تحلیل رویکرد استراتژیک مجتمع فنی تهران در اسفند ماه 1396

رویکرد استراتژیک

برنامه ریزی رویکرد استراتژیک با بررسی محیط خارجی و داخل سازمان، فرصت‌ها و تهدیدهای محیطی، قوت‌ها و ضعف‌های داخلی را شناسایی می‌کند و با در نظر داشتن مأموریت سازمان، اهداف بلند مدت برای آن تنظیم می‌کند. تحلیل رویکرد استراتژیک مجتمع فنی تهران در اسفند ماه ۱۳۹۶ موجب نگرش جدیدی در این سازمان شده است.

مثلاً؛ در سال‌های کنونی، رهبران و مدیران سازمان‌های مختلف، با چالش‌های دشواری مواجه شدند، زیرا ناآرامی و تلاطم و تغییرات عظیم این سازمان‌ها را احاطه کرده است. به عنوان مثال، به برخی از روندها و رخدادها مانند تغییرات جمعیت شناسی، دگرگونی ارزش‌ها، خصوصی کردن خدمات عمومی، محدودیت در وضع و اخذ مالیات‌های جدید، طبقه بندی و شاخص‌های جدید مالیاتی، کاهش تعهدات حکومت‌های فدرالی، واگذاری مسئولیت‌های دولت‌ها، تغییرات حاصل در اولویت‌های بودجه ای و مالی دولت‌ها، اقتصاد متغیر و افزایش اهمیت بخش غیر انتفاعی را که نشانه‌هایی از تغییرات گسترده اند، می‌توان اشاره کرد (برایسون، ۱۳۸۳).

از بین رفتن تمایز میان امور داخلی و بین المللی، امری است که تقریباً در تمام کشورها – کشورهای مصرف کننده و تولید کننده نفت – بعد از بحران‌های نفتی سال‌های ۱۹۷۳ و ۱۹۷۹ مسلم فرض شد. به گونه ای که بسیاری، اصلاحات در زمینه تعلیم و تربیت در آمریکا را به عنوان نوعی خط مشی صنعتی این کشور تلقی کردند که بتواند به شرکت‌های آمریکایی برای مقابله مؤثرتر با رقابت خارجی کمک کند.

استراتژی در بخش های دولتی و خصوصی

سرانجام، مرزهای بین بخش‌های دولتی، خصوصی و غیرانتفاعی نیز در حال از بین رفتن است. به عنوان مثال، از نگاه تحلیل رویکرد استراتژی اکنون حاکمیت مرکزی در بسیاری از کشورها به شکلی فزاینده به حوزه‌های مختلف داخلی واگذار می‌شود. امروزه دیگر صرفاً زرادخانه‌های دولت نیستند که اسلحه و مهمات تولید می‌کنند، بلکه صنایع بخش خصوصی نیز به جرگه تولید کنندگان این اقلام وارد شده اند. مالیات نیز تنها به وسیله مأموران مالیاتی دولتی جمع آوری نمی شود، و گاهی سازمان‌های خصوصی و غیرانتفاعی اقدام به جمع آوری آن می‌کنند (همان).

تحلیل رویکرد استراتژیک مجتمع فنی تهران در اسفند ماه 1396

Strategic Management

در این نوشتار، در راستای معرفی تحلیل رویکرد استراتژیک، نخست استراتژی و مفهوم آن توصیف شده و سپس نُه رویکرد مختلف در رابطه با رویکرد استراتژیک مطرح و در ادامه، برنامه‌ریزی استراتژیک و تفاوت آن با برنامه‌ریزی‌های جامع و بلندمدت و عملیاتی به تصویر کشیده می شود. محققان از مدت‌ها قبل به این نتیجه رسیده اند که یکی از ملاحظات اساسی در رویکرد استراتژیک، تبیین رشته‌های کاری است که سازمان در آن فعلایت می‌کند یا می‌خواهد فعالیت کند.

در این مفهوم، استراتژی در موضع نیروی تعیین کننده موضوعات رشد، متنوع سازی و جداسازی قرار می‌گیرد.

اولین گام در فرایند طرح ریزی رویکرد استراتژیک رسمی که بخشی از آن در مجتمع فنی تهران برگذار شده، بخش بندی رشته‌های کاری است. همان گونه که می‌دانیم، بخش اعظم تدوین و اجرای رویکرد استراتژیک در سطح رشته کاری سازمان تحقق می‌یابد. بنابراین سؤال اساسی این خواهد بود که در چه رشته کاری فعالیت می‌کنیم؟ به عبارت دیگر، در چه رشته‌های کاری هستیم و نباید باشیم که منجر به اخذ تصمیم جداسازی (۴) می‌گردد و یا در چه رشته‌های کاری نیستیم و باید باشیم که منجر به اخذ تصمیمات ورود (۵) و متنوع سازی (۶) می‌شود (همان).

دیدگاه های مختلف استراتژی

در هر صورت و صرف نظر از نوع ساختار انتخابی سازمان، سه دیدگاه در مورد رویکرد استراتژیک مشخص و متفاوت وجود خواهد داشت. اولین دیدگاه به سازمان به عنوان یک کل می‌نگرد؛ که در اینجا آن را رویکرد استراتژیک سازمانی می‌نامیم. رویکرد استراتژیک سازمانی قلمرو کل سازمان را در بر می‌گیرد. این وظایف اغلب شامل تبیین مأموریت کلی سازمان، تأیید پیشنهادات دریافتی از سطح رشته کاری و وظیفه ای، شناسایی و بهره برداری از ارتباطات بین رشته‌های کاری متفاوت و در عین حال مرتبط به هم و تخصیص منابع بر حسب اولویت‌های استراتژیکی است.

دومین دیدگاه و صرف نظر از اینکه این مسئولیت در کدام قسمت از سازمان قرار گرفته باشد، مربوط است به رویکرد استراتژیک رشته کاری و سومین سطح استراتژی شامل توسعه توانمندی‌ها بوده و مربوط به موضوعات رویکرد استراتژیک وظیفه ای می‌شود (هکس و مجلوف، ۱۳۸۷).

این موضع نیازمند کارگاهی است که بخشی از آن در ساختمان تحلیل رویکرد استراتژیک مجتمع فنی تهران در اسفند ماه ۱۳۹۶ برگذار شده است.

تجربه نشان داده است، اکثر سازمان‌ها بخش اعظم تفکر و اقدامات استراتژیکی خود را به فعالیت‌های مربوط به استراتژیِ کاری اختصاص می دهند؛ با این حال به فراموشی سپردن استراتژی‌های سطح سازمان و سطح وظیفه ای می‌تواند هزینه ساز باشد. بسیاری از سازمان‌های موفق، که زمانی از سازمان‌های پیشرو بودند، به دلیل ارتکاب اشتباه در سطح سازمان، زیان‌های سنگینی متحمل شده اند.

همین طور به دلیل اهمیت این موضوع، تدوین استراتژی‌های وظیفه ای نیز یک ضرورت است. اغلب تصور می‌شود، همان طور که استراتژی رشته کاری مدروز است، استراتژی وظیفه ای از مد افتاده باشد. اما این یک تصور غلط است و هر دو دیدگاه مهم هستند و باید سهم مناسبی از توجه مدیریت را به آنها اختصاص داد (نظامی، پیشین).

انسجام الگوی استراتژیک

از مجموع این نقاط عطف، می‌توان برای تحلیل میزان انسجام الگوی استراتژیک استفاده کرد. این امر بستگی به نظر مدیران مسئول سازمان دارد که این الگوها را نتیجه بیان یک چشم انداز خوب برای سازمان بدانند یا آنها را مجموع اقدامات موردی و یا صرفاً نتیجه خوش اقبالی به حساب آورند. در هر حال، استراتژی‌ها، خواه ناخواه به روز خواهند شد و آثار گام‌هایی که سازمان در گذشته برداشته، ممکن است تبیین کننده آینده سازمان نیز باشد.

از ملاحظات اساسی که باید هنگام تعیین جایگاه استراتژیک سازمان مدنظر قرار گیرد، میزان به مبارزه طلبیده شدن سازمان در راه تحقق اهداف واقعی خود است. اگر فرایند طرح ریزی استراتژی محدود به ثبت برنامه‌هایی باشد که سازمان انجام داده است، سازمان قادر به تحقق اهداف طرح ریزی شده استراتژیک نخواهد بود و می‌بایست عنان خلاقیت را رها کرده و سازمان به مکان جدیدی از تعالی سوق پیدا نخواهد کرد؛ زیرا توانمندی‌های موجود در سازمان و منابع موجود برای این گسترش کفایت نمی کنند.

بنابراین، برای حرکت دادن سازمان به سوی جایگاهی والاتر و شاید هم جایگاهی غیرقابل تصور، نیاز به یک چالش وسیع خواهد بود.
نیت استراتژیک فرایند مدیریت فعالی را در بر می‌گیرد که شامل احساس ضرورت یک کار خاص برای سازمان، تمرکز و توجه سازمان به کسب پیروزی و ایجاد انگیزه در کنارکنان از طریق فعالیت‌های زیر است:

* تدوین برنامه رقابتی در تمام سطوح از طریق استفاده گسترده از اطلاعات رقابتی؛
* استخدام کارکنانی با مهارت‌های لازم جهت استفاده مؤثر از آنها و ایجاد فضای مناسب برای کارمندان و تیم‌های کاری؛
* تخصیص منابع از طریق استفاده هماهنگ از نیت سازمان؛
* ارائه وقت کافی به سازمان برای تحلیل هر چالش قبل از دیگری؛
* ایجاد نقاط عطف آشکار و بررسی مجدد مکانیزم‌ها برای رسیدن به پیشرفت و حصول اطمینان از بررسی داخلی و تقویت پاداش رفتارهای مناسب (هکس و مجلوف، پیشین).

منبع Guard3d
راي شما
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars
Loading...

نوشته شده در بررسی سخت افزار,پاور

آخرین نقد و بررسی ها
بررسی مانیتور Samsung CFG70 27-Inch gaming

بررسی مانیتور Samsung CFG70 27-Inch gaming

تاريخ بررسي: ۲۶ آبان, ۹۶
بررسی کارت گرافیک ASUS ROG STRIX GTX 1060 OC 6GB

بررسی کارت گرافیک ASUS ROG STRIX GTX 1060 OC 6GB

۱۹ مرداد, ۹۶

9.0

بررسی کارت گرافیک Zotac GeForce GTX 1080 Ti AMP! Extreme

بررسی کارت گرافیک Zotac GeForce GTX 1080 Ti AMP! Extreme

۶ مرداد, ۹۶

9.6

بررسی کارت گرافیک Palit GTX 1080 GameRock Premium

بررسی کارت گرافیک Palit GTX 1080 GameRock Premium

۲۶ تیر, ۹۶

9.8

بررسی کارت گرافیک Sapphire Radeon RX 580 Nitro

بررسی کارت گرافیک Sapphire Radeon RX 580 Nitro

۲۳ اردیبهشت, ۹۶

9.2

روزی سگی، شیری را گفت: با من ستیز کن؛ شیر سر باز زد؛ سگ گفت: نزد تمام سگان خواهم گفت شیر از مقابله با من می هراسد. شیر گفت: سرزنش سگان را خوشتر دارم تا شماتت شیران، که گویند چون شیری باشد که با سگی پنجه در پنجه شده

×
بررسی مانیتور AOC Agon AG271QG
شاخه: بررسی سخت افزار,تلویزیون/مانیتور

بررسی مانیتور AOC Agon AG271QG

تــیم گارد3دی

تیم گــارد3دی (Guard3d.com) سعی بر ارائه مطالب متفاوت در زمینه سخت افزار و بازی دارد و امیدوار است در این زمینه بهترین عملکرد را داشته باشد . تیم گـــارد فعالیت خود را به صورت رسمی از تاریخ 2013-10-14 برابر با 1392-07-22 آغاز کرده و تمامی مطالب تولید شده توسط این سایت برای صاحبین آن محفوظ میباشد. کپی مطالب تنها با ذکر نام (Guard3d.com) مجاز است و ما از کپی مطالب بدون ذکر دقیق لینک منبع به صفحه مطلب راضی نیستیم. امیدواریم رضایت شما را جلب کنیم .

شبکه های اجتماعی

کپی رایت 2013 © تمامی حقوق نزد Guard3d محفوظ است | طراحی و کدنویسی توسط hosseincode

error: نمیتوانید کپی کنید!!! فقط لینک صفحه برای آدرس دهی به این مطلب قابل کپی است