هم در صورت استفاده از حالت انبرد باید از DX12 پستیبانی کنه

   موفق باشید

  • Hossein می‌گوید:

   سلام دوست عزیز. درست میفرمایید. بنده هم از اون جهت گفتم ربطی نداره، چون هنوز مشخص نشده میزان پشتیبانی تراشه های گرافیک مجتمع از DX12 در چه حدیاست. تو منابع معتبر و مرجع هم چیزی در این مورد ندیدم. ولی اگر منطقی فکر کنیم، قطعا این تراشه های گرافیک مجتمع از DX12 پشتیبانی خواهند کرد.

 174. mammad می‌گوید:

  این کارت پشتیبانی میکنه؟جی تی ۶۱۰ جیفورس انویدیا با معماری کپلر که دایرکس۱۱ پشتیبانی میکنه

  • Hossein می‌گوید:

   سلام. اولا کارت گرافیک شما بر مبنای معماری فرمی هست (Fermi) هست. دوم اینکه تمامی تراشه های مبتنی بر معماری های نسل فعلی و گذشته انویدیا شامل Fermi, Kepler و کارت های گرافیک مبتنی بر نسل اول و دوم معماری Maxwell از DX12 پشتیبانی میکنند.

 175. رسول می‌گوید:

  دادا دمت گرم ولی از همین لینک دیشب داشتم دو شب پیش داشتم میگشتم دانلود کرده بودم.حجمش هم حدود ۹۸ میگ بود ولی فکرکنم اینم اصل نباشه

 176. رسول می‌گوید:

  اقا لینک دایرکت ۱۱ یا ۱۲ واقعی سیستم واسه دانلود میتونید بزارید یا ایمیل کنید/؟

  • Hossein می‌گوید:

   سلام. دایرکت ایکس ۱۲ که هنوز نیومده و فعلا نسخه بتاش منتشر شده کمه برای مصرف کاربر هم نیست. برای دایرکتایکس ۱۱ هم به سایت زیر برید: (رو لینک ۲-۳ بار سریع کلیک کنید هایلایت بشه تا بتونید کپیش کنید)

   http://getintopc.com/softwares/development/directx-11-free-download/

 177. رسول هیتمن می‌گوید:

  خیلی منون حسین آقا یه سوال دگ؟ من الان دایرکتم ۱۱.۲ رو کارتونش زده.از هرجا اومدم دایرکت یازده دانلود کردم نصب میکنم ولی باز میزنه ۱۰ یه برنامه دارم که نگارش دایرکت نصب شدم رو میزنه دایرکت ۱۰ من چه دایرکتی نصب کنم که واقعا نگارش دایرکت نصب شم رو بزنه ۱۱.فک کنم اینایی که واسه دانلود گذاشتن به اسم ۱۱ یا ۱۲ همون ۱۰ یا ۹ هستن. شما یه لینک دانلود یا ایمیلی از برنامه دایرکت ۱۱ یا ۱۲ اصلی ندارین؟ بازم ممنون همینکه پیام مارو میخونید مرسی یه کمکی کنید.

  • Hossein می‌گوید:

   خواهش میکنم دوست عزیز. دایرکت ایکس ۱۱ باید چیزی حدود ۱۰۰ مگ باشه. لینک زیر معتبره و خودمونم از همون استفاده کردیم که شما هم میتونید دانلود کنید: یادتون باشه اگر ۴ گیگ رم دارید حتما نسخه ۶۴ بیتی رو دانلود و نصب کنید. (رو لینک -۳ بار سریع کنید هایلایت بشه تا بتونید کپیش کنید). ضمن اینکه سایت های معتبر داخلی هم مشکلی ندارن: از جمله سافت گذر و سافت ۹۸

   http://getintopc.com/softwares/development/directx-11-free-download/

 178. رسول هیتمن می‌گوید:

  اقا GTX 750 Ti شرکت گیگابایت از دایرکت ۱۲ پشتیبانی میکنه?

  • Hossein می‌گوید:

   سلام. بله (اما نه به طور کامل). به طورکلی تمام کارت هایی که از معماری Fermi, Kepler, و Maxwell نسل اول استفاده میکنن از دایرکت ۱۲ به صورت غیر کامل پشتیبانی میکنند. این کارت ها شامل سری GTX 400, 500, و ۶۰۰ و ۷۰۰ انویدیا و برای AMD هم کارت های مبتنی بر معماری GCN مثل کارت های سری HD 6000 و HD 5000 و کارت های بالاتری همچون HD 7000 و سری R9 میشه. اما یادتون باشه فقط و فقط و فقط کارت هایی که بعد از سال ۲۰۱۵ میلادی تولید شدن، به صورت ۱۰۰% از تمام قابلیت های موجود در Direct3D 12 پشتیبنی میکنند.

 179. پوریا می‌گوید:

  سلام آیا Gforce gt9800 دایرکت ایکس ۱۱ یا ۱۲ رو ساپورت میکنه ؟

  • Hossein می‌گوید:

   سلام دوست عزیز. خیر این کارت نهایتا از دایرکت ایکس ۱۰.۰ و اپن جی ال ۳.۳ پشتیبانی میکنه.

 180. علی می‌گوید:

  اگر ps4 هم از دایرکس ۱۲ پشتیبانی میکنه.پس چرا میگن این قابلیت فقط برای کامپیوتر و ایکس باکس وان؟!!

  • Hossein می‌گوید:

   سلام دوست عزیز . هنوز به صورت رسمی اعلام نشده که پشتیبانی میشه یاخیر، اما وقتی DX12 روی XBOX ONE پشتیبانی و اجرا بشه، معنیش اینه که روی PS4 هم قابل اجرا شدن هست و خواهد بود. دلیلشم معماری دو کنسوله که GCN 1.1 هست. ضمن اینکه هر دو کنسول قابلیت پشتیبانی از Mantel رو هم دارن ….. البته انویدیا طبق سنت سونی، نسخه جدیدی از OpenGL و برای این پلتفرم طراحی کرده. با این حال دقیقا نمیدونم که PS4 از چه API ای برای ساخت بازی استفاده میکنه. اما تا جایی که بنده میدونم این کنسول از هر سه API معروف DX 11.3 و DX 12 به همراه Mantle و OpenGL پشتیبانی میکنه ….

 181. امیر محمدی می‌گوید:

  داداش ما که تازه عضو شدیم ولی عجب سایتی سریع جواب میدین؛ اگه میشه یه سوال دیگه الان گرافیک من gtx 970 g1 هستش حافظه گرافیکیش ۴ گیگه و در حالت شیر شدن به صورت اتوماتیک بالای ۷ گیگ میرسه آیا تاثیری در بازی و خود گرافیک داره؟

  • Hossein می‌گوید:

   خواهش میشه! حافظه ۴ گیگ کارت گرافیک شما در حالت شیر شدن با چی به ۷ گیگ میرسه!؟

 182. ممحمود می‌گوید:

  سلام.
  من یه GTX 750ti دارم. خواستم ببینم از DX12 پشتیبانی میکنه؟

  • Hossein می‌گوید:

   سلام دوست عزیز …
   همونطور که در توضیحات بالا خوندید، تمامی کارتهای سری ۷۰۰ , ۶۰۰ از فقط و فقط بخشی از قابلیت های DX12 پشتیبانی میکنن. به عبارتی به محز انتشار رسمی DX12 با آدیتی میتونید از این API استفاده کنید. اما از مطمئنا قابلیت های رندرینگ پیشرفته و نورپردازی پیشرفته و ویژگی های که فقط برای کارت های نسل جدید طراحی شدن، پشتیبانی نخواهد کرد. اما برای استفاده کامل از قابلیت های پیشرفته DX12 باید منتظر کارت های گرافیک تولید بعد از سال ۲۰۱۵ باشید!

   برای اطلاعات بیشتر حتما مطلب زیر و ببینید:

   تحلیل و بررسی : نقشه راه ۲۰۱۴ پردازنده های Intel و AMD

 183. مهدی می‌گوید:

  سلام خسته نباشید و ممنون بابت سایت عالیتون .
  من یک کارت گرافیک gt 220 دارم و واقعا ازش راضیم ولی خوب بخاطر این که از dx11 پشتیبانی نمی کنه ناچار شدم که عوضش کنم اما با شنیدن زمزمه های dx 12 به این فکر افتادم که با یک تیر دو نشان بزنم و دیگه مجبور نشم ۳ سال دیگه دوباره کارت گرافیکمو عوض کنم .
  با توجه به توضیحات بالا خواهش می کنم که به من در رنج قیمت ۳۰۰ الی ۵۵۰ هزار تومان کارت گرافیک خوب پیشنهاد بدید . در ضمن من gtx 750 ti مد نظرم هست بی زحمت یک توضیحی هم در مورد این کارت بدید ( از dx 12 پشتیبانی می کند ؟ ) از هم ممنون .

  • Hossein می‌گوید:

   سلام دوست عزیز …. خواهش میکنم.
   همونطور که در توضیحات بالا خوندید، تمامی کارتهای سری ۷۰۰ از فقط و فقط بخشی از قابلیت های DX12 پشتیبانی میکنن. اما برای استفاده از قابلیت های پیشرفته DX12 باید منتظر کارت های گرافیک تولید بعد از سال ۲۰۱۵ باشید! به عبارتی برای خرید چنین کارتی باید بیش از ۱۰۰۰.۰۰۰ تومان خرج کنید! کارت های سری جدید GTX 970 همین الان در بازار ایران بین ۱.۶۰۰.۰۰۰ تا ۱.۷۵۰.۰۰۰ تومان به فروش میرسن!!!

   اما کارت gtx 750 ti قیمتی بین ۶۲۰.۰۰۰ تا ۷۰۰.۰۰۰ تومان داره! بنابراین با بودجه ای که گفتید حتی این کارت رو هم نمیتونید بخرید! با این تو این محدوده قیمتی این کارت تقریبا کارت خوبیه. اما اگر بتونید بودجه خودتون رو به ۸۵۰.۰۰۰ تومان برسونید میتونیداز کارت ASUS R9 270X DCII TOP استفاده کنید که مقداری از gtx 750 ti قویتره.

   برای اطلاعات بیشتر حتما مطلب زیر و ببینید:

   تحلیل و بررسی : نقشه راه ۲۰۱۴ پردازنده های Intel و AMD

 184. viliden می‌گوید:

  نکات خیلی خوب داشت

 185. m2m2 می‌گوید:

  با سلام خدمت دوستان متخصص
  از آنجایی بازی های جدید از راه رسیده سیستم من نیاز به کارت گرافیک جدید دارد ولی از یک طرف بودجه محدود دارم از دوستان سوالی دارم اونم اینکه آیا
  کارت گرافیک geforce gtx 460 مناسب تر است یا
  ati radeon r7 260
  قیمت آنها چطور است؟
  از نظر کوکینگ و سایلنت بودن کدوم بهتره؟
  سپاس

  • Hossein می‌گوید:

   سلام. خوش اومدین ….
   R7 260 تقریبا همون کارت ۷۴۵۰ و ۷۵۵۰ هست که به صورت به روز شده و باتغییر فناوری ساخت وارد بازار شده. R7 260 حدود ۱۲۰ دلاره و GTX 460 حدود ۱۱۰ دلاره که تومانش میشه چیزی حدود ۴۰۰ هزار تومن. اما از لحاظ عملکردی R7 260 صد در صد بهتره و اگر قصد خرید بین این دو تا رو دارید R7 260 رو بخرید. کلاک موثر حافظه، فرکانس حافظه، مصرف برق، حافظه رم وکلاک پردازنده دراین کارت تقریبا دو برابر GTX 460 ای هست که ۱۰ دلار ارزون تره!

   تنها ایرادی که میشه به R7 260 گرفت رباط حافظه این کارته که ۱۲۸ بیته! اما همین موردتو GTX 460 256 بیته که البته روی کلاک حافظه و … جبران شده و مشکلی پیش نمیاد. اما چیزی که خیلی مهمه Floating-point performance هست که تو کارت R7 260 این مقدار ۱,۵۳۶ GFLOPS (گیگافلاپس) هست و تو GTX 460 حدود ۸۷۳.۶ GFLOPS هستکه بازم تفاوتش تقریبا دوبرابره! پس تو خرید و بهتر بودن R7 260 ای که تازه اومده و در واقع نسخه به روز رسانی شده هست، شک نکنید.

   اما درمورد کولینگ و سایلنت بودن بهتره سراغ مدل های غیر مرجع مثل مدل های MSI، ایسوس و … برید که هم از خنک کننده های اختصاص ی استفاده میکنن و هم قابلیت های بیشتری دارن و هم کلاکشون با چیزی که بالا گفتم متفاوته و بیشتره. اما اگر سراغ این مدل ها برید، هزینه بیشتری هم باید پردات کنید! مثلا خنک کننده های ویندوفروس ۳ ای که روی کارت های MSI نصب میکنن، تا ۱۵۰ تومن رو قیمت کارت اضافه میشه! پس برای این کارت مدل مرجع هم بگیرید مشکلی پیش نمیاد.

  • viliden می‌گوید:

   اقا کولینگ میخوای فقط گیگابایت بخر. البته میگن ایسوس هم خوبه ولی خودم گیگابایت دارم راضیم.

 186. ali می‌گوید:

  سلام. یه سوال داشتم. وقتی dx12 نیومده چه طور میگید این کارت ها ازش پشتیبانی میکنن؟

  • Hossein می‌گوید:

   سلام دوست عزیز ….
   پشتیبانی این api از تراشه های سری Fermi, Kepler و تمامی تراشه های مبتنی بر Maxwell تو مراسم Siaggragh 2014 کمپانی اینتل و نمایشگاه CGS2014 به علاوه بلاگ تیم DX اعلام شده. همینطور مایکروسافت زمان معرفی Xbox One تریلر تکینکی Forza5 رو روی کنسول خودش نمایش داد و اعلام کرد این بازی انحصاری با قابلیت های DX12 ساخته شده است. اینو بدونید که معماری هر دو کنسول نسل هشتمی PS4 و Xbox One معماری GCN هست. بنابریان DX12 قابلیت اجرا روی تمامی کارت های گرافیکی مبتنی بر معماری GCN شرکت AMD، یعنی تمامی کارت های سری ۷۰۰۰ و سری R9 رو خواهد داشت.

   نیازی هم نیست حرفای بعضی اقایون مثلا دانشمند رو گوش کنید. لیست بالا کاملا معتبر و ۱۰۰% تضمین شده هست و شما میتونید با بوکمارک این صفحه در زمان عرضه رسمی DX12 به درستیش پی ببرید. موفق باشید.

  • viliden می‌گوید:

   همه کارتا میتونن از dx12 پشتیبانی کنن. فقط چند تا قابلیت جدید داره که روی کارتای ۲۰۱۵ به بعد اجرا میشن. کارتهای قدیمی از این قابلیتای جدید نمیتونن استفاده کنن. اینارو خود انویدیا گفته.

 187. Hossin S می‌گوید:

  آقایی داداش ….
  حاجی من دو روزه همینو میگم، وقتی کنسول XB رندرینگ پیشرفته رو ساپورت میکنه پس همه کارتهای سری ۷۰۰۰ و جدیدتر AMD هم میتونن فقط مشکل این وسط سیاست شرکتهاست و تغییر در طراحی سخت افزاری GPU ها بهانه ای بیش نیست تا اون ۱۰% عزیز را ازمون بگیرن تا کارتهای سال بعدشون رو بفروش….. با هم ی لعنت بهشون بفرستیم اجرکم عندالله
  راستی سایتتون محشره …
  ی مطلب هم در مورد نسل بعدی اپن جی ال بزارین …. ظاهرا قراره با کمک AMD انقلابی درش بدن که کلا با قبلیا فرق داره (سازگار نیست)
  با تشکر

  • Hossein می‌گوید:

   فعلا که چیزی درباره اون رندرینگ پیشرفته روی کنسولا نگفتن! شایدم من نشنیدم یا ندیدم!
   در باره سایت هم ممنونم …. لطف دارید ….
   اطلاعات کامل و جامعی از OPEN GL نیست ….

 188. NO ONE می‌گوید:

  سلام خسته نباشین

  پس خیالم راحت باشه Radeon R9 290 پشتیبانی میکنه ؟!

  این که گفتین نامشخص یعنی چی ؟ این ۹۰ هم گفتین برای Dx12 بود که ؟

  اگر این کارت پشتیبانی کامل نکنه از dx12 چیز زیادی از دست میدم ؟!

  • Hossein می‌گوید:

   سلام .. متشکرم ….
   بله راحت راحت ….. دراون موردم توضیح دادیم! نامشخص یعنی مشخص نیست که از قابلیتهای رندرینگ پیشرفته پشتیبانی میکنن یا خیر!
   اگر از DX 12 پشتیبانی نکنه به ظرطی که تو بازی های آینده از قابلیت های جدید DX12 مثل رندرینگ پیشرفته و …. به صورت کامل استفاده بشه کارت شما ممکنه نتونه به خوبی بازی مورد نظر و اجرا کنه! شاید با شبیه سازی اجراش کنه! اما نظر من اینه که تا حداقل ۲-۳ سال آینده بازی ساز ها از این قابلیت ها تو ساخت بازیهاشون استفاده ای نمکنن! پس خیالتون راحت .. اتفاق خاصی نمی افته

  • viliden می‌گوید:

   داداش متنو بخونی توضیح داده

 189. حسین می‌گوید:

  داداش ممنون که جواب میدین…. البته من عصبانی نیستم…. اگرم تند نوشتم بخاطر شما نیست بخاطر پشتیبانی شرکتهای ماکرو و ای ام دی و غیره هستش…. البته من ی سال پیش یجایی خوندم گفته بودن ایکس باکس کامل پشتیبانی میشه ولی ماکرو ورژن۱۲ رو در انحصار پی سی و کنسولش نگه میداره یعنی عملا پی اس شانسی نداره…. فک کنم تامزهاردور خوندم… ممنون ک تحمل می فرمایید

  • Hossein می‌گوید:

   خواهش میکنم … وظیفه هست. فکر نکنم مایکروسافت با وجود منتل بخواد مانعی برای کنسول های بازی ایجاد کنه! چون سونیاز اون طرف طبق معمول میتونه بره سراغ Open gl که نسخه جدیدش با پیشرفت های فراوان اومده! و همینطور AMD میتونه منتل و وارد گود کنه! امااز اونجایی که Xbox One برای خود مایکروسافت هست پیش بینی من اینطوریه که به طور کامل پشتیبانی میشه! این مورد تو GDC 2014 و طی مراسم معرفی DX12 با دموی FORZA 5 نشون داده شد.

 190. حسین می‌گوید:

  ی نکته دیگه ای که باز منو متحیر میکنه اینکه کارت گرافیک هر دو کنسول رو AMD با معماری GCN تولید کرده و قراره مایکروسافت کنسولشو بطور کامل با دایرکت ایکس جدید ساپورت کنه ولی منی که کارتم هم سری با اونه با ی معماری نمیتونم….. یا من گوشام درازه یا من اصلا نمیفهمم یا اصلا اونا نمیفهمن…. والا
  ببخشید ک رک میگم.

  • Hossein می‌گوید:

   مگه DX 12 اومده که میگید نمیتونید!؟ کنسول XBOX ONE فقط توسط DX 12 پشتیبانی میشه! والبته قابلیت ساخت بازی با Mantle هم روی این کنسول وجود داره. این مطلب روی FORZA 5 تست شده! و FORZA 5 بازی انحصاری این کنسول مجسوب میشه. مطلب زیر و بخونید:
   http://blogs.msdn.com/b/directx/archive/2014/03/20/directx-12.aspx

   الان مشکل شما اینه که نمیتونیداز DX 12 روی کارت AMD خودتون استفاده کنید؟! فکر کنم جوابتون کاملا واضح داده شده. نسخه نهایی DX 12 هنوز منتشر نشده!

  • حسین می‌گوید:

   عزیز یبارم با دقت بخونی منظورم این نیست که نمیتونم یا میتونم!!!!!! منم میدونم هنوز منتشر نشده…… منظورم اینه که اگه قراره ایکس باکس بطور کامل ساپورت بشه(یعنی کارت گرافیکش بطور ۱۰۰% اجراش میکنه) پس کارت گرافیکای ای ام دی هم میتونن کامل اجراش کنن نه اینکه فقط ۹۰%….. گرفتی چی میگم؟؟؟؟

  • Hossein می‌گوید:

   شما مثل اینکه متوجه نیستی دوست عزیز! بعد تند هم میشی! لطفا اول به طور کامل متن و توضیح اول تا پنجم و بخونید بعد سوال کنید!! تمام این موارد و به طور کامل توضیح دادیم!
   تمام کارت های AMD بالا به صورت ۹۰% از DX12 پشتیبانی میکنن و دلیل اون ۱۰% هم بر میگرده به مسائیل رندرینگ پیشرفته ای که فقط توسط کارت های تولید بعد از ۲۰۱۵ پشتیبانی میشن! متوجه شدین؟

   در مورد X.ONE و PS4 هم جایی نگفتیم که از رندرینگ پیشرفته پشتیبانی میکنن. نوشتیم پشتیبانی میشه. AMD، سونی و مایکروسافت هم گفتن پشتیبانی میشه. ممکنه این دو کنسول از رندرینگ پیشرفته پشتیبانی کنن یا نکن! این هنووز مشخص نیست. اما روی PC قضیه همونطوره که گفتم.

   درمورد رندرینگ پیشسرفته هم لینک دادیم! توضیح هم دادیم! نمیخونید! گله مندم هستید ….

 191. حسین می‌گوید:

  ” تست آن بر روی کارت های گرافیک AMD موجب افزایش راندمان کلی این کارت ها تا ۳۰% و حتی بیشتر شده!”
  “! با استفاده از فناوری و فقط با یک کارت سطح متوسط میتوانید افزایش بهره وری وکارایی درحد کارتهای لوکس انویدیا را صاحب شوید که واقعا بی نظیر و انقلابی است!”
  قارداش من هرچی با ماشین حساب، حساب میکنم میبینم این ۳۰درضد افزایش رو ی کارت متوسط نمیتونه کارت منو به ی کارت لوکس تبدیل کنه( HD 7950 boost) شاید منظورت ۳۰۰% بوده!!!!!!!!!!!

  • Hossein می‌گوید:

   اون ۳۰% میانگین عملکرد کل تست های انجام شده روی منتله که قبلا توسط DICE (افزایش راندمان تا ۵۰) روی کارت های AMD تست شده و البته تاثیر افزایش ۵۰% ایش فقط روی سیستم های میان رده بوده. اما تو تست جدیدی که Rebell